ПРИСЪДА  N`

 

гр. Враца,  10.05. 2017  год.

     В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачански окръжен съд наказателно отделение 

в открито съдебно заседание на 10.05.2017 год.,

 в следния състав

 

                      Председател:СНЕЖАНА НАУМОВА                    

         Съдебни заседатели: Е.М.

                                                Р.А.

                                             

                                                              

                                                      

На секретаря И.М.

Присъствието на прокурора  Цветелин Радойнов

като разгледа докладвано от съдия Наумова                

нак.дело ОХ N 171 по описа за 2017  год.

Въз основа на закона и доказателствата

 

                       П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Д., роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ за времето от месец юни 2006 год. до месец март 2016 год. в гр.Враца, обл. Враца, без съответното разрешение по чл.11, ал.1 от Закона за банките /ДВ бр.52/1997 год. в сила до 01.01.2007 год./ и по чл.13, ал.1 от Закона за кредитните институции /ДВ бр.59/2006 год. в сила от 01.01.2007 год./, като физическо лице е извършвал по занятие банкови сделки по чл.1, ал.1 от Закона за банките /отм./ и по чл.2, ал.1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като е предоставил 30 броя парични заеми в общ размер на 12 450 лв. /дванадесет хиляди четиристотин и петдесет лева/ и 500 евро /977.91 лв./ срещу уговорена лихва, на 14 /четиринадесет/ физически лица, а именно: И.И.И. ***, Н.Е.Б. ***, Д.А.И. ***, Ц.А.Ф. ***, П.Н.Г. ***, О.А. ***, Н.А.К. ***, Г.Р. ***, П. ***, Б.А. ***, Б.Ц.П. ***, П. ***, Агнесия Б. ***, Б.В. ***, като с дейността си е причинил значителни вреди на О.А. *** размер на 10 384.30 лв. /десет хиляди триста осемдесет и четири лева и 30 ст./ и е получил значителни неправомерни доходи в размер на 20 134 лв. /двадесет хиляди сто тридесет и четири лева/, поради което и на основание чл.252, ал.2, пр.1 и 2, вр. ал.1, пр.1, вр.чл.58а, ал.4, вр.чл.55, ал.1, т.1 НК, ГО ОСЪЖДА  на 3 /ТРИ/ ГОДИНИ  лишаване от свобода и "ГЛОБА" в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева в полза на ДЪРЖАВАТА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 НК изтърпяването на наказанието лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ, от влизане на присъда в сила.

ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б."б" от НК сумата от 20 134 /двадесет хиляди сто тридесет и четири/ лева, представляваща общия размер на придобитото чрез престъплението имущество, в полза на Държавата.

ОСЪЖДА подсъдимия П.М.Д. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на О.А.Й. ***, с ЕГН **********, сумата 10 384,30 /десет хиляди триста осемдесет и четири лева и 0,30 ст./, представляващи имуществени вреди, причинени при извършване на престъплението, ведно със законната лихва, начиная от 11.12.2012 год. до окончателното изплащане, както и 800 /осемстотин/ лв. разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства: 1 бр. кафяв хартиен плик, запечатан със слепка с подписи на поемни лица и експерт, съдържащ:

      - 1 бр. дебитна карта „Visa ELECTRON” на „Централна кооперативна банка”, на името на R.N., с номер „4******”, срязана в едната си част;

      - лист от календар, с увита в него дебитна карта „VISA”, на банка ДСК, на името на „G=N=”, с номер „4******”, с надписи „Г.Р.Н. - колони с буфер”, „от 04.05 до 02.06.=30 д”, „10 лв.+ 3=13 и подпис”, „от 03-06-до-01.07=30 д ”, „13+3,90=16,90”, „от- 02-07-до-30-08=30       д”, „16,90+5,10=22.00”, „от 30-08=до-28-09=30д”, „22.00+6.00=28.00”, „от 28.09-до-27-10=30д”, „28,60+8,60=37.20”;

    - 1 бр. лист хартия от разпечатка за проведени телефонни разговори, с увита в него дебитна карта „Maestro”, на банка Интернешънъл Асет Банк, на името на „K. D. S.”, с номер „6******”.

   - Стандартен плик на Борика банксервиз с отрязък, съдържащ ПИН- код „*****”. В плика се намери и дебитна карта „Maestro”, на банка СиБанк, на името на „B. К.”, с номер „6******”;

   - 1 бр. лист, отрязък от сметка, с ръкописен текст на гърба, изпълнен със син химикал, от който се прочете „А.П.Б. от 04.01. до 50 лв. и подпис”;

   - 1 бр. лист, отрязък от сметка, с ръкописен текст на гърба, изпълнен със син химикал, с надпис „А.П.Б. от 30.12. до 60 лв. и подпис”;

   - 1 бр. лист от тефтер с надпис в горната част „TV ВРАЦА”, съдържащ ръкописен текст, изпълнен със син химикал, от който се прочете „Дадени 200 лв. на Ц. на С. на 27-03-09 дадени вечерта, да се върнат на 10-04. =100 лв.. Бяха предв. 150 лв. за 25-04 но нищо и на 25-04=100 общо 200 до този момент не е върнат и лев - на 10-05- ще бъдат дадени 150, Ц. на С. ми дължи 60 лв.”, „08**** м-тел”, „08****-Вивател”, „08****-м.тел”, „08**** мтел”, „08**** Вивател”, „На 09-05.10г. Ц. ми върна - 100 лв. /неделя/”, „С..2500 ст. паз”, „Ц..40 31.08- събота”;

   - 1 бр. бял лист хартия с ръкописен текст, изпълнен със син химикал, с надписи „Разписка от Г.Р.Н. с ЕГН:********** - ****** изд. ***** МВР Враца адрес *** aп.l”, „Днес 02.12.2015 П.Д. ми услуж със сумата от 200 лв. като се задължавам да ги върна до /20 януари/ 20.01.2016 ян. Без протест, Горното написах саморъчно и за верноста му се подписвам и подпис”, „Враца 02.12.2015г”;

  - 1 бр. жълт лист хартия с копие на ръкописен текст, с надпис „Разписка от Г.Р.Н. с ЕГН:********** - ****** изд. 31.07.2015 г. МВР Враца адрес *** aп.l”, „Днес 02.12.2015 год. П.Д. ми услужи със сумата от 200 лв. като се задължавам да ги върна до /20 януари/ 20.01.2016 ян. Без протест, Горното написах саморъчно и за верността му се подписвам и подпис”, „Враца 02.12.2015г.” и ръкописен текст написан със син химикал, от който се прочете „ На 18/20/01.16г ще даде. 40 лв. за буфера и лихвата в/у 150 лв.”;

 - 1 бр. жълт лист хартия с копие на ръкописен текст, с надпис „Н.К.Н. Днес-24-12.15г-до-06-01.16г. 100 лв.+”;

 - 1 бр. тефтер с размери 95x60 мм с надпис на предна корица www.epp-ed.eu, съдържащ 6 бр. листа, изписани с ръкописен текст със син химикал и молив, от който се чете:

 - на лист 1 - „731, 78, 0897/644606, Росица, жилище с.х.к. 1, ******”

 - на лист 2 - „Р. от 17-07-до-16-08 200+70, 400+90=490, на 16- 08-върнати 390, остават- 100, дадени още +400=500, на 02.09. ще даде 700 или 300 и ще останат за 16-09-400+100=500” и на гърба на същия се прочете „В.Т. Н.-********** 1920”;

 - на лист 3 - „0******3 М. Малдж. Ф-ка 13.-Е **, Тец, асаг - паркет дъбов: ПВЦ.Сан не се чете, кухня остъклена-Алумин обзаведен:35 хлв. Маргарита 08**** 31 ключ”;

            - на лист 6 - „Н. Н. с.Бряг-рецепция 0******”;

          1 бр. кафяв хартиен плик, съдържащ:

  - 1 бр. копие на запис на заповед на името на Н.А.К. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 20.08.2012г., за сумата от 1300 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на Н.А.К. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 04.07.2012г., за сумата от 650 лева;

 - 1 бр. копие запис на заповед на името на Н.А.К. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 20.08.2012г., за сумата от 1300 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на Ц.В.Ц. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 01.02.2010г., за сумата от 20 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на Н.С.Т. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 04.08.2014г., за сумата от 40 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на П.Н.Г. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 27.05.2011г., за сумата от 300 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на И.И.И. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 27.06.2006г., за сумата от 2500 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на И.И.И. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 28.06.2006г., за сумата от 500 евро;

 - 1 бр. запис на заповед на името на И.И.И. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 12.04.2007г., за сумата от 14 000 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на името на И.И.И. с ЕГН:********** в полза на П.М.Д. от 30.04.2008г., за сумата от 9000 лева;

 - 1 бр. запис на заповед на Г.Р.Н. в полза на П.М.Д. от 01.12.2012г.;

 - 1 бр. пълномощно с упълномощител И.В.В. и упълномощен П.М.Д., нотариално заверено на 22.10.2008г. от нотариус С.Б. с per. №482 в Нотариална камара;

 - 1 бр. запис на заповед на името на Т. П.Т. в полза на П.М.Д. от 13.10.2009г.;

 - 1 бр. постановление по изпълнително дело №362/2010г., ІІІ-ти с. уч-к по описа на СИС при Врачански PC;

  - 1 бр. Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №183, том I, peг. №2893, нот.дело №132 от 2010г., на нотариус П.Ц. peг.№583 в Нотариална камара;

  - 1 бр. запис на заповед на С.П.Г. в полза на П.М.Д. от 05.11.2007г.;

  - 1 бр. запис на заповед на С.П.Г. от 20.12.2001г., като не е посочено в чия полза е съставена;

  - 1 бр. генерално пълномощно с упълномощител С.П.Г. и упълномощен П.М.Д.;

   - 1 бр. Изпълнителен лист от 13.12.2010г. по гр. дело №3710/2010г. по описа на ВРС;

   - 1 бр. копие на заповед №4373 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК;

   - 1 бр. копие на определение №773 от 12.11.2010г. по ч. гр. д. №740 по описа на ВРС за 2010 г., ДА ОСТАНАТ по делото.

   ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства, намиращи се на съхранение в Банка "ДСК" ЕАД гр.Враца:

   - дамско златно ланче с дължина 45 см. и тегло 2,95 грама, дамски златен пръстен, с камък цирконий, с диаметър 1,6 см., дамски златен пръстен, с диаметър 1,8 см. и дамски златен пръстен, с циркониев камък, с диаметър 1,8 см., ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на св.П.Н.Г. ***.

    ПОСТАНОВЯВА веществено доказателство - чифт златни обеци, с форма на халка, с камъчета, с тегло 0,74 грама, намиращи се на съхранение в Банка "ДСК" ЕАД гр.Враца, ДА СЕ ВЪРНАТ на св.А. Б.Н. ***.

    ПОСТАНОВЯВА веществени доказателства, намиращи се в Банка "ДСК" ЕАД гр.Враца: златно ланче с кръст, 2 бр.златни халки, златна гривна, златна гривна, 1 бр.златна детска гривна, 2 бр.златни ланчета, едното скъсано на две, 5 бр.златни обеци, 2 бр.златни фигури с форма на лъв и форма на топка, 4 бр. златни кръстове, 1 бр. златна буква А, 4 бр. златни халки и 15 бр. златни пръстени, подробно индивидуализирани в протокол за оглед на веществени доказателства в Том І, л.75-77 от ДП, ДА СЕ ВЪРНАТ на подсъдимия.

    ПОСТАНОВЯВА 15 бр. банкноти с номинал от 100 /сто/ лева, със серийни номера, подробно описани в протокол за доброволно предаване в Том 1, л.51 от ДП, 2 бр. банкноти с номинал от 50 /петдесет/ лева, серийни номера, описани в протокол за доброволно предаване в Том 1, л.51 от ДП; 67 бр. банкноти с номинал от 20 /двадесет/ лв. със серийни номера, описани в протокол за доброволно  предаване в Том 1, л.51 от ДП и 5 бр. банкноти с номинал от 10 /десет/ лева, със серийни номера, описани в протокол за доброволно предаване Том 1, л.51 от ДП, намиращи се в Банка "ДСК" ЕАД гр.Враца, ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ  на подсъдимия.

   ОСЪЖДА подсъдимия П.М.Д. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ, направените по делото деловодни разноски общо в размер на 1130,92 (хиляда сто и тридесет лева и деветдесет и две стотинки) в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр.Враца.

  ОСЪЖДА подсъдимия П.М.Д. ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ такса върху уважения граждански иск в размер на 415,37 /четиристотин и петнадесет лева и тридесет и седем стотинки/ по сметка на Окръжен съд гр.Враца.

 

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред САС.

 

 

 

                                                                          Председател:

 

                                                                                              1.

 

                                                             Съдебни заседатели:

 

                                                                                             2.