Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е ...

 

Врачанският окръжен съд   наказателно        отделение

в  закрито  заседание на   01.08.2017г.     в състав:

 

Председател:А.Ставарова

 

Като разгледа докладваното от съдията Ставарова

НОХ                 дело N` 359         по описа за  2017 г.

 

Пред Врачанския окръжен съд е внесен обвинителен акт от Окръжна прокуратура гр. Видин,против подс. Р.А.В. *** за извършено престъпление по чл.203 ал.1 вр. с чл.202 ал.1 т.1 вр. с чл.201 вр. с чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК за това,че при условията на продължавано престъпление за времето от 02.04.2009 г. до 20.10.2011 г.,в гр. Видин , в качеството си на длъжностно лице по чл.93 ал.1 б"б" НК-кмет на Община гр. Видин е присвоил чужди пари-сумата от 510 770.00 лв.,в особено големи размери,собственост на Община -Видин,връчени в това му качество и поверени да ги пази и управлява,като е разпоредил тези суми от банковите сметки и от касата на  Община гр. Видин през инкриминирания период да бъдат изплатени на футболен клуб"Бдин"-Видин във връзка с дейността на клуба,без да има правно основание,превишавайки правата си и длъжностното присвояване е с цел да набави за другиго облага както и вреда другиму, присвояването е в особено големи размери,представляващо особено тежък случай.

Като съдия-докладчик по новообразуваното НОХД № 359/17 г. по описа на Врачанския окръжен съд,в изпълнение на задълженията си по чл.248 ал.2 НПК и след като се запознах с материалите по ДП № 7/14 ОСлО при Окръжна прокуратура- Видин ,с преписка № 1296/12  по описа на Окръжна прокуратура- Видин и с внесения обвинителен акт,намирам че не са налице предпоставките за разглеждането му в открито съдебно заседание,поради допуснати отстраними съществени процесуални нарушения,довели до ограничаване на правото на защита на обвиняемия.

Изготвеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на чл.246 ал.2 НПК.

Внесеният обвинителен акт от Окръжна прокуратура гр. Видин против подс.В. за извършено от него престъпление е трети поред,след като съдията-докладчик с разпореждане № 144 от 15.03.2016 г. по първото образувано НОХД № 50/2016г. е прекратил съдебното производство по делото, върнал е същото на прокурора с подробни указания за отстраняване на допуснатите нарушения на процесуалните норми,които по своето същество са съществени и водещи до ограничаване на правата на процесуалните субекти в процеса.

Второто образувано  дело НОХД № 232/16г. по описа на Врачанския окръжен съд е прекратено с разпореждане на съдията-докладчик от 03.08.2016г. и делото е върнато на прокурора за отстраняване на подробно посочените  съществени процесуални нарушения,едни от тях посочени в първия съдебен акт и неотстранени при проведеното допълнително разследване,други-допуснати след това и посочени във второто разпореждане на  съдията-докладчик,които са отстраними,не могат да се отстранят от съда и са свързани все с нарушени права на участниците по делото.

В този трети по ред обвинителен акт прави впечатление,че има изменение в посочения инкриминиран период,който вече е стеснен за времето от 02.04.2009г. до 20.10.2011г.,през който период кмета ,в качеството си на длъжностно лице според държавното обвинение е наредил да бъдат изплатени суми от банковите сметки и от касата на Община гр. Видин с платежни нареждания и на ръка с РКО в полза на ФК"Бдин"-Видин,без правно основание,без да има решение за това на Общински съвет-Видин,извършил е присвояване на сумата от 510 770лв.,в особено големи размери и случаят е особено тежък,за да набави облага за другиго и с това е причинил вреда другиму.Длъжностното присвояване според изложеното в обвинителния акт,изготвен от прокурора е придружено с улесняващо деяние-друго престъпление,за което по закон не се предвижда по-тежко наказание,каквото е деянието по чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 вр. с чл.26 ал.1 НК.

Прави впечатление,че след изготвяне на Съдебно-счетоводна и графологическа експертизи  размерът на присвоените пари е приет за 510 770лв.,по-голям от посочените в другите обвинителни актове.Обосновава се и квалифициращия признак "особено големи размери" и "особено тежък случай".

 Посоченото улесняващо престъпление,извършено от обв.  В. е квалифицирано по чл.282 ал.2 пр.2 вр. с ал.1 НК,без да са посочени  допълващите норми,нарушени от дееца в качеството му на длъжностно лице,от което да се направи извод,че е превишил правата си за постигане на специалната цел,  а именно да набави за другиму облага,с което причинява другиму вреда.

Като съдия-докладчик приемам,че изготвения обвинителен акт не отговаря на изискванията на закона за насрочване на делото в съдебно заседание,до отстраняване на процесуалните нарушения и за ясно фактическо и юридическо формулиране на обвинението,за да разбере дееца в какво точно престъпление се обвинява.  На следващо място се констатира,че в обстоятелствената част на обвинителния акт и в словесното описание на диспозитива липсва яснота по отношение на конкретни факти,от значение за конкретизиране на обвинението,свързани с приложението на материалния закон и за изясняване на делото,а именно в какво се изразява фактически престъплението по служба.Следва да се посочи какво друго нарушение е осъществено от длъжностното лице,което да се квалифицира по чл.282 НК. Вероятно обвинителят не може  да разбере същността на дадените указания от съдията-докладчик в тази насока,но всяка забава при отстраняване на пороците в обвинителния акт могат да се отчетат като бавно правосъдие.В обвинителния акт  е необходимо да се посочат действията ,с обективните им признаци които извършва длъжностното лице,излизащи извън рамките на неговата компетентност.Превишаването на властта или правата се изразява в извършването на действия,които влизат във властническите правомощия или функции на друго лице или от друга служба или на колегиален орган,които могат да се извършат само при определени условия.Именно това улесняващо присвояването общо престъпление по служба по чл.282 НК трябва да е свързано със запълваща норма,да произтича от нормативен акт или акт на обществена организация,който да е действал по време на деянието.В ППВС № 2/1980г. са дадени подробни указания за установяване на нарушението или неизпълнението на служебните задължения,както и посочването на съответния нормативен акт или акт на обществена организация, на колективен орган въз основа на нормативен акт, в които те са посочени,допълващи престъплението по чл.282 НК.В предходните разпореждания са дадени указания за това.Прилагането на решение № 189,взето с протокол № 11/10.11.2008г. и Правилника за реда и условията за субсидиране дейността на спортните организации не води до отстраняване на  посоченото процесуално нарушение,защото не съдържат необходимата конкретика,свързана с престъплението за целия инкриминиран период,улесняващо присвояването.Наред с това по п.38 от обвинението е необходимо да се посочат нарушенията на виновния при сключването на договор за заем с физическо лице в полза на ЮЛ и по силата на кой нормативен акт се приема,че дейността е забранена или представлява престъпление.

Непосочването на тези съпътстващите основното престъпление нормативни актове,липсата на конкретно уточнение на актовете ,свързани с ограничаващи властническите правомощия на дееца по отношение на разпоредителните действия с предмета на престъплението,които той е нарушил за постигане на специална цел и конкретните нарушения,които е извършил в улеснение на основното престъпление, води до липса на яснота на предмета на доказване.Представлява съществено нарушение на процесуалните правила,водещи до нарушаване правото за защита на  дееца.

Съдията-докладчик установява липса на изпълнение да дадените указания в пълен обем,подробно описани в двете предходни разпореждания за връщане на делото на прокурора,без да е необходимо те да се посочат отново.За прецизност ,освен в обстоятелствената част на обвинението да се посочи и в диспозитивната конкретно в полза на кого е облагата и за кого е настъпилата вреда.

В обсъждания по-горе обвинителен акт на ОП-Видин и при оценката му за съответност с нормата на чл.246 НПК,в качеството на съдия-докладчик намирам,че не са спазени всички изисквания,които законодателят поставя и които дават на обвинителния акт процесуална годност да даде начало на съдебно следствие.Нарушените правила водят до неясното в предмета на доказване и са пречка  за реализиране на защитата на  подсъдимия.

Въз основа на гореизложеното като съдия-докладчик намирам,че единствения начин за отстраняване на посочените нарушения,ограничили правата на процесуалните субекти в наказателния процес е да се прекрати съдебното производство по делото и същото да се върне на прокурора за отстраняването им.

При връщане на делото разследващият и прокурора трябва да отстранят допуснатите нарушения описани в разпорежданията.

Воден от горните съображения и на осн. чл.249 ал.2 вр. с чл.248 ал.2 т.3 НПК,в качеството на съдия-докладчик

 

              Р А З П О Р Е Д И Х :

 

Прекратявам съдебното производство по НОХД № 359/2017 г. по описа на Врачанския окръжен съд и връщам делото на прокурора за отстраняване на посочените процесуални нарушения.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране по чл.249 ал.3 НПК.

 

Окръжен съдия:...........