О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение в закрито    заседание на двадесет и девети август, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

   Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

                                 

Като разгледа докладваното от съдията  ЧНД N 501 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.3 и сл. НПК и е образувано по жалба от Р.П. ***, против постановление на ВрОП от 24.07.2017год., с което на основание чл. 243, ал.1, т.1 вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 9/2016год. по описа на ОСлС при ВрОП, образувано против неизвестен извършител за престъпление по чл. 248а, ал.1 НК. С постановлението са отделени материали по преписка № 1468/2017год., която да бъде изпратена на РП Враца по компетентност.

В жалбата се релевират доводи за неправилност на атакуваното постановление, изразяваща се в неговата незаконосъобразност. Твърди се, че направените в постановлението правни изводи са незаконосъобразни, не е извършено всестранно и задълбочено изследване на фактите; приетата за установена фактическа обстановка не съответства на обективната истина. Прави се искане за отмяна на прокурорския акт и връщане на делото на прокурора за продължаване на процесуалните действия и цялостно изясняване на всички релевантни факти по делото.

Врачанския окръжен  съд, като взе предвид наведените в жалбата доводи и съображения и след като се запозна със събраните на ДП материали, приема за установено следното:

По повод сигнал от 08.09.2016год. подаден от Р.П. – съдружник в „КООП и КО“ ООД гр. Враца, е била образувана прокурорска преписка 1808/2016г. по описа на ОП Враца против неизвестен извършител за престъпление по чл.248а, ал.1 НК, затова, че за времето от 2015год. до 2016год. в гр. Враца, за да получи кредит е представил неверни сведения пред клон на банка „Уникредит Бул Банк“ АД Враца, изразяващи се в неверни протоколи от Общи събрания на фирма „Кооп и Ко“ ООД Враца. След приключване на процесуално следствените действия  и изготвяне на заключителното постановление с мнение за прекратяване, наказателното производство е прекратено с постановление от 24.07.2017 г. поради липса на престъпление по посочения текст. Отделени са материали по делото, за които е указано да се изпратят на РП гр. Враца по компетентност, за преценка има ли извършено документно престъпление.

По прекратеното предварително производство няма привлечени обвиняеми лица.

Подадената от Р.П. жалба е процесуално недопустима, тъй като изхожда от лице извън кръга на посочените в разпоредбата на чл. 243, ал.3 НПК, които са активно легитимирани да обжалват постановленията на прокуратурата за прекратяване.

Въпросът дали да повдигне обвинение срещу конкретно лице и за какво престъпление, е от изключителна компетентност на прокурора, съгласно чл. 127 от Конституцията на Република България и чл. 46 от НПК. Въвеждането на съдебен контрол върху прекратяването на наказателното производство не отнема това негово правомощие. От друга страна, в производството по чл. 243 НПК съдът проверява правилността на постановлението на прокурора, само ако бъде сезиран от лицата посочени в чл. 243, ал.3 НПК. Те са изчерпателно изброени и кръгът им не може да се разширява своеволно. Това са обвиняемия по отношение на когото е прекратено наказателното производство, пострадалия от престъплението и неговите наследници или ощетеното юридическо лице, които в съдебната фаза на процеса могат да бъдат конституирани като граждански ищци и частни обвинители. Само за тези лица при прекратяване  на наказателното производство не съществува друга процесуална възможност да защитят правата си, освен чрез обжалване на постановлението и само те имат правен интерес от неговото атакуване. Съдът при преценка на правилността на прекратяването следи спазени ли са техните права, а не правата на други субекти, засегнати от престъплението.

В конкретният случай, жалбоподателят Р.П., макар и съдружник в „КООП и КО“ ООД Враца, няма качеството на пострадал по смисъла на чл. 74 НПК и в този аспект жалбата му се явява недопустима. Престъплението по чл. 248а, ал.1 НК, за което е образувано и водено прекратеното наказателно производство е против паричната и кредитна система. Обект на наказателноправна защита са обществените отношения, свързани с нормалното кредитиране на различни субекти, както и с оглед защита на кредитната институция или звено. Престъплението е на формално извършване и е довършено с представяне на неверни сведения. Липсата на предвиден престъпен съставомерен резултат изключва качеството на пострадал за този вид престъпления. Факта, че жалбоподателя П. е уведомен от прокуратурата за прекратяване на наказателното производство не го прави пострадал по смисъла на горната разпоредба.

Липсата на признат правен интерес и процесуално право да обжалва пред съда постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство прави жалбата процесуално недопустима, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Още повече, че наказателното производство не е изцяло прекратено, а само за престъплението по чл. 248а, ал.1 НК. Материалите от същото са изпратени на РП Враца за разследване за друг вид престъпление – евентуално документно такова.

При горните съображения и на основание чл. 243, ал.6 НПК, Врачанският окръжен съд

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.П. *** – съдружник в „КООП и КО“ ООД Враца против постановление от 24.07.2017 г. на Окръжна прокуратура-Враца, с което на основание чл. 243, ал.1, т.1, вр. чл. 24, ал.1, т.1 НПК е прекратено наказателното производство по ДП № 9/2016 г. по описа на ОСлС при ОП Враца, срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 248а, ал.1 НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 501/2017 г. по описа на Окръжен съд гр. Враца.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщението пред САС.

 

 

                          

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: