ОПРЕДЕЛЕНИЕ № ...

                      

гр.Враца, 30.08.2017 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Врачанският окръжен съд, Наказателно отделение, в закрито заседание на тридесети август през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Иванова

ЧНД № 515 по описа за 2017 г.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244, ал.5 НПК.

Образувано е по жалба от Й.А.Е. против постановление на ОП-Враца от 08.08.2017 г. за спиране на наказателното производство по пр.вх.№ 1073/2017 г. по описа на същата прокуратура, ДП № 560/2017 г. по описа на РУ гр.Враца, водено срещу неизвестен извършител за престъпления по чл.249, ал.1 и чл.195, ал.1 от НК.

В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на обжалваното постановление, като се прави искане да бъде отменено и да продължат действията по разследването. Твърди се, че не е налице основанието по чл.244, ал.1, т.3 от НПК за спиране на наказателното производство, тъй като от събраните по делото доказателства е безспорно, че лицето Р.К.В. няма статут на единствен свидетел очевидец. Напротив, в показанията на св.А.К.А. се съдържат детайлни разяснения относно механизма на извършеното деяние по чл.195 от НК, мястото, времето и авторите му, водещи до несъмнен извод за това, че В. е съучастник-извършител, и следва да бъде привлечен като обвиняем в процесните престъпления.

Врачанският окръжен съд, като съобрази изложените в жалбата доводи, мотивите на обжалваното постановление и след като се запозна с доказателствата по делото, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок по чл.244, ал.5 НПК, от легитимирана страна, с право и интерес от обжалване – пострадал по смисъла на чл.74 НПК.

Разгледана по същество, тя е основателна по следните съображения:

Досъдебното производство било образувано по реда на чл.212, ал.2 НПК със съставянето на протокола за първото действие по разследването - оглед на местопроизшествие на 02.06.2017 г. срещу неизвестен извършител за това, че на 01.06.2017 г. в гр.Враца, ул.“Цвета Кръстенякова“ № 4, ет.1 е отнел от владението на Й.А.Е. мъжки портфейл със сумите от 7000 лева и 1000 евро, както и златни накити с общо тегло около 100 гр., чрез използване на техническо средство и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот-престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4 и за това, че на същата дата в гр.Враца, от АТМ с № 060602, стопанисван от Уникредит Булбанк АД, е използвал платежен инструмент – кредитна карта с издател ЦКБ, без съгласието на титуляра Й.А.Е. – престъпление по чл.249, ал.1 от НК.

По делото са събрани достатъчно доказателства /показанията на свидетелите А.А., М.В., К.Г. и Л.С./, от които може да се направи обосновано предположение, че св.А.К.А. и лицето Р.К.В. са съпричастни към извършеното престъпление по чл.195, ал.1 от НК, първия като помагач по смисъла на чл.20, ал.4 от НК, а втория като извършител по смисъла на чл.20, ал.2 от НК.

Видно от приложената справка от 05.06.2017 г. до началника на РУ-Враца и свидетелския разказ на неговата сестра М.В. Р.В. не е бил намерен на постоянния му адрес в гр.Враца, ж.к.“Дъбника“, бл.30, вх.“А“, ап.25, за да бъде призован като свидетел, поради което с телеграма № 17564/2017 г. е бил обявен за общодържавно издирване с мярка „Установяване на адрес и призоваване на свидетел“. От приложеното писмо рег.№ 1795р-14156/24.07.2017 г. на РУ-Враца се установява, че към 12.06.2017 г. местонахождението и адреса му не са установени и издирването му продължава. Поради това с обжалваното постановление прокурорът е спрял наказателното производство на основание чл.244, ал.1, т.3 от НПК.

Въз основа на така установените данни, съдът прави следните правни изводи:

В настоящото производство съдът извършва проверка дали е налице отразеното в постановлението основание за спиране.

Съгласно чл.244, ал.1, т.3 от НПК прокурорът спира наказателното производство при невъзможност единствен свидетел очевидец да бъде разпитан, включително по делегация, чрез видео или телефонна конференция. Законосъобразното приложение на посочената процесуална норма изисква да бъде установено на първо място, че свидетелят, чийто разпит е необходим, е единствен свидетел очевидец, а на следващо място, че разпитът му е невъзможен, вкл. по посочените алтернативни начини.

От материалите по делото се установява, че Р.В. няма качеството на единствен свидетел очевидец. Тъкмо обратното, от събраните гласни доказателства, и най-вече от показанията на св.А.А., косвено подкрепени и от тези на св.М.В., св.К.Г. и св.Л.С. се установява, че той е един от авторите на кражбата и е най-вероятният извършител на деянието по чл.249, ал.1 от НК. В този смисъл и с оглед невъзможността да бъде открит, е необходима прокурорска преценка за провеждане спрямо него на евентуално задочно досъдебно производство и отсъственото му привличане като обвиняем при условията на чл.206, вр.чл.269, ал.3 от НПК, респективно за спиране на наказателното производство, но на друго основание – това по чл.244, ал.1, т.1, вр.чл.25, т.2 от НПК, ако разглеждането на делото в негово отсъствие би попречило за разкриване на обективната истина.

Освен това, разпитът на Р.В. не е единствен източник на данни за извършената кражба и опит за неправомерно използване на чужд платежен инструмент. Хипотезата на чл.244, ал.1 т.3 НПК е приложима само след като са събрани всички останали доказателства по делото, което в случая не е сторено. Макар в досъдебното производство да са били иззети и приложени записите от охранителната камера на АТМ № 060602 на Уникредит Булбанк от 00:00 ч. до 24:00 ч. на 01.06.2017 г., не е била назначена видеотехническа и лицевоидентификационна експертиза за установяване на лицето, заснето да оперира с банковата карта на пострадалия Е., чието заключение би могло да провери /потвърди или обори/ твърденията на св.А.А. за участието на В. в деянията.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваното постановление за спиране на наказателното производство се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на прокурора за продължаване на действията по разследването.

Водим от гореизложеното и на основание чл.244, ал.5 НПК, Врачански окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ постановление от 08.08.2017 г. на Окръжна прокуратура-гр.Враца за спиране на наказателното производство по пр.вх.№ 1073/2017 г. по описа на същата прокуратура, ДП № 560/2017 г. по описа на РУ гр.Враца, водено срещу неизвестен извършител за престъпления по чл.195, ал.1 и чл.249, ал.1 от НК.

ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура-гр.Враца за продължаване на действията по разследването.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Препис от същото да се изпрати на жалбодателя Й.А.Е. за сведение.

 

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: