О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в закрито    заседание на първи септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                           Председател: ВЕСЕЛКА ИВАНОВА

                              Членове: ЛИДИЯ КРУМОВА

                              Мл.съдия: ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА

 

 

Като разгледа докладваното от съдията Л. Крумова ВНЧ дело N 516 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано въз основа на частна жалба, от адв. Г.З. ***, в качеството на защитник на Х.Б.Х. *** против определение № 427/17.07.2017 год. на РС Враца постановено по ЧНД № 327/2017 год., с което Х.Х. е осъден на основание чл. 306, ал.1, т.4 НПК да заплати на НБПП гр. София сумата от 80 лв. за служебен защитник по ЧНД № 327/2017 год.по описа на РС Враца.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на атакуваното определение, като се прави искане за неговата отмяна. Навеждат се съображения, че жалбоподателят не е правил искане за назначаване на служебен защитник, имал е договорна защита и явяването на служебен защитник в това производство не е било задължително. Сочи се, че съда е оставил без уважение искането на РП Враца за групиране на наказанията, тъй като не са били налице условията на чл. 25, ал.1, във вр. с чл. 23, ал.1 НК.

Врачанският окръжен съд, като взе предвид наведените в жалбата доводи и съображения и след като се запозна с материалите по делото, приема следното:

Настоящето производство е по реда на чл. 341, ал.2, вр. чл. 306, ал.1, т.4, пр.2 НПК и тези производства, съгласно чл. 345, ал.1, пр.1 НПК се провеждат в закрито заседание. Първоинстанционният съд се е произнесъл с атакуваното определение в рамките на приключило със съдебен акт ЧНД № 327/2017 год., въз основа на постъпила информация, съдържаща се в решение № ВР-781-12263/26.05.2017 год. на НБПП, с което на основание чл. 22б, вр. чл. 10, ал.1 от Наредбата за заплащане на правна помощ, на адв. В. Г. от АК Враца е определено и изплатено възнаграждение в размер на 80 лв. за участието му по ЧНД № 327/2017 год. на РС Враца като служебен защитник на осъденото лице Х.Б.Х..

От данните по делото е видно, че РП - Враца е внесла предложение по чл. 306, ал.1, т.1 НПК пред РС Враца срещу Х.Б.Х. *** за прилагане разпоредбата на чл. 25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 НК за определяне на едно общо наказание между наказанията, наложения на осъдения Х. по НОХД №9427/2014 год. по опис на РС София и по НОХД №971/2015 год. по опис на РС Враца, в размер на най- тежкото от тях - една година и шест месеца "лишаване от свобода".

С разпореждане №728/05.04.2017 год., при насрочване на ЧНД № 327/2017 год., съдията-докладчик е допуснал правна помощ по отношение на осъдения по делото Х.Х.,  без защитата на осъдения да е била задължителна съобразно разпоредбата на чл. 94, ал.1 НПК. Преди първото по делото съдебно заседание, с молба вх. № 5372/19.04.2017год. договорният защитник на осъдения Х. – адв. Г.З. е направила искане за прекратяване на делото поради липса на основания за групиране, като с молбата е представено и пълномощно и договор за правна помощ от 18.04.2017год. Към датата на първото по делото съдебно заседание и датата на назначаване на определения за служебен защитник адв. В.Г.- 25.04.2017год., осъдения Х. се е явил заедно с адв. З. и е заявил, че желае в производството да бъде представляван от договорния си защитник. По неясни за настоящия състав причини, в това заседание, първоинстанционния съд е назначил адв. Г. в качеството на служебен защитник, въпреки волята на осъденото лице и е заменил същия, с адв. З. поради ангажираната договорна защита.

        С оглед направено от адв. З. искане за прекратяване на производството по делото, тъй като не са налице осъждания за групиране на наказанията и въз основа на събраните доказателства, участващият по делото прокурор е изразил позиция, че не поддържа внесеното предложение. Съдът с определение №234/25.04.2017 год. е оставил без уважение искането на РП Враца за определяне на едно общо наказание по отношение осъжданията на осъденото лице Х.Х.. Същото е влязло в законна сила на 11.05.2017 год.

        При така изясненото от фактическа страна, съдебния състав намира атакувания съдебен акт за неправилен и незаконосъобразен.

        Съгласно разпоредбата на чл.190, ал.1 НПК, когато подсъдимият бъде признат за невиновен или наказателното производство бъде прекратено, разноските по дела от общ характер остават за сметка на държавата, а разноските по дела, образувани по тъжба на пострадалия до съда, се възлагат на частния тъжител. Първоинстанционният съд е оставил без уважение предложението на РП Враца за групиране на наказанията на осъдения Х. след като е установил, че същия има едно единствено осъждане и не са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл. 25, ал.1, вр. с чл.23, ал.1 НК. Осъждайки жалбоподателя Х. да заплати в полза на НБПП гр.София разноските по делото за предоставена по делото правна защита от служебния защитник адв. Г., първоинстанционния съд е допуснал нарушение на разпоредбата на чл.190,ал.1 НПК, което е довело и до нарушаване правото на защита на подсъдимия. Първоинстанционният съд неправилно е допуснал правна помощ на лицето без да са били налице условията за това, визирани в разпоредбата на чл.94, ал.1 НПК, както и неправилно е назначил определения от Адвокатска колегия Враца адв. Г. за служебен защитник, при изрично направено от осъденото лице заявление, че има договорен такъв в лицето на адв. З. и представяне по делото на адв. пълномощно от 18.04.2017 год.

        При изложените съображения, обжалваното определение следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно, а искането на НБПП да бъде оставено без уважение като неоснователно. Направените от НБПП разноски за служебен защитник следва да останат за сметка на Държавата.

  Въз основа на горното и на основание чл. 345, ал.1 НПК, Врачанският окръжен съд

 

 

                О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение №427 от 17.07.2017 год. на Районен съд – Враца, постановено по ЧНД № 327/2017 г. по описа на същия съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Национално Бюро за правна помощ гр. София, за присъждане на сумата в размер на 80,00 лв., представляваща разноски за служебна защита на осъдения Х.Б.Х., осъществена от адв. Витан Георгиев – АК Враца по ЧНД № 327/2017 год. по опис на РС Враца, като неоснователно.

НАСТОЯЩЕТО определение е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........