Мотиви по ВНАХД № 399/2017 г. по описа на ВОС

-----------------------------------------------------

С решение № 78/31.05.2017 г., постановено по НАХД № 119/2017 г., РС-Бяла Слатина е признал обвиняемия О.В.С. за виновен в извършване на престъпление по чл.345, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

Недоволен от така постановеното решение е останал договорният защитник на обвиняемия-адв.А.С., който го е обжалвал, с искане за отмяна и постановяване на ново оправдателно решение. Във въззивната жалба се навеждат доводи за неправилно приложение на материалния закон, с твърдения че управляваният от обвиняемия мотопед не представлява моторно превозно средство по смисъла на закона и не подлежи на регистрация. Тези доводи и искания се поддържат от защитника и в хода на съдебното производство пред въззивната инстанция.

В последната си дума обвиняемият С. също иска да бъде оправдан.

Представителят на ВОП изразява становище за обоснованост и законосъобразност на атакувания съдебен акт и моли същият да бъде потвърден, а жалбата против него да бъде оставена без уважение.

Пред въззивната инстанция са приети заверени копия от АУАН № 200/28.02.2017 г. и НП № 17-0248-000191/27.03.2017 г., издаден от началник група към ОДМВР гр.Враца, РУ-Бяла Слатина.

Врачанският окръжен съд, като обсъди доводите на страните, събраните доказателствени материали и извърши цялостна проверка на атакувания съдебен акт, съобразно изискванията на чл.313 и чл.314 от НПК, установи следното:

За да постанови обжалвания съдебен акт, първоинстанционният съд, след анализ на събраните в хода на досъдебното и съдебното производство писмени и гласни доказателства и при спазване изискванията на чл.14 и чл.107, ал.5 от НПК, е приел за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият О.В.С. ***, пенсионер е, но продължава да работи като бръснар. Преди години закупил мотопед „КТМ“ с рама № 85605884, с който се придвижвал в рамките на селото, обикновено, за да осъществява професията си на бръснар по домовете на съселяните си. Мотопедът не бил представян пред органите на Пътна полиция за регистрация и не бил регистриран по надлежния ред, съгласно изискванията на ЗДвП и Наредба № I-45/24.03.2000 год. за регистрацията, отчета, пускането, движението и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

На 28.02.2017 г. обвиняемият управлявал мотопеда си „КТМ“ по улиците на с.Търнава, връщайки се от дома на покойник, когото избръснал. В същия ден, свидетелите Д. Н., М. Н. и В. К., служители на РУП гр.Бяла Слатина, били в с.Търнава. Движейки се със служебния автомобил, забелязали, че мотопедът, управляван от обвиняемия, бил без регистрационна табела, а водачът му-без защитна каска. Обвиняемият бил спрян за проверка и при огледа на мотопеда било установено, че същият действително е без поставена регистрационна табела. Полицаите се обадили на дежурния в РУП гр.Бяла Слатина и на място пристигнал Х. Х. – автоконтрольор. При извършената справка било установено и, че обвиняемият С., като водач на мотопеда, не притежава свидетелство за управлението му. За констатираните нарушения му бил съставен АУАН № 200/28.02.2017 г. Впоследствие, било издадено наказателно постановление № 17-0248-000191/27.03.2017 г., с което бил административно наказан за това, че управлява ППС без да е правоспособен водач и без да използва защитна каска.

Тази фактическа обстановка първоинстанционният съд е възприел за категорично установена въз основа на събраните в хода на досъдебното и съдебното производство доказателства, а именно: протокол за оглед на местопроизшествие, писмо рег.№ 967р-2000/02.03.2017 г. на Началник сектор ПП гр.Враца, справка за нарушител, справка за съдимост, характеристична справка, АУАН № 200/28.02.2017 г., наказателно постановление № 17-0248-000191/27.03.2017 г., показанията на свидетелите В. К. и М. Н..

При правилно установените факти, инстанцията по същество законосъобразно е приела, че в конкретния казус инкриминираното поведение на обвиняемия О.С. осъществява елементите от състава на престъплението по чл.345, ал.2 от НК. В този аспект, възраженията на защитата, че процесното превозно средство не подлежи на регистрация са изцяло неоснователни, тъй като от доказателствената съвкупност безспорно се установява, че се касае до мотопед, категория L1е - с педали и две колела, снабден с двигател с вътрешно горене от 50 куб.см, поради което и съгласно изискванията на чл.3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. и чл.140, ал.1 от ЗДвП подлежи на регистрация в 14 дневен срок от придобиване на собствеността или оформяне на вноса от съответния митнически орган.

Същевременно, настоящият въззивен състав приема, че с признаването на обвиняемия за виновен в това престъпление и с налагането му на основание чл.78а от НК на административно наказание глоба в размер на 1000 лв., първоинстанционният съд е допуснал нарушение на закона, тъй като не е приложил правилно материалния закон. Поведението на обвиняемия само формално осъществява престъпния състав по чл.345, ал.2 от НК, тъй като неговата обществена опасност е явно незначителна по смисъла на чл.9, ал.2 от НК.

Безспорно е, че разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК е приложима спрямо всички престъпни състави от особената част на НК, включително и тези на просто извършване, каквото е процесното деяние по чл.345, ал.2 от НК. В конкретния казус, предметът на престъплението представлява мотопед, категория L1е-с две колела и с двигател с вътрешно горене с работен обем не по-голям от 50 куб.см, което е минималният стандарт за регистрация на ППС, съгласно Наредба № I-45/24.03.2000 год. за регистрацията, отчета, пускането, движението и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях. Обвиняемият го е управлявал по второкласни селски улици, за да упражнява професията си на бръснар /в случая, за да обръсне покоен негов съселянин/. Освен това, обвиняемият е с положителни характеристични данни, пенсионер, не е осъждан, нито има предходни административни наказания за нарушаване на правилата за движение по пътищата. В хода на досъдебното производство е съдействал в пълна степен както на проверяващите полицейски служители, така и на разследващите за разкриване на всички обстоятелства по делото. Тези данни, преценени в контекста на добросъвестното му процесуално поведение, демонстрирано от него пред първата и въззивната инстанция, дават основание за приложение на разпоредбата на чл.9, ал.2, предл.2-ро от НК. Налице са предпоставките на посочената материално правна разпоредба по отношение на деянието, осъществено от обвиняемия С., тъй като то, макар и формално да съдържа всички признаци на престъплението по чл.345, ал.2 от НК, с всички свои характеристики относно време, място и начин на извършване не е престъпно, поради явно незначителната си обществена опасност.

По тези съображения, въззивната инстанция отмени решението на РС гр.Бяла Слатина, като призна обвиняемия О.В.С. за невинен и на основание чл.304 от НПК, вр.чл.9, ал.2, пр.2 от НК го оправда за престъплението, за което е санкциониран по реда на чл.78а от НК с обжалвания съдебен акт.

По делото не са направени разноски, поради което и настоящият състав не се произнесе по този въпрос.

Мотивиран от изложеното, Врачанският окръжен съд постанови решението си.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                     2.