О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

19.10.2017г., гр.Враца

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на деветнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РЕНАТА МИШОНОВА- ХАЛЬОВА

ЧЛЕНОВЕ: МИРОСЛАВ ДОСОВ

мл. с. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Георгиев В.Ч.Н.Д .№549/2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал.6 от НПК.

 

С Определение №460/04.08.2017 г. по ЧНД № 774/2017 г., Врачански районен съд е отменил постановление на прокурор при Врачанска районна прокуратура от 03.07.2017г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №3123/2015г., образувано и водено срещу неизвестен извършител за това, че за периода от месец октомври 2014г. до месец февруари 2015г. в гр. Враца, с цел да набави за себе си или другиго имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у К.Й.Т. *** и с това ѝ причинил имотна вреда в размер на около 3000 лева- престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК.

Срещу така постановеното определение на ВРС е подаден частен протест от РП Враца. В същия се твърди, че М. Л. не се е представил на пострадалата с чуждо име. Поддържа се, че св. Т. е знаела с кого комуникира, както и че това лице се е намирало в затвора. Твърди се, че в случая се касае за гражданско правни отношения. Желае се определението на ВРС да бъде отменено, като вместо това бъде потвърдено постановлението на РП Враца за прекратяване на наказателното производство.

Съдебният състав, след като се запозна с подадения протест и след като извърши преценката по реда на чл. 243, ал. 7 от НПК, установи, че същият е депозиран в законоустановения седемдневен срок от получаване на определението на ВРС, от надлежно легитимиран да инициира въззивна проверка субект, поради което е и процесуално допустим. След анализ на събраните до момента доказателства беше отчетено, че протестът е неоснователен.

Наказателното производство е образувано по жалба на Св. К. Т., допълвана впоследствие многократно, според която св. Л. я въвел в заблуждение, с което ѝ причинил имотна вреда на обща стойност 3000 лева.

С Постановление на ВРП от 16.11.2015 г. е отказано образуването на ДП с мотиви за липса на данни за извършено престъпление. С Постановление от 09.12.2015г. на ВрОП постановлението на ВРП е отменено и преписката е върната на ВРП за извършване на проверка.

С Постановление от 11.04.2016г. ВРП постановява нов отказ за образуване на ДП. С Постановление от 17.05.2016г. ВрОП потвърждава отказа, но с Постановление от 14.07.2016г. на АП София постановленията на ВРП и ВрОП са отменени.

На 09.11.2016г. ВРП образува ДП №3123/2015г. срещу неизвестен извършител за това, че в периода от м. октомври 2014г. до м. февруари 2015г. с цел да набави за себе си или другиго имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у К.Т. и с това ѝ е причинил имотна вреда в размер на около 3000лв.- престъпление по чл. 209, ал. 1 НК. В хода на разследването са проведени разпити на св. Т. и на св. Л., приложени са писмени доказателства за парични преводи и разписка от св. Л..

С Постановление от 13.04.2017г. ВРП на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 НПК наказателното производство е прекратено. С Определение от 03.05.2017г. по ЧНД №436/2017г. на ВРС постановлението е потвърдено, но с Решение от 20.06.2017г. по ВЧНД №307/2017г. на ВрОС определението на ВРС и постановлението на ВРП са отменени и делото е върнато за продължаване на процесуалните действия, като е отбелязано, че едва след като се изясни фактическата обстановка и се направи правния извод, че не е извършено престъпление, наказателно производство може да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 НК.

С Постановление от 03.07.2017г. ВРП прекратява наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НК, без да са извършени допълнителни действия с мотиви, че доказателствената съвкупност по делото не съдържа данни за извършено престъпление по чл. 209, ал. 1 НК и между страните са налице отношения, които са частноправни.

С атакуваното в настоящото производство Определение от 04.08.2017г. по ЧНД №774/2017г. ВРС е отменил постановлението на ВРП и е върнал делото на прокурора с указания за изясняване на всички обстоятелства по делото чрез събиране на всички възможни относими и необходими по случая доказателства, тъй като фактическата обстановка не е напълно изяснена.

Настоящата инстанция се солидаризира с изводите на районния съд, че наличният доказателствен материал е недостатъчен за формиране на категоричен краен извод за съдбата на досъдебното производство. Видно от основните му елементи – показанията на свидетелите Т. и Л., същите съвпадат единствено по отношение на начина на запознанство помежду им, липсата на визуален контакт в отношенията и превеждането на различни суми от страна на Т., достигнали впоследствие до Л.. От писмените доказателства по делото се установява извършването от Т. на парични преводи в полза на различни лица.

В показанията на двамата свидетели е налице обаче противоречие и непоследователност досежно останалите съществени въпроси, като събраните до момента данни не позволяват да се кредитира несъмнено нито една от противопоставящите се части.

Основните въпроси, които следва задълбочено да бъдат изследвани, са свързани с това с каква самоличност М. Л. първоначално се е представил на К.Т.- като строителния предприемач от българско- италиански произход Методи от гр. София, който ще помогне на Т. да бъде назначена на работа в гр. София, или като М. Л., изтърпяващ в този момент присъда в затвора.

В случай, че се установи, че представената самоличност и местонахождение на лицето са неистински, то следва да бъде изследвано допълнително също така в кой момент Т. е разбрала за това с оглед извършените от нея имуществени разпореждания.

Следва допълнително да се съберат доказателства за причините, поради които Т. се е разпореждала с различни суми- за да помогне на финансово затруднения строителен предприемач Методи или за да подпомогне лишения от свобода М. Л.. Неизяснено е също така и причината, поради която Т. е разпореждала сумите в полза на други лица, а не в полза лично на Л., за когото сумите са били предназначени.

Друг основен въпрос представлява това към момента на мотивиране на Т. за извършване на имущественото разпореждане имал ли е намерение Л. да върне сумите, които ще получи.

За изясняване на тези въпроси не са достатъчно единствено противоречащите си показанията на Т. и Л., а е наложително органите на досъдебното производство до проведат разпити и на останалите лица, имащи отношения към случая. На първо място това е лицето "Сергей", от когото Т. твърди, че е разбрала за действителната самоличност и местонахождение на Л., както и лицата, с които е комуникирала покрай отношенията си със същия и които са получавали превежданите от нея в полза на Л. суми. В тази връзка следва да се изискат също така и съответните справки за извършените парични преводи от страна на Т..

При това положение съдът прецени, че като е прекратил наказателното производство без да са събрани всички възможни, относими и допустими доказателства и доказателствени средства, и чрез необосновано постановление, прокурорът е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, а делото – върнато на ВРП за продължаване на действията по разследването. С оглед съвпадението в изводите на въззивния и първоинстанционния съд атакуваното определение следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 243, ал.7 от НПК, Врачански окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение №460/04.08.2017 г. по ЧНД № 774/2017 г., Врачански районен съд, с което е отменено постановление на прокурор при Врачанска районна прокуратура от 03.07.2017г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №3123/2015г., образувано и водено срещу неизвестен извършител за това, че за периода от месец октомври 2014г. до месец февруари 2015г. в гр. Враца, с цел да набави за себе си или другиго имотна облага, е възбудил и поддържал заблуждение у К.Й.Т. *** и с това ѝ причинил имотна вреда в размер на около 3000 лева- престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, и делото е върнато на прокурора с указания съгласно обстоятелствената му част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕПИС от настоящето Определение да се изпрати на ВРП и на К.Й.Т..

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1                                

 

 

         2.