Р Е Ш Е Н И Е 53

 

гр.Враца,21.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд                     отделение в

закритото заседание на  21.02.2018 г.        в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Радослава Симеонова

гражданско        дело N961       по описа за 2006  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството е по чл.632 ал.5,във вр. с чл.629б от Търговския закон.

     С Решение №549 от 27.10.2008 год.по т.д.№239/2008 год. ВКС на РБ е обявил неплатежоспособността на основание чл.630,ал.1,т.1 ТЗ на "Либра-4"ООД със седалище и адрес на управление гр.София,ул.****,определил е начална дата на неплатежоспособността-07.12.2000 год.,открил е производство по несъстоятелност,назначил е временен синдик,наложил е възбрана на основание чл.630,ал.1 т.4 върху хотел "Тунджа" ,гр.***.

     С определение от 17.12.2008г. за постоянен синдик е назначена Р.С.Т.,на която събранието на кредиторите е определило възнаграждение в размер на 1000 лв.

     Синдикът на "ЛИБРА-4"ООД-в несъстоятелност , гр.София , Р.Т. е входирала в съда с вх.№1316 от 08.02.2018 год.  отчет и е поискал от съда да одобри  разходи за период  01.12.2017 год. до 31.12.2017 г. в размер на 1000.00 лв.  във връзка с управлението на имуществото на търговеца и неговото запазване.

    Отчетът е одобрен с Определение №104 от 09.02.2018 г.

    С отчета синдикът уведомява съда,че поради липса на парични средства в особената сметка открита от синдика,повече от година и половина в "Общинска банка"АД,банката служебно е закрила особената сметка на длъжника.Синдикът посочва,че до 31.12.2017 год. не са му изплатени одобрените от съда разходи в производството по несъстоятелност в размер на 97033.21лв.Уведомява съда,че за нормалното протичане на производството по несъстоятелност е необходимо кредиторите да предплатят  парична сума в размер на 98 000.00 лв.за покриване на разходи до 31.01.2018 г. включително.

    Сезира съда с искане да постанови определение по реда на чл.629 б от ТЗ.

    По делото е  постъпил доклад вх.№1324 от 09.02.2018 г.

    С доклада синдикът уведомява съда,че избраният от проведеното на 07.03.2017г. събрание на кредиторите на „Либра-4“ ООД /в несъстоятелност/ лицензиран оценител С.Д., му е представил изготвената оценка на активите на дружеството в несъстоятелност, а именно: Недвижим имот - сграда (бивш хотел „Тунджа“), находяща се в к.к. Слънчев бряг, община ***, обл. Бургас, представляващ десететажна сграда, от която девет етажа хотелска част, на партерния етаж са разположени рецепция и дневен бар, с монолитна конструкция, с обща площ 353,00 (триста шестдесет и шест) кв.м., разгърната застроена площ 4 559,00 (четири хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м., с идентификатор 51500.505.182.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. ***, Община ***, област Бургас, разположен в поземлен имот с идентификатор 51500.505.182 и право на строеж върху 353 (триста петдесет и три) кв. м.     Определената от оценителя ликвидационна стойност е 818 743,00 лева.

    На основание взетите решения на събранието на кредиторите от 07.03.2017г. с уведомително писмо предложил на „***“ ООД, ЕИК *** (дружеството е собственик на поземлен имот с идентификатор 51500.505.182), да започнат преговори за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ на активите на „Либра-4“ ООД (н) на цена 818 743 лева, определена от лицензирания оценител.Приложил е заверено копие от уведомително писмо.

    Съгласно представения отговор от управителя на „***“ ООД, ЕИК *** - г-жа Г.К.,от който представя копие, „***“ ООД предлага да закупи активите на „Либра-4“ ООД (н) на цена 52000 лева, поради наличието на вписани в Имотния регистър 11 броя тежести върху продавания имот.

    Синидкът, предвид отговора и предложението на „***“ ООД, ЕИК *** да закупи активите на „Либра-4“ ООД (н) за цена по-ниска от определената в оценката, не обявил купувач.

    Уведомява съда,че няма правомощия да определя цени на продаваните активи на длъжника,тъй като те се определят единствено от лицензирани оценители.

    Синдикът уведомява съда,че с гореизброените действия е изпълнил решенията на събранието на кредиторите на "Либра-4" ООД от 07.03.2017г., а именно:

    -изготвена е нова актуализирана оценка на активите от избрания от събранието на кредиторите лицензиран оценител С.Д.;

    -след получаване на оценката, с уведомително писмо е предложил на „***“ ООД (собственика на поземления имот) да закупи активите. С това уведомително писмо е изпълнил и изискването на чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността - да разполага с писмени доказателства, че е предложила продажбата на недвижимите активи на „Либра-4“ ООД (н) на собственика на земята.

    Представя фотокопия на писма и Оценка на активите на „Либра-4“ ООД (н).

    Съдът прие молбата за основателна .При преглед на делото съдът констатира,че продавания имот е единствения актив в масата на несъстоятелността.На синдика не са заплащани разходи и те са в посочения от него размер.Всички разходи са одобрени от съда по несъстоятелността,както и дейността на синдика,със съответни съдебни актове.

    Съдът, като прецени обема на работа в това производство и извършените разходи определи сума за покриване  на  разноските в производството в размер на 98 000.00 лв., които длъжникът или негов кредитор могат да  внесат по набирателната сметка на съда,поради закриване на особената сметка на длъжника служебно от банката,поради липса на средства нея.

    При гореизложеното и на основание чл. 629б, ал. 1 от ТЗ съдът с определение №107 от 09.02.2018 г.определи сумата от   98 000 лв./деветдесет и осем хиляди лева/,направени и одобрени разноски за  производството по несъстоятелност на "ЛИБРА-4"ООД/Н/ЕИК***,гр.София, която сума  указа на  длъжника или негов кредитор,че  могат до 19.02.2018 г.да  внесат по набирателната сметка на Врачански окръжен съд за покриване на разноските в производството,за което да се представят надлежни доказателства по делото.

    Указа,че при неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ.

    Определението е вписано  в книгата по чл.634в от ТЗ при Окръжен съд – Враца.

    Делото е докладвано на 21.02.2018 г.след изтичане на срока за внасянето й за предприемане на съответните процесуални действия.

    По делото не са постъпвали  доказателства за предприети от кредиторите в производството действия по обезпечаването му с предплащане на определената от съда сума,за доказано необходими и предвидими за приключването му разноски.След справки по делото съдът констатира,че тази сума е формирана преди всичко от неизплатени възнаграждения на синдика.

    На последното проведено събрание на кредиторите на 07.03.2017 г.те взеха решение да се извърши нова оценка на имуществените права  от масата на несъстоятелността, която да бъде на база на ликвидационната /остатъчната/ стойност на актива и тези активи: /бивш хотел "Тунджа" и право на строеж/ да се продадат, чрез пряко договаряне, на собственика на терена /на земята/ при тези условия. Собственикът на земята е "***" ООД, с ЕИК ***, който се явява кредитор в производството по несъстоятелност с 25,98% от вземанията.Съгласно изложеното по-горе желанието му да закупи активите е на цена 52000 лв. която видно от намиращата се по делото кореспонденция няма намерение реално да внесе.   

    При горното,налице са основанията за постановяване на решение за спиране на производството по делото на основание чл.632 ал.5 вр. с ал.1 от ТЗ.

    Продължаването на правомощията на синдика при липса на възможност за заплащане на възнаграждение е безпредметно. Едва след възникване на хипотеза на възобновяване би се открила възможност за продължаване дейността на този орган,поради което правомощията на същият следва да бъдат прекратени за времето на спиране на производството.

    С оглед изложеното и на основание чл.632,ал.5 ТЗ, ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                   Р  Е  Ш  И :

 

     СПИРА производството по несъстоятелност на „Либра-4” ООД, със седалище и адрес на управление гр.София,р-н Възраждане,***,ЕИК *** за което е образувано гр.д.№961/2006 г.по описа на Врачански окръжен съд,търговско отделение,на основание чл.632 ал.5,вр. с ал.1 ТЗ.

     УКАЗВА на длъжника и неговите кредитори ,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението по молба на длъжника или на кредитор,ако те удостоверят ,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за заплащане на направените разноски по чл.629б от ТЗ в размер на  98 000 лв./деветдесет и осем хиляди лева/ лв.

     УКАЗВА на длъжника  „Либра-4” ООД, гр.София,ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София,р-н Възраждане,*** и неговите кредитори ,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност ,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника от търговския регистър.

     РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване в нарочната книга  по чл.634в,ал.1 ТЗ и в търговския регистър,по партидата на „Либра-4” ООД, гр.София,ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.София,р-н Възраждане,***,на основание чл.622 ТЗ.

     ПРЕПИС на настоящото решение да се изпрати незабавно на АВ  за вписване в търговския регистър,съгласно изискването на чл.622 и чл.624 ТЗ.

     РЕШЕНИЕТО съгласно чл.613а ,ал.1 от ТЗ може да се обжалва пред АПЕЛАТИВЕН СЪД-гр.София в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър,на основание чл.633,ал.1 ТЗ,включително и от трети лица ,които имат вземане  , произтичащо от влязло в сила съдебно решение или от влязъл в сила акт ,установяващ публичноправно задължение,съгласно чл.613а ,ал.2 от ТЗ.

     ПРЕКРАТЯВА  ПРАВОМОЩИЯТА НА СИНДИКА Р.С.Т. ***,за периода на спиране на производството.

 

                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: