Р Е Ш Е Н И Е № 58

 

гр.ВРАЦА,28.02.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в публичното заседание на 20 октомври 2017 год.  в състав:

 

                    Председател:МИРОСЛАВ ДОСОВ  

           Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                                   мл.с.ВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА                                               

при секретаря Миглена Костадинова,като разгледа докладваното от съдия Досов въззивно гр.дело №475/2017 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:                

      Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение №340/27.06.2016 год.,постановено по гр.дело №551/2017 год. по описа на Районен съд-Враца,състав на съда е уважил предявения от "Топлофикация-Враца"ЕАД против К.В.С. *** иск с правно основание чл.124 във вр. с чл.422 и чл.415 ГПК,като е признал за установено по отношение на ответника,че дължи на ищеца сумите по заповед за изпълнение на парично задължение №23/03.01.2017 год.,издадена по   ч.гр.дело №5421/2016 год. по описа на РС-Враца,а именно:1)1994.22 лева–главница, представляваща стойността на доставена и незаплатена топлинна енергия за жилище в гр.Враца,ул.*** за периода от 31.01.2015 год. до 30.06.2016 год.; 2) 214.95 лева-лихва за забавено плащане за периода  от 28.02.2015 год. до 13.12.2016 год; 3)законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението в съда-29.12.2016 год.,до окончателното й изплащане. Със същото решение РС-Враца е осъдил К.С. да заплати на "Топлофикация-Враца"ЕАД-гр.Враца и  сумата от общо 327.77 лева., представляваща разноски в заповедното и първоинстанционното производство-общо 127.77 лева заплатена държавна такса и общо 200.00 лева  юрисконсултско възнаграждение.

Решението е обжалвано  от К.В.С.  чрез пълномощника му адв.Р.С..Въззивникът поддържа,че решението е необосновано,немотивирано и незаконосъобразно,като постановено в нарушение на материалния закон и при допуснати процесуални нарушения. Сочи,че съдът е нарушил правото му на защита,като не е отчел,че липсата на отговор в срока по чл.131 ГПК се дължи на непредвидени обстоятелства и не е уважил исканията му.Счита също,че ищецът не е доказал исковите си претенции,като нито едно от приетите за безспорни от съда обстоятелства не е доказано.

В срока по чл.263 ГПК въззиваемото дружество "Топлофикация-Враца" ЕАД не е депозирало отговор.Изразило е становище за неоснователност на жалбата в проведеното открито съдебно заседание чрез своя пълномощник юрисконсулт В.Н..

Пред въззивната инстанция искания по доказателствата не са правени и такива не са събирани.

След анализ на събраните пред РС-Враца доказателства,поотделно и в пълнота,във връзка с доводите,съображенията и възраженията на страните, настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

Районен съд-Враца е сезиран със заявление на "Топлофикация-Враца"ЕАД-Враца по чл.410 ГПК,с което е поискано да се издаде заповед за изпълнение против К.В.С. *** за следните вземания:за главница от 1944.22  лева; за сумата 214.95 лева,представляваща лихва за забава за периода 28.02.2015 год. - 13.12.2016 год.; за законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане; за направените разноски в заповедното производство.В т.12 от заявлението е посочено,че претендираната главница представлява стойността на незаплатена топлинна енергия за периода  31.01.2015 год. - 30.06.2016 год. за жилище с адрес гр.Враца, ул.***. 

По заявлението е образувано ч.гр.дело №5421/2016 год. и,приемайки че са налице предпоставките по чл.410 ГПК,районният съд е издал заповед за изпълнение на парично задължение №23/03.01.2017 год.На длъжника е изпратено съобщение за издадената заповед и същото е получено на 10.01.2017 год.В срока по чл.414,ал.2 ГПК К.С. е подал възражение против заповедта.Със съобщение,връчено му на 24.01.2017 год.,заявителят е уведомен за постъпилото възражение и в срока по чл.415,ал.1 ГПК същият е предявил установителния иск,предмет на настоящия спор.

С предявения иск "Топлофикация Враца"ЕАД -гр.Враца е поискало да бъде признато за установено,че К.С. дължи сумите по издадената заповед за изпълнение.В исковата молба се твърди,че ответникът не е изплатил дължима сума в размер на 1944.22 лева,представляваща стойността на консумирана и незаплатена топлинна енергия за периода от 31.01.2015 год. до  30.06.2016 год. за отопление,битово  горещо водоснабдяване и топлоенергия, отдадена от сградна инсталация,за жилище с адрес гр.Враца,бул.***,като дължи и лихва за забавено плащане в размер на 214.95 лева за периода от 28.02.2015 год. до  13.12.2016 год..  

С депозираната пред първоинстанционния съд искова молба като писмени доказателства са представени:Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация-Враца”ЕАД на потребителите в гр. Враца,приети с решение по т.1 от протокол от 02.10.2007 г. на Съвета на директорите на „Топлофикация-Враца”ЕАД и одобрени с решение №ОУ-004/ 07.01.2008 г. на ДКЕВР;справка за начислени суми за топлинна енергия на К.В.С.  за описаното по-горе жилище;справка за неплатените фактури и дължими лихви;изравнителни сметки по партидата на ответника за исковия период.

С исковата молба е направено и искане за допускане на специализирана съдено-техническа експертиза,като подробно са формулирани пет въпроса.

В срока по чл.131 ГПК ответникът не е депозирал отговор.

След изтичане на срока за отговор съдът е постановил определение по чл.140 ГПК,с което е отклонил искането за допускане на експертиза,като се е мотивирал с липсата на отговор от ответника,респективно липсата на оспорване на исковата претенция.С това определение съдът е приел представените от ищеца писмени доказателства и е насрочил делото за разглеждане в открито с.з..Изготвил е и проект за доклад,който е съобщен на страните.

Първото и единствено съдебно заседание е проведено на  19.06.2017 год. и на него са се явили пълномощници на двете страни,като ответникът е представляван от адв.Р.С..Адв.С. е оспорила исковете,като е заявила,че намира претендираните суми за завишени.Оспорила е и искането на ищеца за експертиза,като е посочила,че според нея е недопустимо вещото лице да изготвя заключение само въз основа на представени от ищеца документи. Изтъкнала е и уважителни според нея причини за неподаването на отговор,като е посочила,че нейният доверител е бил в отпуск по болест.Тези причини не са счетени за основателни от съдебния състав,който е посочил,че възможността на ответника да прави доказателствени искания е преклудирана.

Даден е ход на устните състезания и на 27.06.2017 год. РС-Враца е постановил обжалваното пред Окръжен съд-Враца решение №340/27.06.2016 год.

За да уважи установителния иск,съставът на РС-Враца се е позовал на относими норми на Закон за енергетиката и на Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация-Враца”ЕАД на потребителите в гр. Враца.Отчел е,че ответникът не оспорва,че е собственик на жилището и че това жилище е било топлоснабдено за исковия период,като същевременно не твърди,че е заплатил задължението си по издадените от ищеца фактури.Посочил е също,че ответникът не е се е възползвал от правото си да оспори начислените по тези фактури суми в предвидените в Общите условия срокове.

При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-Враца  прави следните правни изводи:

Обжалваното решение е валидно и допустимо.

Решението е и правилно,поради което следва да бъде потвърдено с препращане на основание чл.272 ГПК към изложените в него мотиви,които настоящият състав напълно споделя.

Във връзка с оплакванията в жалбата следва да бъде  допълнено,че ищецът би имал задължение да ангажира и допълнителни доказателства,освен представените с исковата молба,само ако ответникът е конкретизирал възражението си,че претендираната сума е завишена.

Посочено бе по-горе,че ищецът е претендирал като дължими суми за период от 18 месеца,като съобразно задълженията си ежемесечно е издавал фактури,отразени в представените по делото  справка за начислени суми за топлинна енергия за описаното по-горе жилище и справка за неплатени фактури и дължими лихви.За всяка една фактура е посочена дължимата сума,като от справката за начислени суми за топлинна енергия е видно,че за исковия период за жилището са начислявани суми както за отопление,така и за битово  горещо водоснабдяване(топла вода).

Видно е отново от тази справка,че за отделните месеци са начислявани различни суми-за отопление и   за битово  горещо водоснабдяване или само за битово  горещо водоснабдяване за периодите извън отоплителния сезон.Това от своя страна,съотнесено към представените и неоспорени изравнителни сметки, сочи че месечното потребление е отчитано по реда на чл.30,ал.1,т.2 от Общите условия-на база прогнозна консумация.

Затова настоящият състав намира,че ответникът е следвало да конкретизира възраженията си,като посочи за кой период-за кой месец или месеци,претендираната сума е завишена,коя сума не се дължи изцяло или отчасти-за отопление и/или за битово горещо снабдяване,и защо-защото топлинната енергия не е доставена,защото доставената е неправилно разпределена,защото цената й е неправилно определена и т.н.Едва тогава за ищеца би възникнало задължение да представи и първичните документи,въз основа на които е изведено доставеното за спорния период количество топлинна енергия и неговата цена,като следва да се отбележи,че доказването отново ще бъде извършено с изходящи от него документи-представени по делото или предоставени на вещото лице по допусната експертиза.

В тази връзка следва да се отбележи,че въззивникът се позовава на нарушено право на защита пред първоинстанционния съд,но не формулира никакви искания по доказателствата пред въззивната инстанция.

При тези си съображения Окръжен съд-Враца намира въззивната жалба за неоснователна.Обжалваното решение следва да бъде потвърдено,а на  "Топлофикация-Враца”ЕАД присъдено юрисконсултско възнаграждение в поискания размер от 100.00 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.271 от ГПК,съдът

 

                                                Р  Е  Ш  И :    

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №340/27.06.2016 год.,постановено по гр.дело №551/2017 год. по описа на Районен съд-Враца.

              ОСЪЖДА К.В.С. ***,с ЕГН ********** да заплати на "Топлофикация –Враца"ЕАД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.*** юрисконсултско възнаграждение за въззивната инстанция в размер на 100.00 лева.

              РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ:1.                2.