Р Е Ш Е Н И Е 27

 

гр. ВРАЦА,  02.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд гражданско                    отделение в

публичното заседание на   24.01.2018 г.    в състав:

 

Председател: Евгения Симеонова

    Членове: Татяна Александрова

             Мария Аджемова

                                    

в присъствието на:

прокурора           секретар     Ирена Митова

като разгледа докладваното  от  М. Аджемова             

     в. гр.   дело N`641  по описа за 2017 год., за да се произнесе окръжен съд взе предвид следното:

 

 

Производството е въззивно и се развива на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по вх. № 3743/12.06.17 г. жалба от С.Ц.К., чрез адв. А.В. от Софийска адв. колегия, срещу решение на районен съд гр. Бяла Слатина № 90/03.05.2017 г. постановено по гр. д. № 120/16 г. по описа на същия съд, по втора фаза на делбено дело, с което съдът е изнесъл на публична продан, като неподеляем допуснатия до делба недвижим имот представляващ нива в землището не гр. Бяла Слатина, м. "***", с площ от 6.461 дка, при първоначална пазарна цена от 5 170 лв. и е постановил получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им. Със същото решение, съделителите са осъдени да заплатят държавна такса в полза на районен съд гр. Бяла Слатина съобразно дяловете си в съсобствеността.

Въззивникът С.К., чрез от адв. А.В., изразява становище, че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновано. На първо място съделителката И.Л.Л. била нередовно призована, тъй като тя живеела в чужбина и следвало да й се назначи особен представител, а не да бъде призовавана чрез брат си Г.Л.. Адв. В. не оспорва, че не е упълномощена да представлява съделителката И.Л.. На следващо място, обжалваното решение било неправило, тъй като жалбоподателката поискала от делбения имот да се образуват два реални дяла, които да се реализират, но районен съд преценил, че имотът следва да бъде изнесен на публична продан.

Жалбоподателката моли за отмяна на обжалваното решение и връщане на делото на първостепенния съд за "изправяне" процедурата по призоваване на съделителката И.Л., чрез приложение нормата на чл. 47 от ГПК и назначаване на особен представител на тази съделителка. Въззивникът К. не заявява доказателствени искания, моли за присъждане на съдебни разноски за въззивна инстанция в размер на 700 лв.

Ответниците по жалба, редовно уведомени, не представят отговор на въззивната жалба, с изключение на съделитеклата Г.В., която в становище вх. № 4877/27.07.17 г. заявява, че поддържа подадената от С.К. въззивна жалба и моли за постановяване от въззивния съд на съдебен акт, с който да се отмени решението на първоинстанционния районен съд гр. Бяла Слатина и делото се върне за нова разглеждане от друг съдебен състав.

Жалбата е подадена в срока по чл. 259 от ГПК, от легитимирано лице - страна в процеса, срещу подлежащ на обжалване акт, поради което окръжен съд я намира за допустима.

Съгласно чл. 269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта - в обжалваната част, като по останалите въпроси е ограничен от релевираните въззивни основания в жалбата.

Първоинстанционното решение е валидно и допустимо, постановено в рамките на правораздавателната власт на съдилищата по граждански дела и в съответствие с основанието и петитума на искането за съдебна защита.

Окръжен съд, като съобрази доводите на страните и събраните по делото доказателства, съобразно правилата на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира въззивната жалба на НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

С влязло в законна сила решение на районен съд гр. Бяла Слатина № 181/13.10.16 г. постановено по делбено дело № 120/16 г. по описа на същия съд, районен съд е ДОПУСНАЛ делба на недвижим имот представляващ нива от 6 462 дка, трета категория, намираща се в м. "***", в землището на гр. Бяла Слатина, с идентификатор 079014 по земеразделителния план на землището на гр. Бяла Слатина, останала в наследство от П.С.Н. починала на 27.01.73 г., възстановена с решение на ПК гр. Бяла Слатина, между СЪДЕЛИТЕЛИТЕ Г.В.С. с 2/18 ид. ч., С.Ц.К. с 2/18 ид. ч., С.Ц.С. с 2/18 ид. ч., Г.Л.Л. с 3/18 ид. ч., И.Л.Л.-Ш. с 3/18 ид. ч. , Х.Т.Х. с 2/18 ид. ч., П.В.Т. с 2/18 ид. ч. и Т.В.С. с 2/18 ид. ч.

Във втората фаза на делбеното производство, районен съд е назначил специализирана експертиза, която да даде заключение за възможната поделимост на процесната нива и за пазарната й цена. Становището на експерта не е оспорено от страните, включително и от въззивника С.К., която не се е явило лично или чрез процесуален представител в нито едно от проведените открити съдебни заседание пред районен съд гр. Бяла Слатина по втората фаза на делбения процес. Становището на експерта е за неподелимост на нивата, както по колена, така и между всеки от съделителите съобразно притежаваните ид. части.

При установената в процеса неподеляемост на допуснатия до делба единствен, недвижим, нежилищен имот /нива/, съгласно чл. 348 от ГПК, единственият начин по който съдът е могъл да извърши делбата е да изнесе нивата на публична продан.

С атакуваното решение районен съд е извършил делба на процесната нива именно по този начин, като е изнесъл същата на публична продан, постановявайки получената от проданта сума да се разпредели между съделителите съобразно техните квоти в съсобствеността, а също и че всеки от съделителите може да участва при наддаването в публичната продан.

Настоящата инстанция споделя изцяло изложените в обжалваното решение фактически съждения и правни изводи, тъй като ги намира за правилни и съобразени със събраните по делото доказателства и закона. Ето защо  решението на районен съд гр. Бяла Слатина следва да бъде потвърдено, като на основание чл. 272 от ГПК окръжен съд препраща към мотивите на първостепенния съд.

Заявените във въззивната жалба оплаквания не се възприемат от окръжен съд. По делото е изготвена експертиза със становище за неподеляемост на допуснатата до делба нива, неоспорена от страните, включително и от жалбоподателката. От друга страна няма данни и твърдения за необективност или некомпетентност на експерта. При това положение, желанието на жалбоподателката  С.К., заявено в писмен вид пред районен съд /молба на стр. 125/, а също и пред настоящата инстанция, от нивата да се образуват два дяла, като единия се възложи на нея, а другия дял на останалите съделители, не намира опора в закона. Това искане има изцяло субективен характер и би имало значение само ако между страните се постигне съдебна спогодба, в която да участват всички съделители. Но по делото няма данни страните да са постигнали съгласие за сключване на такава спогодба.

Оплакването на въззивника К., че тъй като друга съделителка - И.Л.Л. е нередовно призовавана пред районен съд, атакуваното решение следва да се отмени изцяло и делото да се върне на районен съд за да се призове съделителката Л. по правилата на чл. 47 от ГПК и да й се назначи особен представител, също не се споделя от окръжен съд.  Това е така, тъй като че в гражданския процес е недопустимо да се заявяват чужди права, а именно в това по същество се състои изложеното оплакване на въззивника С.К.. Ако съделителката И.Л. прецени, че поради нарушение на процесуални правила е била лишена от възможността на участва в делото за делба на наследствената нива в землището на гр. Бяла Слатина, то тя има възможност да се защити по реда на чл. 303, ал. 1, т. 5 от ГПК.

Не следва да се присъждат съдебни разноски за настоящата инстанция на ответниците по жалба, тъй като няма заявени искания от тях.

Мотивиран от изложеното окръжен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОТДЪРЖДАВА решение на районен съд гр. Бяла Слатина № 90/03.05.17 г. постановено по гр. д. № 120/16 г. по описа на същия съд.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните при предпоставките на чл. 280, ал.І и ал.ІІ от ГПК.  

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........