Р Е Ш Е Н И Е № 40

гр. Враца, 12. 02. 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на дванадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ ДОСОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ПЕТРОВА

мл. с. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Георгиев ЧГД № 23/ 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 ГПК.

Образувано е по жалба на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, представлявана от изп. директор П.А., чрез юрисконсулт В. С., в качеството на взискател по изпълнително дело №20177210400417 по описа на ЧСИ В.Й. с район на действие Окръжен съд - Враца, срещу изпълнително действие - прекратяване на изпълнителното дело.

Във жалбата се твърди, че ипотекарният длъжник притежава собствена правосубектност, поради което по силата на чл. 429, ал. 3 ГПК изпълнителните листове имат сила и спрямо него, независимо, че главните длъжници са заличени. Поддържа се, че след като молбата за образуване на изпълнителното дело е насочена единствено срещу ипотекарния длъжник, то заличаването на главните длъжници не води до недопустимост на производството. Моли се постановлението за прекратяване на изпълнителното дело да бъде отменено и делото върнато на ЧСИ за продължаване на изпълнителните действия.

Длъжникът по изпълнителното дело - "Центромет" АД е депозирал възражение, че жалбата е неснователна, като се позовава на ДФЕС, акцесорният характер на ипотеката и чл. 739, ал. 2 от ТЗ. Прилага писмени доказателства касателно " Алуинджинеринг " ООД-САЩ.

ЧСИ е изложил своите мотиви по реда на чл. 436, ал.3 от ГПК. С тях е изразил становище, че жалбата се явява неоснователна, тъй като не могат да се извършват принудителни действия срещу ипотекарен длъжник, след като дружеството- длъжник по изпълнителния лист, е заличено като субект без правоприемник.

Врачански окръжен съд след преценка на процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата и събраните доказателства по делото във връзка с доводите на страните, прие за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и се явява процесуално допустима на основание чл. 435 ГПК. По същество същата е неоснователна.

От изпълнителен лист от 11.10.2004г. по ВГД №360/2004г. по описа на АС Велико Търново се установява, че консорциум Леяринвест ООД и "Алуинджинеринг" лимитид САЩ са осъдени да заплатят на АПСК сумата от 56574лв.- неустойка за неизпълнение на програмата за трудова заетост за 2000г. по приватизационен договор от 05.02.1999г., сумата от 1168,08лв.- лихва за забава върху неустойката, сумата от 67939,50 щатски долара- неустойка за неизпълнение на инвестиционната програма за 2000г. по приватизационния договор от 05.02.1999г., сумата от 1226,77 щатски долара- лихва за забава върху неустойката за неизпълнение на инвестиционната програма за 2000г.

От изпълнителен лист от 07.02.2007г. по ТД №123/2003г. по описа на ОС Плевен се установява, че консорциум Леяринвест ООД и "Алуинджинеринг" лимитид САЩ са осъдени да заплатят на АПСК сумата от още 145476лв.- неустойка за неизпълнение на програмата за трудова заетост от 2000г., възлизаща общо на сумата 202050лв., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 15.12.2003г. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата от още 3003,76лв.- обезщетение за забавеното и плащане за периода 18.10.2003г.-15.12.2003г., заедно с направените деловодни разноски в размер на 100лв.- юрисконсултско възнаграждение.

На основание чл. 166, ал. 1 ЗЗД, чл. 168 ЗЗД, §8 от ПР на ЗИДЗПСК и §11д от ДР на ЗИДЗПСК върху недвижими имоти на "Центромет" АД е учредена и вписана на 28.11.2008г. законна ипотека в полза на АПСК за обезпечаване на вземанията му срещу Леяринвест ООД и "Алуинджинеринг" ООД САЩ.

Страните не спорят, а и от Решение №111/09.07.2014г. по ТД №76/2013г. на ОС Плевен, както и от служебна справка в ТР се установява, че на основание чл. 632, ал. 4 от ТЗ производството по несъстоятелност на длъжника Леяринвест ООД е прекратено и дружеството е заличено от ТР.

Страните не спорят, а и от преводи на кратка форма на удостоверение за заличаване на дружество от 26.06.2013г., издадена от ТР на щата Делауеър, удостоверение на държавния секретар на щата Делауеър за верността на удостоверението за заличаване, кратък формуляр на удостоверние за прекратяване на дружество, издадено от секретаря на щата Делауеър и апостил по Хагската конвенция от Щатски департамент Делауеър се установява, че Алуинджинеринг" ООД САЩ е заличено през 2013г..

От молба на АПСПК за образуване на процесното изпълнително дело се установява, че същата е подадена на 31.10.2017г. и е насочена срещу ипотекарният длъжник "Центромет" АД.

Съгласно разпоредбата на чл. 150, ал. 1 ЗЗД залогът и ипотеката следват обезпеченото вземане при прехвърлянето му и се погасяват, ако то се погаси. Без значение е конкретният способ за погасяване, поради което цитираната разпоредба е приложима за всички погасителни способи, които са настъпили по отношение на обезпеченото вземане.

Такъв погасителен способ се явява и последицата на чл. 739, ал. 2 ТЗ, според която неудовлетворените в производството по несъстоятелност вземания се погасяват освен в случаите по чл. 744, ал. 1 ТЗ /при възобновяване на производството/. В конкретния случай процесните обезпечени вземания не са били предявени в производството по несъстоятелност на Леяринвест ООД и същото е прекратено, като дружеството е заличено от ТР с влязлото в сила Решение №111/09.07.2014г. по ТД №76/2013г. на ОС Плевен. Няма данни, а и не се твърди производството да е било възобновено по реда на чл. 744, ал. 1 ТЗ. При това положение, погасителният ефект е настъпил и спрямо процесните обезпечени вземания, т.е. те са погасени ex lege на основание чл. 739, ал. 2 ТЗ. В подкрепа на този извод е и Решение № 90 от 29.07.2016 г. по т. д. № 865/2015 г. на ВКС, ТК, I т. о., според което при спряно производство по несъстоятелност по чл. 632, ал. 1 ТЗ, последвало прекратяване на производството по чл. 632, ал. 4 ТЗ и постановено заличаване на СД от Търговския регистър по чл. 632, ал. 5 ТЗ, непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнени права са погасени - чл. 739, ал. 1 ТЗ.

По отношение на "Алуинджинеринг" ООД САЩ също е налице заличаване, поради което следва да се приеме, че и вторият длъжник по изпълнителния лист не съществува в правния мир и няма данни и не се твърди процесното вземане да е заявявано в съответното производство по заличаване. Няма данни и не се твърди наличието и на правоприемници.

Всичко това води и до погасяване на акцесорното ипотечно право съобразно чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Следователно към настоящия момент не съществува и самото ипотечно право. Акцесорният характер на ипотечното задължение не допуска то да продължава да съществува и да обременява правната сфера на ипотекарния длъжник след погасяване на главния дълг. Липсва правна възможност ипотечното право да "преживее" обезпеченото вземане, тъй като липсата на вземането лишава от смисъл и самата ипотека - тя не може да съществува ако няма вземане, което да обезпечава.

Следователно жалбата следва да бъде оставена без уважение.

С оглед изхода от делото, отправеното искане и представените доказателства, в полза на длъжника "Центромет" АД следва да се присъдят разноски за настоящото производство в размер на 2355,60лв.– заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.

 Воден от гореизложеното Врачански окръжен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, представлявана от изп. директор П.А., чрез юрисконсулт В. С., в качеството на взискател по изпълнително дело №20177210400417 по описа на ЧСИ В.Й. с район на действие - Окръжен съд - Враца, срещу изпълнително действие - прекратяване на изпълнителното дело.

ОСЪЖДА Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, представлявана от изп. директор П.А., да заплати на "Центромет" АД, ЕИК 106021454, сумата от 2355,60лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за един адвокат.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.                               

 

 

                                                                                            2.