Р Е Ш Е Н И Е 34

 

гр. ВРАЦА,06.02.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско отделение в

закрито заседание на 06.02.2018г.,в състав:

 

Председател:Мирослав Дсов

    Членове:Пенка Петрова

      мл.с.:Светозар Георгиев

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от  съдия П.Петрова             

в.гр.  дело N` 62 по описа за 2018   година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

П.И.Т. като майка и законен представител на малолетното дете М.И.Т.,ЕГН-***********,чрез адв.К.К. от ВрАК,е обжалвала отказа на ДСИ в СИС при РС Враца по изп.д.№ 813/2016г.,с който е отказано принудително изпълнение,изразяващо се в опис,оценка и публична продажба на недвижими имоти,поради несъразмерност на посочения способ с размера на задължението по изпълнителното дело,обективиран в разпореждане от 01.12.2017г.Излага се в жалбта,че отказът на ДСИ,обективиран в цитираното разпореждане е неправилен и незаконосъобразен.На първо място се поддържа,че ДСИ неправилно се бил позовал на чл.441 ал.2 ГПК за несъразмерност на дълга с изп.способ,тъй като тази разпоредба урежда отговорността на СИ.На второ място според изложеното в жалбата отказът бил неправилен,тъй като ДСИ служебно бил преценил несъразмерността без възражение от страна на длъжника в нарушение на разп.на чл.442а ал.2 ГПК.На трето място не бил установен действителния размер на задълженията на длъжника,за да се обоснове извод за несъразмерност на дълга с искания принудителен способ.Жалбоподателят бил посочил в молбите си до ДСИ няколко имота за принудително изпълнение,и ако ДСИ е смятал,че цената на всички заедно е несъразмерна и надвишава значително размера на дълга,то ДСИ е могъл,и е следвало да придприеме изп.действия само по отношение на един или част от посочените имоти,след като назначи специализирана експертиза,която да изчисли размера на дълга.Иска се отмяна на действията на ДСИ,свързани с направения отказ,обективиран в цитираното по горе разпореждане от 01.12.2017г.

С жалбата не са сочени нови доказателства.

Производството е по чл.435 ал.1 ал.1 т.1 ГПК.

Длъжникът по изпълнителното дело оспорва жалбата.Моли да бъде оставена без уважение.Прави възражение и за недопустимост на същата.

На основание чл.436 ал.1 ГПК ДСИ е изложил мотиви.Смята жалбата за неоснователна.

Врачанският окръжен съд като взе предвид изложените в жалбата доводи и съображения,становището на длъжника по изпълнителното дело,мотивите на ДСИ,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Жалбата е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния законоустановен едноседмичен срок,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на СИ,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество жалбата е основателна.

Изпълнителното дело е образувано на 11.10.2016г.въз основа на изп.лист,издаден от ВРС по гр.д.№ 2103/2015г.,с решението по което длъжникът е осъден да заплаща на взискателката като майка и законна представителка на малолетното дете М. месечна издръжка в размер на 90 лв.,считано от 16.06.2015г.,ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.След образуване на изп.дело,ДСИ изпратил до длъжника ПДИ и отпочнал действия по проучване на имущественото му състояние.Уведомил ТД на НАП гр.Враца и Община Враца за образуваното изп.дело с оглед евентуалното им присъединяване по делото.С молба от 18.11.2016г./стр.48/ взискателката чрез пълномощника си е поискала принудителното изпълнение да бъде насочено върху пет бр.недвижими имоти и един бр.л.а.Дадени и са указания да представи доказателства за принадлежност на соченото имущество към патримониума на длъжника.Наложен е от ДСИ запор на лекия автомобил.По искане на взискателя ДСИ е изискал справка от СВ при РС Враца относно притежаваните недвижими имоти от длъжника с искане за предоставяне и на нот.актове.Такива са представени – н.а.№ 110/23.12.1997г.С молба от 05.01.2017г. взискателката чрез пълномощника си/стр.97/ е поискала принудително изпълнение върху имотите,предмет на цитирания нот.акт чрез възбрана,опис,оценка и публична продажба.С разпореждане от 10.01.2017г.е наложена възбрана върху имотите,предмет на нот.акт,вписана на 11.01.2017г.ПДИ е връчена на длъжника на 03.02.2017г.С молба от 17.02.2017г.длъжникът е уведомил ДСИ,че изплаща редовно присъдената издръжка чрез пощенски записи директно на майката,за което е представил и доказателства – копия от пощенските записи.С оглед молбите на взискателката за принудително изпълнение върху недвижимите имоти,ДСИ насрочил опис за 26.04.2017г.,който е отменен с разпореждане от 13.04.2017г.,поради неуточнен административен адрес.След уточняване на административния адрес е насрочен нов опис за 07.06.2017г.С молба от 07.06.2017г.длъжникът е поискал отмяна на насрочения опис,тъй като същото било единствено негово жилище,и в него живеят родителите му от една страна,и от друга – дългът към този момент бил изцяло погасен.С оглед твърденията на длъжника и представените от него писмени доказателства за плащане на дълга,описът отново е отменен.По искане на взискателката е назначена експертиза,която да даде заключение за размера на дълга ведно с лихви и разноски и размера на погасяването му.Твърдението и е,че има непогасен дълг,при което принудителното изпълнение по отношение на недвижимите имоти следва да продължи/стр.168/.Назначена е съдебно счетоводна експертиза,която е дала заключение,че към 31.07.2017г.длъжникът дължи сумата 395,94 лв.-главница и лихва и 457,92 лв.-разноски за ДСИ.С оглед заключението на вещото лице и по молба на взискателката е насрочен пореден опис на недвижимите имоти,предмет на нот.акт,цитиран по-горе за 19.10.2017г.,отменен поради плащане и молба от длъжника.Междувременно издръжката е била увеличена от 90 лв.на 120 лв.,за което по изп.дело е представен нов изп.л.,издаден от ВРС по гр.д.№ 3256/2017г.На 08.11.2017г.взискателката отново е поискала принудително изпълнение върху недвижимите имоти по цитирания по-горе нот.акт,с твърдения,че не са издължени издръжките за м.10 и м.11.2017г.,дължимите лихви и разноските по изп.дело.На 24.11.2017г.е депозирана нова молба от взискателката със същото искане.С разпореждане от 01.12.2017г./обжалваното/,ДСИ при РС Враца оставил без уважение двете молби,излагайки,че задължението,което възлизало на 919,80 лв.било явно несъразмерно с предлагания от взискателката изп.способ,и на взискателката е указано да посочи друг способ за принудително изпълнение.

На 15.12.2017г.е депозирана жалба против горното разпореждане,предмет на настоящето дело.

При така изяснената фактическа обстановка настоящият състав намира подадената жалба против действията на ДСИ за основателна.За да направи извод за несъразмерност на поискания способ за изпълнение с размера на дълга,ДСИ следва да разполага с данни както за размера на дълга – 919,80 лв.според отразеното в разпореждането от 01.12.2017г. и 831,48 лв.според отразеното в мотивите,така и за пазарната или данъчна оценка на недвижимите имоти,по отношение на които се иска принудително изпълнение.При липса на такива данни направения извод за несъразмерност се явява неправилен и необоснован.Доводите,че длъжникът ще бъде натоварен с допълнителни разходи са неправилни и неотносими.От друга страна искането е за принудително изпълнение върху пет недвижими имоти.Няма никаква пречка изпълнението да се насочи върху един или няколко от имотите,при което принудителното изпълнение ще се окаже съразмерно на дълга.

С оглед изложеното действията на ДСИ се явяват неправилни и незаконосъобразни,и като такива следва да се отменят.Тъй като преценката върху кой или върху кои от петте имота ще се предприеме принудително изпълнение,което ще е съразмерно на дълга е от компетентност на СИ,настоящият състав намира,че следва да се отменят изцяло действията на ДСИ по направения отказ,обективирани в обжалваното разпореждане,и делото се върне на ДСИ за продължаване производствените действия по него с оглед изложеното.

Водим от горните съображения,ВОС

 

                      Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ действията на ДСИ С.А.,СИС при РС Враца по изп.д.№ 813/2016г.,обективирани в разпореждане от 01.12.2017г.,с което са оставени без уважение молби на взискателката вх.№ 6315/24.11.2017г. и вх.№ 5895/08.11.2017г.

Решението е окончателно е не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........