О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  търговско           отделение

в   закрито    заседание на 09.02.2018 г.    в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

гражданско      дело N961        по описа за  2006  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.629б във вр. с чл.632ал.5от ТЗ.

    Синдикът на "ЛИБРА-4"ООД-в несъстоятелност , гр.София , Р.Т. е входирала в съда с вх.№1316 от 08.02.2018 год.  отчет и е поискал от съда да одобри  разходи за период  01.12.2017 год. до 31.12.2017 г. в размер на 1000.00 лв.  във връзка с управлението на имуществото на търговеца и неговото запазване.

    Отчетът е одобрен с Определение №104 от 09.02.2018 г.

    С отчета синдикът уведомява съда,че поради липса на парични средства в особената сметка открита от синдика,повече от година и половина в "Общинска банка"АД,банката служебно е закрила особената сметка на длъжника.Синдикът посочва,че до 31.12.2017 год. не са му изплатени одобрените от съда разходи в производството по несъстоятелност в размер на 97033.21лв.Уведомява съда,че за нормалното протичане на производството по несъстоятелност е необходимо кредиторите да предплатят  парична сума в размер на 98 000.00 лв.за покриване на разходи до 31.01.2018 г. включително.

    Сезира съда с искане да постанови определение по реда на чл.629 б от ТЗ.

    По делото е  постъпил доклад вх.№1324 от 09.02.2018 г.

    С доклада синдикът уведомява съда,че избраният от проведеното на 07.03.2017г. събрание на кредиторите на „Либра-4“ ООД /в несъстоятелност/ лицензиран оценител С.Д., му е представил изготвената оценка на активите на дружеството в несъстоятелност, а именно: Недвижим имот - сграда (бивш хотел „***“), находяща се в к.к. Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас, представляващ десететажна сграда, от която девет етажа хотелска част, на партерния етаж са разположени рецепция и дневен бар, с монолитна конструкция, с обща площ 353,00 (триста шестдесет и шест) кв.м., разгърната застроена площ 4 559,00 (четири хиляди петстотин петдесет и девет) кв.м., с идентификатор 51500.505.182.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас, разположен в поземлен имот с идентификатор 51500.505.182 и право на строеж върху 353 (триста петдесет и три) кв. м.     Определената от оценителя ликвидационна стойност е 818 743,00 лева.

    На основание взетите решения на събранието на кредиторите от 07.03.2017г. с уведомително писмо предложил на „***“ ООД, ЕИК *** (дружеството е собственик на поземлен имот с идентификатор 51500.505.182), да започнат преговори за продажба по реда на чл. 718 от ТЗ на активите на „Либра-4“ ООД (н) на цена 818 743 лева, определена от лицензирания оценител.Приложил е заверено копие от уведомително писмо.

    Съгласно представения отговор от управителя на „****“ ООД, ЕИК *** - г-жа Г.К.,от който представя копие, „***“ ООД предлага да закупи активите на „Либра-4“ ООД (н) на цена 52 000 лева, поради наличието на вписани в Имотния регистър 11 броя тежести върху продавания имот.

    Синидкът, предвид отговора и предложението на „***“ ООД, ЕИК *** да закупи активите на „Либра-4“ ООД (н) за цена по-ниска от определената в оценката, не обявил купувач.

    Уведомява съда,че няма правомощия да определя цени на продаваните активи на длъжника,тъй като те се определят единствено от лицензирани оценители.

    Синдикът уведомява съда,че с гореизброените действия е изпълнил решенията на събранието на кредиторите на "Либра-4" ООД от 07.03.2017г., а именно:

    -изготвена е нова актуализирана оценка на активите от избрания от събранието на кредиторите лицензиран оценител С.Д.;

    -след получаване на оценката, с уведомително писмо е предложил на „***“ ООД (собственика на поземления имот) да закупи активите. С това уведомително писмо е изпълнил и изискването на чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността - да разполага с писмени доказателства, че е предложила продажбата на недвижимите активи на „Либра-4“ ООД (н) на собственика на земята.

    Представя фотокопия на писма и Оценка на активите на „Либра-4“ ООД (н).

    Съдът приема молбата за основателна .При преглед на делото съдът констатира,че продавания имот е единствения актив в масата на несъстоятелността.На синдика не са заплащани разходи и те са в посочения от него размер.Всички разходи са одобрени от съда по несъстоятелността,както и дейността на синдика,със съответни съдебни актове.

    Съдът, като прецени обема на работа в това производство и извършените разходи определя сума за покриване  на  разноските в производството в размер на 98 000.00 лв., които длъжникът или негов кредитор могат да  внесат по особената сметка на длъжника за разплащане разходите на синдика. В противен случай, при невнасяне на сумата в дадения срок, съдът ще следва да се произнесе с решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Водим от горното и на основание чл. 629б, ал. 1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОПРЕДЕЛЯ СУМАТА от 98 000 лв./деветдесет и осем хиляди лева/,направени и одобрени разноски за  производството по несъстоятелност на "ЛИБРА-4"ООД/Н/ЕИК***,гр.София, която сума  УКАЗВА на  длъжника или негов кредитор,че  могат до 19.02.2018 г.да  внесат по набирателната сметка на Врачански окръжен съд за покриване на разноските в производството,за което да се представят надлежни доказателства по делото.

    При неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Кредиторите се считат уведомени от вписване на съобщението за постановения акт в книгата по чл.634 в ,ал.1 от ТЗ,на основание чл.619 ,ал.3 от ТЗ.

    Определението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ при Окръжен съд – Враца.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

    ДЕЛОТО ДА СЕ ДОКЛАДВА НЕЗАБАВНО при внасяне на сумата или след изтичане на срока за внасянето й,за предприемане на съответните процесуални действия.

 

 

                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: