О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско   отделение

в   закрито    заседание на 09.02.2018       в състав:

 

   Председател:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Членове:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

        МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

      в.гр.      дело N` 20      по описа за  2018   г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Образувано е по жалба на Т.А.Т., в каче-ството му на кмет на Община Хайредин, срещу действията на ЧСИ В.Й. с район на действие ОС Враца по изп. дело № 20137210400548, изразяващи се в изпращането на писмо № 13555/ 2017г.,съдържащо резолюция от 12.10.2017г.поставена върху справка от ТП на НОИ,съгласно която общината следвало да спазва разпоредбата на 446,ал.1,т.4 ГПК за удръжки,без да било ясно за кое лице се отнася разпореждането.

В жалбата се поддържа, че обжалваното действие на ЧСИ е не-законосъобразно,тъй като е подписано от неизвестно длъжностно лице със запетая,не съдържа реквизитите на запор,разпореждането  било насочено към удръжки от 600 лв.,като не се отчитало реал-ното състояние на размерите на трудовите възнаграждения и заплати в Община Хайредин,като не било съобразено с импера-тивната разпоредба на чл.446 ГПК.Иска се отмяната на резолюцията от 12.10.2017г. поради липса на задължителните реквизити на за-пор по смисъла на ГПК.

От взискателя Н.И.А. е постъпило въз-ражение против жалбата, в което се поддържа, че същата е недо-пустима,поради просрочие с оглед установения законов срок в чл.436, ал.1 ,пр.2 ГПК за обжалване на действията на съдебния изпълнител.Освен това,обжалваното действие не попада сред изчер-пателно посочените в разпоредбата на чл.435 ГПК актове на съдеб-ния изпълнител, които подлежат на обжалване от трето лице, как-вото се явява Община с.Хайредин,което я прави процесуално недо-пустима и на това основание.

В срока по чл.436, ал.3, изр.1 ГПК не е постъпило становище по жалбата от длъжника Г.Г.М..

В приложените мотиви по обжалваното действие ЧСИ изразява  становище, че жалбата е процесуално недопустима, а от друга страна - и неоснователна, за което излага подробни съображения.

След като се запозна с приложеното копие от изп.д.№ 20137210400548 по описа на ЧСИ В.Й. и обсъди изложените от страните доводи, съдът приема жалбата за процесуално недопустима при следните съображения:

Изпълнително дело № 20137210400548 по описа на ЧСИ В.Й.,рег.№ 721,с район на действие ОС-Враца е образувано по молба на Н.И.А. против длъжницата Г.Г.М. въз основа на изп.лист от 21.11.2012г.,издаден по ч.гр.д.№ 1118/2012г. по опис на РС-Б.Слатина.

ЧСИ е извършил необходимите действия по принудително съби-ране на сумите,дължими на взискателя.

Наложен е запор на трудовото възнаграждение на длъжницата М.,при хипотезата на чл.512 ГПК,като Община Хайредин в ка-чеството си работодател е станала трето задължено лице по смисъла на чл.452,ал.3 ГПК и чл.512,ал.3 ГПК,чиито действия са подчинени на разпоредбите  на чл.446 ГПК.

Установено е от допълнително представените данни за полу-чаване на писмото,предмет на обжалването,че то е входирано в регистъра на Община Хайредин с Вх. № К-190/18.10.2017г./вж. л.30 от делото/.

В разпоредбата на чл.435 ГПК законодателят лимитивно е посочил кои са подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, както и лицето, легитимирано да обжалва всяко едно от тези действия. Предвидени са само три хипотези, в които трето лице може да обжалва действия на съдебен изпълнител, а именно - трето лице, внесло задатък до последния ден на публичната продан на недвижим имот, може да обжалва постановлението за възлагане на имота; трето лице може да обжалва насочване на изпълнение върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването се намират в негово владение; трето лице може да обжалва въвод във владение, ако е било във владение на имота преди предявяване на иска, решението по което се изпълнява. В конкретния случай жалбата е подадена от Община Хайредин, която не е страна в изпълнителното производство, а има качеството на трето задължено лице по смисъла на чл.452, ал.3 ГПК и чл.512, ал.3 ГПК. Предмет на жалбата е писмо № 13555/12.10.2017г., с което ЧСИ Й. уведомява жалбоподателя, че следва да спазва стриктно разпо-редбата на чл.446,ал.1,т.4 ГПК/редакцията й към 12.10.2017г./,а именно,че ако длъжникът получава над 1200 лв.месечно и няма деца се удържа горницата над 600 лв.  Така обжалваното действие на съдебния изпълнител не попада в кръга на лимитивно изброените от законодателя и посочени по-горе подлежащи на обжалване действия от трето лице.Обжалваемост на действията на съдебния изпълнител, свързани с изпълнение  върху вземания на длъжника, не е изрично предвидена и в Глава 45-та на ГПК и по-конкретно в чл.512 ГПК, уреждащ изпълнение при наложен запор върху труд.

Жалбата е процесуално недопустима и на друго основание.

Разпоредбата на чл.436,ал.1 ГПК посочва,че съответното дей-ствие на съдебния изпълнител се обжалва в едноседмичен срок от извършване на действието,като за третите лица,срокът започва да тече от узнаване на действието.

В случая,въпросната резолюция от 12.10.2017г.,обективирина в изпратеното до Община с.Хайредин писмо е получена на 18.10.2017г. Следователно,срокът за обжалването й,ако се приеме, че влиза в кръга от действия на съдебния изпълнител, подлежащи на обжалване, е започнал да тече от тази дата и е изтекъл към 25.10.2017г.Жалбата е била подадена до Окръжния съд и е изх. № К-3476/30.10.2017г.,а пликът е с пощенско клеймо от 01.11.2017г.

При тези констатации,жалбата очевидно е и просрочена.

Като се съобрази изложеното, настоящият съдебен състав приема,че жалбата на  Т.А.Т., подадена в каче-ството му на кмет на Община Хайредин, следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото следва да бъде прекратено.

При този изход на делото пред окръжния съд,на въззиваемия-взискател, се дължи възстановяване на направените разноски за адвокатска защита.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално НЕДОПУСТИМА жалбата на Т.А.Т., в качеството му на кмет на Община Хайредин, срещу действията на ЧСИ В.Й. с район на действие – ОС Враца по изп. дело № 20137210400548, изразяващи се в изпра-щане на резолюция от 12.10.2017г. обективирана в писмо изх. № 13555/12.10.2017г.

ОСЪЖДА Община с.Хайредин,обл.Враца,представлявана от кмета Т.А.Т. да заплати на Н.И.А. *** сумата 300 лв. разноски за адвокатска защита.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 20/2018 год. по описа на Врачански окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя и страните по изпълнителното производство.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........