ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 15.02.2018 год.                  в състав:

                                     Председател:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                          Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                                                мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Досов въззивно частно гр.дело №27 по описа за 2018 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

    Производството е по реда на чл.274,ал.1,т.2 във връзка с чл.279 и чл.262,ал.3 ГПК.

              Образувано е по частна жалба на "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София,подадена чрез пълномощника адв.А.М.К. *** против разпореждане №12960/15.12.2017 г. по гр.дело №2797/2017 г. на Районен съд-Враца,с което подадената от дружеството въззивна жалба против постановеното по делото решение №704/ 31.10.2017 г. е върната поради неотстранена  в срок нередовност-невнасяне на дължимата държавна такса за въззивно обжалване.

              Твърдението на адв.К. е,че на 27.11.2017 г. дружеството е получило чрез нея разпореждане №16054/22.11.2017 г.,с което въззивната му жалба е оставена без движение с указания за внасяне в едноседмичен срок на дължимата държавна такса.Преди изтичане на този срок обаче жалбоподателят е подал молба за удължаване на срока за заплащане на държавната такса.Молбата е подадена по пощата на 04.12.2017 г.,получена е в съда на 05.12.2017 г.,а обратната разписка е върната на подателя на 06.12.2017 г. По тази молба съдът не се е произнесъл,а направо е постановил обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба.

              В подкрепа на твърдението си адв.К. представя заверено фотокопие от известие за доставяне (обратна разписка) на пощенска пратка ИД  PS 3400 00JSUK D, според което на 05.12.2017 г. адв.К. е изпратила от ПС Враца,а РС-Враца е получил  чрез лицето К.Т. молба по гр.дело №2797/17 г.

              Като взе предвид,че в кориците на гр.дело №2797/2017 г. на РС-Враца,както и в кориците на приложеното към него ч.гр.дело №1914/2017 г. (заповедното производство) няма молба,съдържаща искане по чл.63,ал.1 ГПК,съставът на ОС-Враца изиска от РС-Враца справка дали в канцеларията на съда е постъпила молба по гр.дело №2797/2017 г. с подател "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София,подадена чрез адв.А.К. *** и изпратена с препоръчана пощенска пратка на Български пощи PS 3400 00JSUK D.

              Своевременно по делото е получено писмо от РС-Враца,с което уведомяват,че по гр.дело №2797/2017 г. по описа на същия съд не е входирана молба с подател "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София,подадена чрез адв.А.К. *** и изпратена с препоръчана пощенска пратка на Български пощи PS 3400 00JSUK D.Съответно,такава молба не е докладвана на съдията-докладчик по делото.

              Въззивната жалба е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес в установения от чл.275,ал.1 от ГПК преклузивен срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

              За да се произнесе по нейната основателност,съставът на Окръжен съд-Враца съобрази следното:

              Гражданско дело №2797/2017 год. по описа на РС-Враца е образувано по иск с правно основание чл.124,ал.1 във връзка с чл.422,ал.1 и чл.410,ал.1 от ГПК и чл.86 ЗЗД, с който ищецът "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София е поискал от съда да признае за установено по отношение на ответницата В.П.Д. от гр.Враца,че същата дължи на ищеца парични суми-главница и лихви по договор за потребителски кредит от 18.01.2012 год.,сключен с "Юробанк и Еф Джи България"АД.Твърди се,че паричното вземане е прехвърлено от кредитора с договор за цесия от 18.01.2016 год.,по който цесионер е "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София,при което е активно материално-правно легитимиран да предяви исковете.

              В срока по чл.131, ал.1 ГПК от ответницата е депозиран писмен отговор,с който оспорва предявените искове и прави възражение за изтекла погасителна давност.

              По делото е постановено решение 704/31.10.2017 год.,с което съдът е отхвърлил изцяло предявения от "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София установителен иск и съответно му е възложил направените от ответницата съдебно-деловодни разноски.Съобщението,че решението е изготвено,е връчено на ищцовото дружество на 06.11.2017 год. чрез пълномощника му адв.А.М.К. ***.В законоустановения двуседмичен срок от "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София е депозирана въззивна жалба вх.№16054/21.11.2017 год. против решение №704/31.10.2017 год.

              С резолюция от 22.11.2017 год. съдията-докладчик е оставил същата без движение за внасяне на държавна такса за въззивно обжалване по сметка на ОС-Враца в размер на 35.87 лв. в едноседмичен срок от уведомяването.Съобщението с дадените указания е връчено отново на процесуалния представител на ищеца адв.К. на 27.11.2016 год. и от тази дата е започнал да тече визираният в чл.262,ал.1 от ГПК едноседмичен срок за изпълнение на дадените указания.Срокът е изтекъл на 04.12.2017 год. (чл.60,ал.4 от ГПК), но към тази дата указанията не са били изпълнени.Въз основа на това,с обжалваното разпореждане №12960/15.12.2017 год. по гр.дело №2797/2017 год. на РС-Враца въззивна жалба вх.№16054/21.11.2017 год. против решение №704/31.10.2017 год. по същото дело е върната обратно на подателя й "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София.

              При така изложената фактическа обстановка Окръжен съд-Враца намира частната жалба против разпореждане №12960/15.12.2017 год. на РС-Враца за неоснователна по следните съображения:

              В частната жалба жалбоподателят поддържа,че на 27.11.2017 год. дружеството е получило чрез адв.К. разпореждане №16054/22.11.2017 год.,с което въззивната му жалба е оставена без движение с указания за внасяне в едноседмичен срок на дължимата държавна такса.Преди изтичане на този срок обаче жалбоподателят е подал молба за удължаване на срока за заплащане на държавната такса.Молбата е подадена по пощата на 04.12.2017 год.,получена е в съда на 05.12.2017 год.,а обратната разписка е върната на подателя на 06.12.2017 год.По тази молба съдът не се е произнесъл,а направо е постановил обжалваното разпореждане за връщане на въззивната жалба.В подкрепа на твърдението си адв.К. представя заверено фотокопие от известие за доставяне (обратна разписка) на пощенска пратка ИД  PS 3400 00JSUK D,според което на 05.12.2017 год. адв.К. е изпратила от ПС Враца,а РС-Враца е получил  чрез лицето К.Т. молба по гр.дело №2797/17 год.Това твърдение се опровергава от съдържанието на получено по настоящето дело писмо от РС-Враца,с което уведомяват,че по гр.дело №2797/2017 г. по описа на същия съд, не е входирана молба с подател "ЕОС МАТРИКС" ЕООД-гр.София,подадена чрез адв.А.К. *** и изпратена с препоръчана пощенска пратка на Български пощи PS 3400 00JSUK D.

              Въз основа на изложеното настоящият съдебен състав намира обжалваното разпореждане за правилно.

              Подадената въззивна жалба с вх.№16054/21.11.2017 год. не е отговаряла  на изискването на чл.261,ал.4 от ГПК и правилно е оставена без движение с резолюция на съдията-докладчик от 22.11.2017 год.,с което на ищцовото дружество са дадени изрични указания -да внесе по сметка на въззивния Окръжен съд-Враца дължимата държавна такса от 35.87 лв.  и да представи платежния документ.Съобщението е връчено лично на процесуалния представител на жалбоподателя на 27.11.2017 год. и от тази дата е започнал да тече визираният в чл.262,ал.1 от ГПК едноседмичен срок за изпълнение на дадените указания.Срокът е изтекъл на 04.12.2017 год. (чл.60,ал.4 от ГПК),но към тази дата указанията не са били изпълнени.

              Изложеното сочи,че нередовностите във въззивната жалба вх.№16054/21.11.2017 год. против решение №704/31.10.2017 год. не са отстранени в определения от първоинстанционния съд срок,поради което и на основание чл.262,ал.2,т.2 от ГПК същата  следва да бъде върната на подателя й.

              До същия извод е достигнал и съставът на РС-Враца,поради което обжалваното пред ОС-Враца разпореждане №12960/15.12.2017 год. по гр.дело №2797/2017 год. на същия съд е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

              Водим от горното и на основание чл.278 от ГПК,Окръжен съд-Враца

 

                                                                  ОПРЕДЕЛИ:

 

              ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане №12960/15.12.2017 год. по гр.дело №2797/2017 год. на РС-Враца,с което въззивна жалба вх.№16054/21.11.2017 год. против решение №704/31.10.2017 год. по същото дело е върната обратно на подателя й "ЕОС МАТРИКС"ЕООД-гр.София.

              Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване-чл.274,ал.4 във връзка с чл.280,ал.2,т.1-ва от ГПК.

             

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.