О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд гражданско        отделение

в   закрито    заседание на 28.02.2018г.   в състав:

 

   Председател:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

Членове:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

  мл.с. СВЕТОЗАР Г.

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

    в.гр.       дело N` 31     по описа за  2018   г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по жалба на ЕООД "К.", със седалище и адрес на управление гр. София и ЕИК ***, чрез адв. Д.Ц., срещу решение на районен съд гр. Козлодуй № 224/08.11.2017 г. постановено по гр. д. № 920/17 г. по описа на същия съд, с което районен съд е ОТХВЪРЛИЛ иска на дружеството жалбоподател с правно осн. чл. 124, ал. 1 от ГПК за признаване за установено в отношенията с ответницата Е.К.Л. съществуването на облигационно правоотношение между страните възникнало по силата на договор за аренда вписан в АВ - СВп гр. Козлодуй на 30.10.12 г., под № 70, том 6, вх. рег. № 3076, а също е ОТХВЪРЛИЛ и евентуално заявената претенция с правно осн.537,ал.2 от ГПК за отмяна на извършеното под № 117, том 2, вх. рег.834/12.04.17 г.  на СВп гр. Козлодуй вписване на уведомление за едностранно прекратяване на договора за аренда.

Дружеството въззивник не атакува изцяло посоченото решение на първостепенния районен съд, а само в ЧАСТТА, с която е от-хвърлена претенцията му с правно основание чл. 537,ал.2 от ГПК за отмяна на извършеното вписване на едностранно прекратяване на договора за аренда посочен по-горе.

В жалбата се излагат пороците на решението на районен съд в атакуваната част. Според дружеството, неправилно първостепенният съд е приел, че предявения иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е главен, евентуално, обективно съединен с иска по чл. 537, ал. 2 от ГПК. Въззивникът намира, че предявените обективно съединени искове по своето естество и характер били самостоя-телни и отхвърлянето на единия не водело автоматично до отхвър-ляне на другия.Доколкото, за да отхвърли иска с правно основание чл.124,ал.1 от ГПК, в мотивите си районен съд е приел, че когато ответницата Е.Л. отправила до ищеца нот. покана-предизвестие за прекратяване на процесния договор за аренда, тя вече не е била  страна по този договор и не е могла да го прекрати,при което действието й било незаконосъобразно, дру-жеството въззивник задава въпроса защо при извода за незако-носъобразност на действията на ответницата, районен съд не е отменил незаконосъобразно вписаното прекратяване на договора за аренда, а е отхвърлил това искане.

При изложените оплаквания, дружеството моли за отмяна на атакуваното решение на районен съд гр. Козлодуй, в частта, с която е отхвърлен предявения коститутивен иск по чл. 537, ал. 2 от ГПК и във вр. с чл. 88 от ЗКИР, като окръженият съд постанови отмяна на незаконосъобразно извършеното вписване под № 117, том 2, вх. рег. № 834/12.04.17 г. в Сл. по вписвания при РС гр. Козлодуй на уведомление за едностранно прекратяване на договор за аренда.

Дружеството не заявява доказателствени искания, при ува-жаване на жалбата моли за присъждане на съдебни разноски за първостепенния съд и за настоящата инстанция.

Ответницата по жалба Е.Л., редовно уведомена, не представя отговор.

С определение № 44/17.01.2018г. ,окръжният съд,на основание чл.268 ГПК е докладвал жалбата,като е приел,че е процесуално допустима,при което я внесъл за разглеждане в открито съдобна заседание.

В проведеното на 14.02.2018г. открито съдебно заседание за разглеждането й,тя се поддържа от процесуалния представител на въззивника,съответно се оспорва от страна на въззиваемата Е.Л. чрез процесуалният й представител адв М.Л.,***.

В срока за произнасяне,окръжният съд,в настоящият си съ-дебен състав,подложи на преценка отново допустимостта на въз-зивната жалба,при което намира следното:

Както се посочи,жалбата е подадена само срещу частта от решението на районния съд,в която е отхвърлено искането на ищеца за отмяна на основание чл.537,ал.2 ГПК на извършеното под № 117, том 2, вх.рег.834/12.04.17г.  на СВп гр. Козлодуй вписване на уведомление за едностранно прекратяване на договора за аренда, вписан под дв.вх.рег.№ 3076/30.10.2012г.,кат № 70,т.6 на Служ-бата по вписванията при РС-Козлодуй.

Това искане е заявено с иска предявен с правно основание чл.124,ал.1 ГПК за признаване за установено по отношение на ответницата наличие на облигационно правоотношение по силата на посоченият по-горе договор за аренда.

Този иск е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан и тъй като искането за отмяна на вписването на извършеното едностранно прекратяване е обусловено от неговия изход,районният съд е отхвърлил и искането по чл.537,ал.2 ГПК.

Съобразно приетото в съдебната практика на ВКС относима към приложението на разпоредбата на чл.537,ал.2 ГПК,отмяната на нотариалния акт не е самостоятелен иск,а последица при уважаване на иска за материалното право на третите лица засегнати от акта. Независимо дали страна е поискала това,съдът служебно поста-новява отмяна,когато това се следва от резултата по материал-ноправния спор,като не се приема,че има произнасяне "свърх  петитум". Това разбиране е застъпено в Решение № 51/19.07.2017г. на ВКС по гр.д.№ 2232/2015г. ,ІV г.о.

В случая по аналогия,възприетото по-горе следва да намери приложение и се приеме,че тъй като въззивната жалба е подадена само за частта от съдебното решение на районния съд относима към отхвърленото искане по чл.537,ал.2 ГПК за отмяна на вписването на едностранно прекратения договор за аренда, тя ся явява про-цесуално недопустима, поради това че така заявеното искане няма характеристиките на самостоятелен иск.Решението,не е обжалвано в частта,в която искът по чл.124 ГПК е бил отхвърлен,за да се приеме,че искането за отмяна по чл.537,ал.2 ГПК на извършеното вписване на едностранното прекратяване на договора за аренда може да бъде разгледано в рамките на възникналия материално-правен спор между страните.Напротив,решението по материалното право,предмет на иска по чл.124 ГПК е влязло в законна сила, поради необжалването му.

При горните съображения,като процесуално недопустима, въз-зивната жалба ще следва да бъде оставена без разглеждане,а про-изводството по делото пред окръжния съд да бъде прекратено.

На въззиваемата, в тази хипотеза,на основание чл.78,ал.4 ГПК се следва възстановяване на направените пред въззивната инс-танция разноски.

Водим от горното на основание чл.267,ал.1,изр.2-ро  и чл.253 ГПК,Врачанският окръжен съд

 

               О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 14.02.2018г. за даване ход на устните състезания по в.гр.д.№ 31/2018г. по опис на ВрРС и

ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане въззивна жалба вх. № 5859/ 21.11.2017г. на "К." ЕООД,ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.София,1612,р-н ***,ж.к.***,ул.***,хотел *** с управител К.М.М. против решение № 224/08.11.2017г. постановено по гр.д.№ 920/2017г. по опис на КРС,в частта,в която е отхвърлено искането  на основание чл.537,ал.2 от ГПК за отмяна на извършеното под № 117,том 2, вх. рег.834/12.04.17 г.  на СВп гр. Козлодуй вписване на уведомление за едностранно прекратяване на договора за арен-да,като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

ОСЪЖДА"К."ЕООД,ЕИК ***,седалище и адрес на управ-ление гр.София,1612,р-н ***,ж.к.***,ул.***,хотел ***, с управител К.М.М. ДА ЗАПЛАТИ на Е.К.Л.,ЕГН **********,*** сумата 600 лв. разноски за адвокатско възнаграж-дение пред въззивната инстанция.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 31/2018г. по опис на ВрОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред САС, с частна жалба,в едносемичен срок,считано от датата на уведомяването на страните.

 

 

Председател:...........  Членове:1..........2..........