О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

                    гр.Враца, 09.02.2018 год.

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение,в закрито заседание на осми февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

     Председател:Мирослав Досов

          Членове:Пенка Петрова

         Мл.съдия:Светозар Георгиев

                   

като разгледа докладваното от съдията Пенка Петрова, въззивно частно гражданско дело № 68 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

        Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

        Образувано е по частна жалба подадена от Н.М.С., С.Б.С. и Н.Б.С., чрез адв. Ц.С. от САК срещу определение 1005/06.12.2017 год. постановено по гр. дело 1424/2016 год. по описа на РС Мездра, с което съда на основание чл.231 ал.1 ГПК е прекратил производството по делото.

        Наведени са доводи, че обжалваното определение е неправилно,незаконосъобразно, необосновано и постановено при съществени процесуални нарушения. Иска се то да бъде отменено и делото да бъде върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. Твърди се, че инициативата за спиране на делото е била на жалбоподателите, но с мотива, делото да бъде спряно до приключване на гр. дело 543/2016 год.по описа на РС Мездра. Поддържа се, че неправилно първоинстанционният съд е спрял делото по взаимно съгласие на страните, а не до приключване на гр. дело 543/2016 год., което и към момента на подаване на жалбата не е приключило.  

        В срока по чл. 276 ал.1 ГПК е постъпил отговор от въззиваемите Й.Б.Г. и Н.Н.С., и двамата от с. ***, област Враца, чрез адв. Г.П. от АК Враца, с който оспорват подадената частна жалба. Поддържа се, че производството по делото е спряно по взаимно съгласие на страните на основание чл. 229 ал.1 т.1 ГПК,и в 6 -месечния срок от спирането му никоя от страните не е поискала неговото възобновяване. Твърди се, че изложеното в жалбата, че процесното дело е спряно до приключване на гр. дело 543/2016 год. е несъстоятелно,тъй като двете производства са с различен предмет на дейност и не са в съотношение на преюдициалност. Твърдяното в жалбата, че между страните има проекто-споразумение, неподписано от страните, не променя факта, че делото е спряно по общо съгласие, и не е възобновено в 6-месечен срок.

Окръжният съд,като взе предвид оплакванията в частната жалба, отчете становищата на страните,и след като сам,от своя страна прецени и обсъди събраните в производството доказателства от фактическа и правна страна приема следното:

Частната жалба е подадена в законовия процесуален преклузивен срок, произтича от страна с необходимата легитимация и правен интерес, насочена е против съдебен акт от категорията на обжалваемите, при което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения.

      Районен съд гр. Мездра е сезиран от Н.М.С., С.Б.С. и Н.Б.С., чрез адв. Ц.С. от САК с предявен против Й.Б.Г. и Н.Н.С., и двамата от с. ***, област Враца иск, за заплащане при условията на солидарност, на всяка една от ищците сумата от по 1600 лв.,представляваща обезщетение, затова, че са били лишени през последните 5 години от правото да ползват 190 кв.м. от имота си, като ответниците са били построили казанджийница-дърварник, с площ от 15 кв.м., навес-гараж от около 20 кв.м., курник - 16 кв.м. и свинарник с площ  от 10 кв.м., както и от ползването на орех, джанка, и др. дървета. В последствие, с допълнителна молба, ищците са уточнили, че мястото, за което се претендира обезщетението се намира, на мястото,където са изградени постройките.

        В срока по чл. 131 ГПК от страна на ответниците Й.Б.Г. и Н.Н.С., и двамата от с. ***, област Враца, е депозиран писмен отговор, с който е оспорен иска по основание и размер. Твърди се, че ищците не са идвали в имота и не са възпирани да го ползват, както и че посочените насаждения, също не са ползвани от тях.Към отговора са приложени писмени доказателства.

        С определение 164/21.02.2017 год.съдът е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.03.2017 год. Страните редовно призовани са се явили лично и със своите пълномощници адв.С. за ищците и адв. Г.П. за ответниците.Адв. С. е поискал делото да бъде спряно на основание чл.229 ал.1 т.1 ГПК, като и адв. П. е изразил своето съгласие за спиране на делото на посоченото основание. С протоколно определение от 17.03.2017 год., съдът е уважил искането на страните,и е спрял производството на основание чл.229 ал.1 т.1 ГПК, по взаимно съгласие на страните. Същото не е обжалвано и е влязло в законна сила.   

 В рамките на предвидения в  чл. 231 ал.1 от ГПК шестмесечен срок от спирането на производството по делото, никоя от страните не е поискала неговото възобновяване.

 С Определение № 1005 от 06.12.2017 год., съдът е прекратил производството по делото, като е счел че са налице основанията на  чл. 231 ал.1 от ГПК.

 При така изведеното от фактическа страна, съдебният състав намира обжалваното определение за правилно, по следните съображения:

 Производството по делото е спряно на 17.03.2017 год. по взаимно съгласие на страните, при което същото е можело валидно да бъде възобновено до 17.09.2017 год.Съобразно разпоредбата на чл. 231 ал.1 ГПК, спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в шестмесечен срок от спирането му никоя страна не е поискала възобновяването му. В случая няма данни някоя от страните да е поискала възобновяване на производството по делото, както в шестмесечния срок, така и по-късно - до постановяване на обжалваното определение на 06.12.2017 год.

При тези констатации, настоящата инстанция счита частната жалба за неоснователна. Не се установи жалбоподателките да са поискали възобновяване на производството по делото в законния шестмесечен срок, поради което определението, с което е прекратено производството по делото е правилно и обосновано и следва да бъде потвърдено.

 Мотивиран от горното, ВОС

 

                        О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1005 от 06.12.2017 год., постановено по гр.дело № 1424/2016 год. по опис на РС Мездра.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ:1.           2.