ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

гр. Враца,20.02.2018 год.

 

Врачанският окръжен съд,Гражданско отделение,в закрито заседание на двадесети февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                       Председател:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                                  Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                              мл. с. СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Досов  въззивно гр.дело  №76 описа за 2018 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Заседанието е подготвително по чл.267 ГПК.

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

С Решение №225/09.11.2017 год. по гр.дело №753/2017 год. по описа на Районен съд-Козлодуй  е прекратен бракът между М.Х.М., ЕГН********** и М.И.М.,ЕГН**********,сключен с Акт за граждански брак №3/24.06.1995 год. на Кметство с.***,Община Хайредин.Постановено е след брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име К..М.М. и М.М.  са  осъдени да заплатят окончателна държавна такса за допускане на развода в размер на по 25.00 лева всеки.

Недоволен от решението е останал ответникът М.И.М., който го е обжалвал  с въззивна жалба,депозирана чрез пълномощника му адв. М.М. ***,в частта относно допускането на развода и в частта относно вината за настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

Жалбата е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК от лице с правен интерес против подлежащ на  обжалване съдебен акт  и отговаря на изискванията на чл. 260 и чл.261 ГПК,т.е същата е допустима и редовна.

Но при преглед на делото съставът на ОС-Враца констатира,че първоинстанционният съд не е изпълнил вмененото му от чл.49,ал.3 СК задължение и не се е произнесъл с диспозитива на обжалваното решение по вината за разстройството на брака,въпреки че и двамата съпрузи са поискали такова произнасяне-М.М. изрично с исковата молба,а М.М. още с отговора по чл.131 ГПК,като тези искания са поддържани от страните в хода на устните състезания и в представените писмени защити.

Въпросът за вината за разстройството на брака е подробно обсъден от състава на РС-Козлодуй в мотивите на обжалваното решение,в които  съдът е приел,че вина имат и двата съпрузи,но не е залегнал в диспозитива,като същевременно основните доводи и съображения във въззивната жалба са именно относно вината.

При горното съставът на Окръжен съд-Враца намира,че производството по въззивно гр.дело №76/2018 год. следва да бъде прекратено,а делото изпратено на Районен съд-Козлодуй с указания за допълване на решение №225/09.11.2017 год. по реда на чл.250 ГПК чрез произнасяне с изричен диспозитив по въпроса чия е вината за настъпилото в брака на М.Х.М. и М.И.М.  разстройство.

Предвид горното и на основание чл.267 ГПК,Окръжен съд-Враца

 

                                            ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.дело №76/2018 год. по описа на Окръжен съд-Враца.

ВРЪЩА на Районен съд-Козлодуй гр.дело №753/2017 год. по описа на същия съд за произнасяне с допълнително решение по въпроса чия е вината за настъпилото разстройство в брака на М.Х.М.,ЕГН ********** и М.И.М.,ЕГН**********.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Преписи от същото да се изпратят на пълномощниците на страните адв.М.М. *** и адв.М.С. *** за сведение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.