О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                    гр.Враца,27.02.2018г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,

в   закрито    заседание на  27.02.2018г.,  в състав:

 

   Председател:Мирослав Досов

Членове:Пенка Петрова

  мл.с.:Светозар Георгиев

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията П.Петрова в.ч.гр. дело N`82  по описа за  2018 година,

 

     за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е по чл.274 ал.1 т.2 ГПК вр.чл.121 ГПК.

     „Липол-93“ ООД,със седалище и адрес на управление гр.Враца,чрез процесуален представител адв.Кр.К. от ВрАК,е обжалвало определение на РС Враца от 20.11.2017г.,постановено по гр.д.№ 4182/2017г.,с което е прекратено производството по делото и същото изпратено по подсъдност на РС гр.София.Поддържа се в частната жалба,че обжалваното определение е неправилно – постановено при неправилно приложение на материалния и процесуален закон.Първоинстанционният съд неправилно бил прекратил производството по делото и изпратил същото за разглеждане по подсъдност на РС София,тъй като в случая от значение било седалището на ищеца.Иска се отмяна на обжалваното определение и вместо него – постановяване на друго,с което се остави без уважение възражението на ответника по делото за неподсъдност на делото на РС Враца,и същото се върне на РС Враца за продължаване съдопроизводствените действия по него.

   Противната страна оспорва частната жалба.Моли обжалваното определение да бъде потвърдено.

   С частната жалба и отговора не са сочени нови доказателства.

   Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,становището на противната страна,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275 ал.1 ГПК,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда,подлежащ на обжалване.Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.

   Пред първоинстанционния съд е предявен иск с правно основание чл. 40 ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).Делото е образувано по искова молба на „Липол-93“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Враца против „МЛ Строй“ ООД гр. София,  и „Инвестмънт Кънстракшънс“ ЕООД гр. София за отмяна като незаконосъобразни решенията на ОС на ЕС с административен адрес гр. София, жилищен комплекс от затворен тип ***, за които е съставен протокол от общо събрание от 28.08.2017 г., в качеството им на самостоятелни обекти в етажната собственост, представлявани от управителя на етажната собственост адв. М.Д.К. от АК-София.

След постъпила уточнителната молба от ищеца,съдът е приел, че искът е насочен срещу Етажната собственост с административен адрес гр. София, жилищен комплекс от затворен тип ***, която е жилищен комплекс от затворен тип по смисъла на ЗУЕС и която етажна собственост има специална правосубектност по ЗУЕС.

След администриране на исковата молба,е постъпил отговор от МЛ“Строй“ ООД гр.София,с който се поддържа и се представят писмени доказателства в тази насока,че ООД-то е избрано за управител на процесната ЕС,и тъй като местонахождението и е в гр.София,на основание чл.40 ал.2 ЗУЕС прави възражение за неподсъдност на делото на РС Враца и изпращането му по подсъдност на РС София.Излагат се доводи и по същество на спора.

С обжалваното определение,и с оглед направеното възражение за неподсъдност на делото на РС Враца,последният прекратил производството по делото и изпратил същото по подсъдност на РС София.Изложил е,че в случая е приложима специалната местна подсъдност по чл.40 ал.2 ЗУЕС.

Настоящият състав възприема крайните фактически и правни изводи на първата,и намира,че съдебният и акт е постановен при правилно приложение на материалния закон и доказателствата по делото.Съгласно чл.40 ал.2 ЗУЕС молбата за отмяна решенията на ОС на ЕС се подава до районния съд по местонахождение на ЕС.Безспорно е,че местонахождението на ЕС е в гр.София.Компетентен да разгледа молбата е РС София.И без наличие на цитираната разпоредба от ЗУЕС,РС София би бил компетентен да разгледа молбата на основание чл.105 ГПК.Не са налице основания за дерогиране на така определените местни подсъдности,а и не се навеждат доводи в такава насока с частната жалба.

При така изяснената фактическа обстановка,с оглед изложеното частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение,а първоинстанционното определение – да се потвърди.

Водим от горното,ВОС

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определението на РС Враца от 20.11.2017г.,постановено по гр.д.№ 4182/2017г.,с което е прекратено производството по делото и същото изпратено по подсъдност на РС София.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........