Р Е Ш Е Н И Е  23

гр. Враца, 21.02.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Търговско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. ХРИСТОВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Христов т.д.№ 133 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С пощенско клеймо от 07.02.2018г. кредиторът НАП е депозирал молба по чл.632, ал.2 от ТЗ за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност на „Исин“ЕООД /н./. Молбата е била погрешно адресирана до ОС Варна, откъдето същата е препратена служебно по компетентност. С решение № 12/06.02.2017г. на основание чл.632, ал.1 от ТЗ съдът по несъстоятелността е спрял производството поради неизпълнение на указанията, дадени с определение № 510/19.12.2016г. за предплащане на разноски в 30-дневен срок, като определението е вписано в книгата по чл.634в от ТЗ и обявено по партидата на търговеца в Търговския регистър. Със същото определение съдът е указал по реда на чл.629б от ТЗ на лицата по чл.625 и на други кредитори, че следва да предплатят по сметка на съда сумата от 10 000 лв. поради липсата на налично ликвидно имущество в масата на несъстоятелността с цел продължаване на производството по несъстоятелност. В указания срок определените от съда разноски не са предплатени, поради което производството е било спряно. Решението за спирането му е обявено в ТР на 07.02.2017г., поради което молбата по чл.632, ал.2 от ТЗ от 07.02.2018г. е допустима. Разгледана по същество обаче същата е НЕОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

С решение № 461/13.03.2013г. по в.т.д.№ 388/2013г. на апелативен съд София е било възобновено производството по несъстоятелност по искане на същия кредитор. Възобновяването е в резултат на подадена от него молба вх.№ 833/03.02.2011г. Със същата молба кредиторът е поискал разсрочване на сумата за начални разноски, тъй като надвишавала определения от самия него лимит, предвиден за покриване на разноски по несъстоятелност. На 27.02.2013г. молителят е предплатил половината от определените начални разноски или 5 000 лв. С решение № 41/16.04.2013г. съдът по несъстоятелността е възобновил производството и е назначил временен синдик. След решение на първото събрание на кредиторите от 14.04.2013г. с определение № 197/16.05.2013г. съдът е назначил постоянен синдик. Частично внесените начални разноски в размер на 5 000 лв. са изплатени по сметка на сидника на 17.05.2013г. от съда. След възобновяване на производството са предявени и приети вземания на кредитора НАП, като списъкът с приетите вземания е одобрен от съда. Останалата част от определените разноски не е внесена от кредитора.

С определение № 294/06.07.2016г., влязло в законна сила, на основание чл.638, ал.3 от ТЗ съдът по несъстоятелността е разрешил на обезпечения кредитор ЕТ „Капрела-М-Р.М.“ да продължи индивидуалното принудително изпълнение по изп.д.№ 35/2016г. по описа на ЧСИ М. Нелов извън производството по несъстоятелност. Имуществото, по отношение на което е разрешено продължаване на индивидуалното изпълнение е дадено за обезпечаване на задълженията на „Хепер Холдинг“ООД към ипотекарния кредитор с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 24, том І, рег.№ 263, ло № 23/24.01.2011г. на нотариус № 010 с район на действие РС Бяла Слатина. Датата на учредяване на обезпечението предхожда датата на вписване на исковата молба на кредитора НАП с правно основание чл.647, ал.1, т.6 от ТЗ за обявяване по отношение на кредиторите на „Исин“ЕООД /н./ на недействителността на договор за прехвърляне на търговско предприятие от 11.08.2009г., с който длъжника е прехвърлил обособена част от предприятието си на „Хепер Холдинг“ООД. С оглед последващото вписване на исковата молба по чл.647, ал.1 от ТЗ от 01.03.2011г., видно от служебно извършената справка в имотен регистър Бяла Слатина по партидата на „Исин“ЕООД /н./, правата на ипотекарния кредитор са противопоставими на кредитора, по чиято молба е била обявена недействителността. С решение № 2414/07.12.2015г. по т.д.№ 3217/2014г. на апелативен съд София е било прекратено производството по отношение на ответника ЕТ „Капрела-М-Р.М.“, конституиран първоначално от ищеца НАП с цел обявяване недействителността на договорната ипотека от 24.01.2011г. поради недопустимост на предявения срещу него иск.

Очевидно при така установената фактическа обстановка  върху имуществото от масата на несъстоятелността има учредено обезпечение в полза на кредитор, който е предприел индивидуално изпълнение по реда на ГПК и на същия е разрешено по реда на чл.638, ал.3 от ТЗ да продължи същото това изпълнение. За постановеното по реда на чл.638, ал.3 ТЗ определение кредиторът НАП е уведомен от синдика, видно от отчет на същия на лист 209, том 2 от делото. Това обуславя извода, че имуществото ще бъде реализирано от обезпечения кредитор извън производството по несъстоятелност. С оглед на горното съдът намира, че към момента на подаване на молбата по чл.632, ал.2 от ТЗ в масата на несъстоятелността не е налице имущество, което да бъде реализирано в рамките на производството по несъстоятелност и това само по себе си е достатъчно, за да бъде отказано възобновяване на производството на това основание поради липса на имущество, което да бъде реализирано от синдика при евентуално възобновяване на производството. Съгласно чл.638, ал.3 от ТЗ получената над размера на обезпечението сума се внася в масата на несъстоятелността. Към настоящият момент по делото няма данни такава сума да е постъпила.

С молбата си от 07.02.2018г. кредиторът НАП е поискал да му бъде посочена банковата сметка на съда, по която да бъдат предплатени  определените начални разноски за възобновяване на производството. В случая следва да се отбележи, че това е второ искане от същия кредитор – първото е било направено с молба от 03.02.2011г., но определените от съда разноски при първото възобновяване на производството не са били внесени в пълен размер. Съдът счита, че не е налице основание по закон да дава нова възможност на същия кредитор да предплати началните разноски при условие, че след първото възобновяване на производството и при аналогична молба, разноските не са били предплатени, дори при допуснато разсрочване.

По горните съображения съдът намира молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност за неоснователна. Молителят не е удостоверил наличие на друго имущество на длъжника, нито е депозирал необходимата сума за предплащане на определените от съда разноски в срока по чл.632, ал.2 от ТЗ. По аргумент от ал.4 на чл.632 ТЗ когато производството по несъстоятелност не бъде възобновено, същото се прекратява и съдът постановява заличаване на длъжника.

Водим от горното и на основание чл.632, ал.2 и ал.4 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ молбата от 07.02.2018г. по чл.632, ал.2 от ТЗ на Национална агенция за приходите за възобновяване на производството по несъстоятелност на „Исин“ЕООД /н./, ЕИК: *** като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на „Исин“ЕООД /н./, ЕИК: *** по т.д.№ 133/2009г. по описа на Врачански окръжен съд.

ПОСТАНОВЯВА заличаването на „Исин“ЕООД /н./, ЕИК: *** от Търговския регистър.

Решението подлежи на вписване в книгата по чл.634в, ал.1 от ТЗ.

Решението подлежи на вписване в ТР по партидата на „Исин“ЕООД /н./, ЕИК: ***.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: