Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  18

                                         гр.Враца, 16.02.2018г.

 

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично заседание на 30.01.2018г., в състав:

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         при участието на секретаря В. ВЪЛКОВА разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА т.д.№77 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявен е иск с правно основание чл.29 от ЗТР /в редакцията и със заглавието преди изменението на закона , обн. в ДВ бр.74/2016г/, вр. чл.36, ал.2 от ЗОЗ.

         Ищецът "Инвестбанк"АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, район ***, бул.*** твърди, че по силата на Договор за стандартна кредитна линия "Инвест Динамика" №4/08.10.2015г. /по линия на Партньорска програма "Напред" на ББР АД/, сключен между него, "Сънойл-Комерс-2015"ЕООД, в качеството на кредитополучател, и солидарните длъжници И.К.Ц., "Олива Инвест"ЕООД и "Ревивал 2013 М"ЕООД, е предоставил кредит в разрешен размер 81 800 евро, усвояван и погасяван многократно.

         В исковата молба се твърди, че за обезпечаване на вземанията на кредитополучателя са учредени първа поред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на ответника "Ревивал 2013 М"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** и първи поред особен залог върху собствени на същото дружество машини и оборудване на стойност 11 270лв.

         Поради неизпълнение на договорните задължения кредитът е обявен за изцяло и предсрочно изискуем и на длъжниците е даден срок за доброволно плащане, но  поради непогасяване на дължимите суми ищецът се е снабдил със заповед за незабавно и изпълнение и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д.№697/2017г. по описа на Районен съд-Мездра. Въз основа на изпълнителния лист е образувано изп.д.№708/2017г. по описа на ЧСИ Ц.Д., рег.№900 в КЧСИ, изпълнението по което е спряно по отношение на "Ревивал 2013 М"ЕООД на основание чл.638 от ТЗ поради откриване на производство по несъстоятелност за това дружество.

         Ищецът твърди, че на 06.02.2017г. в търговския регистър по партидата на "Ревивал 2013 М"ЕООД е вписано учредяване на залог на търговското предприятие на дружеството в полза на ответника "Б.К.Металинвест"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** и въз основа на това вписване са направени съответните вторични вписвания в Служба по вписванията-Мездра по отношение на двата ипотекирани в полза на банката недвижими имота и в ЦРОЗ - по отношение на заложените активи.

         Позовавайки се на разпоредбата на чл.14 от ЗОЗ, ищецът изтъква, че наличието на изрично съгласие на предходния заложен кредитор е задължителен елемент от фактическия състав на учредяването на залог по реда на ЗОЗ  на вече заложени активи и твърди, че не е давал съгласие за учредяването и вписването на последващ особен залог.

         Нататък в исковата молба се сочи, че на 14.03.2017г. в търговския регистър е вписано пристъпване към изпълнение по отношение на търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД и назначаване на М.К.М. за управител на търговското предприятие. Според ищеца вписването е извършено при липса на поредица съществени елементи от смесения фактически състав на пристъпването към изпълнение, а именно чл.32, ал.2 и ал.5, чл.38, ал.4, чл.46.ал.6 и чл.15 от ЗОЗ и чл.15 от ЗТР и в тази връзка се поддържа следното:

         1. Вписването е извършено по искане на нелегитимирано в регистърното производство лице, намиращо се извън кръга на лицата по  чл.15, ал.1 от ЗТР - търговеца, прокуриста, друго лице в предвидените в закон случаи или адвокат с изрично пълномощно, тъй като в случая заявлението е подадено от М.К.М. в качеството на управител по чл.46, ал.6 от ЗОЗ, докато управителят на търговското предприятие по ЗОЗ не е управител и законен представител на търговеца докато не бъде вписан в търговския регистър. Според ищеца пристъпването към изпълнение и начинът, по който ще се осъществи изпълнението по ЗОЗ, е въпрос от компетентността на заложния кредитор и неговите дружествени органи и назначаването на управител по чл.46 от ЗОЗ е въпрос на избор на заложния кредитор;

         2. Заявено е вписването на управител на търговското предприятие, без е представено изрично съгласие на заложния кредитор за пристъпване към изпълнение, с което не са спазени разпоредбите на чл.32, ал.2, вр. чл.46 от ЗОЗ и чл.55, ал.3 от Наредба №1 за водене, съхранение и достъп до търговския регистър, който изисква към заявлението да се приложи писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър в група "Заложен кредитор".

         Ищецът излага конкретни факти в подкрепа на твърдението си, че от представените документи не може да бъде направен еднозначен извод какъв е изборът на заложния кредитор за начина на удовлетворяването му /изпълнение върху цялото търговско предприятие като съвкупност или върху конкретни негови елементи/. От тук се черпи аргумент, че изричното съгласие и избор на заложния кредитор не може да бъде изведено по тълкувателен път или заместено от решението му за назначаване на управител;

         3. В нарушение на чл.32, ал.5 от ЗОЗ не е представено съгласие от ищеца за вписване на пристъпване към изпълнение от заложен кредитор с последващ залог върху активите на "Ревивал 2013 М"ЕООД;

         4. В нарушение на чл.38, ал.4 и чл.46, ал.8 от ЗОЗ към заявлението за вписване на пристъпване към изпълнение не са представени задължителните застраховки на назначения управител по ЗОЗ и на депозитаря.

         С оглед така релевираните факти ищецът поддържа, че в търговския регистър по партидата на "Ревивал 2013 М"ЕООД са вписани обстоятелства, произтичащи от неосъществени фактически състави по смисъла на чл.21, вр. чл.14, чл.32 и чл.46 от ЗОЗ, поради което е налице вписване на несъществуващо обстоятелство, а предприетите от ответниците "Ревивал 2013 М"ЕООД - залогодател и "Б.К. Металинвест"ЕООД - заложен кредитор действия по учредяване на залог на търговско предприятие и на пристъпване към изпълнение спрямо заложени в негова полза активи засягат правната му сфера.

         На следващо място ищецът поддържа, че по партидата на заложния кредитор "Б.К. Металинвест"ЕООД под №20170228160505 е вписано неподлежащо на вписване по тази партида обстоятелство, каквото е залогът на търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД, в подкрепа на което в исковата молба се цитират разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗОЗ и чл.4 от ЗТР.

         По този начин ищецът е обосновал правния си интерес от предявяването на иск срещу "Ревивал 2013 М"ЕООД и "Б.К. Металинвест"ЕООД за установяване несъществуването на вписани обстоятелства относно учредяване на залог на търговското предприятие на първия ответник в полза на втория и пристъпването към изпълнение по залога. В условията на евентуалност е съединен иск за установяване недопустимостта на вписването на пристъпване към изпълнение и отново в условията на евентуалност - иск за прогласяване нищожността на вписването по партидата на "Б.К. Металинвест"ЕООД на учредяването на особен залог на търговското предприятие на  "Ревивал 2013 М"ЕООД.

         Отговор на исковата молба е подаден от ответника "Б.К. Металинвест"ЕООД, който оспорва исковете.

         В отговора не се оспорва поддържаното от ищеца, че съгласно чл.14 от ЗОЗ за вписването на последващ залог върху заложено вече имущество е необходимо съгласие на предходните заложни кредитори. Ответникът се позовава на разпоредбата на чл.21, ал.3 от ЗОЗ, според която договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния специален регистър, като разпоредбите на чл.7 и чл.8, ал.3 и 4 се прилагат съответно, т.е. тази разпоредба предвижда не нищожност, а непротивопоставимост на правата на кредитор по особен залог върху търговско предприятие спрямо кредитор по особен залог върху актив, включен в него. В тази връзка е посочена съдебна практика на САС и е направено уточнение, че учреденият в полза на ищеца особен залог е само върху част от активите на търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД, но не и върху недвижимите имоти, които са ипотекирани.

         По повод твърдението на ищеца, че подалият заявлението М.К.М., в качеството на управител по чл.46, ал.6 от ЗЗД не е легитимиран да заяви вписване, ответникът се позовава на разпоредбата на чл.46, ал.4 от ЗОЗ, съгласно която когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, какъвто е настоящият случай, той назначава управител на предприятието и в този случай при вписването на пристъпване към изпълнение се прилага съгласието на управителя за назначаването му. От друга страна според разпоредбата на чл.46, ал.6 от ЗОЗ с вписването на управител на предприятие в търговския регистър се прекратяват правомощията на органите на залогодателя - юридическо лице и той се лишава от правото да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество. От тук се черпи аргумент, че именно управителят по чл.46 от ЗОЗ е регистърно задълженото лице да подаде заявлението за вписване на пристъпване към изпълнение.       

         Ответникът изразява несъгласие с поддържаното от ищеца относно непредставянето на изрично съгласие на заложния кредитор за пристъпване към изпълнение по смисъла на чл.32, ал.2, вр. чл.46 от ЗОЗ, като настоява, че съгласно чл.32, ал.2 от ЗОЗ кредиторът е длъжен да заяви за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение и да извести залогодателя за започване на изпълнението. Според ответника не е необходимо представянето на нарочен акт, обективиращ съгласие на заложния кредитор за пристъпване към изпълнение, тъй като съгласието се обективира със самото подаване на заявлението за вписване на пристъпване към изпълнение по съответния образец.

         В отговора се сочи, че разпоредбата на чл.44, ал.3 от Наредба №1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър е неприложима, с оглед изменението на ЗОЗ /обн. в ДВ бр.105 от 30.12.2016г./, в чийто чл.27 е посочено какви съгласия са необходими за вписване на обстоятелства по този закон.

         Ответникът изразява несъгласие с поддържаното от ищеца несъществуване на вписания договор за особен залог, предвид липсата на съгласие на предходните заложни кредитори за пристъпване към изпълнение. Разбирането на ответника е, че изискването на чл.35, ал.5 от ЗОЗ е приложима единствено при положение, че е налице идентичност между предметите на предходния и последващ залози, по аргумент от чл.14 от ЗОЗ, изискващ даване на съгласие за всеки следващ залог върху  същото имущество, докато конкретният случай не е такъв и двата залога не се конкурират.  Развиват се съображения, че непротивопоставимостта на права не прави вписването на последващ залог върху търговско предприятие и пристъпването към изпълнение по него нищожни, а ограничава правното им действие спрямо кредитор с предходен залог върху актив от същото  търговско предприятие, но само по отношение на конкретния актив.

         Ответникът твърди, че при вписването в търговския регистър са представени полиците за задължителни застраховки на управителя и на депозитаря.

         На последно място в отговора на ответника се развиват съображения против поддържаната от ищеца нищожност на извършеното в търговския регистър вписване по партидата на "М.К. Металинвест"ЕООД на учредения в негова полза особен залог, аргументирана с приложението на чл.21, ал.2 от ЗОЗ. Ответникът настоява, че с разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗТР на вписването на обстоятелство в търговския регистър е придадено единствено оповестително, но не и конститутивно действие.      Ответникът "Ревивал 2013 М"ЕООД не е подал отговор на исковата молба.

         Ищецът е представил допълнителна искова молба, в която не се внасят пояснение и допълнения на първоначалната по смисъла на чл.372, ал.2 от ГПК, а се развиват правни съображения.

         Същото се отнася и до допълнителния отговор, подаден от ответника.

         След като анализира и прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната логическа и правна връзка, от фактическа страна съдът приема за установено следното:

         С исковата молба е представен Договор за стандартна кредитна линия "Инвест Динамика" №4/08.10.2015г. / по линия на Партньорска програма "Напред" на ББР АД/, по силата на който ищецът е предоставил на "Сънойл-Комерс-2015"ЕООД, ЕИК *** банков кредит при условията на револвираща кредитна линия в размер на 81 800 евро, предназначена за рефинансиране на два кредита на солидарния длъжник "Олива Инвест"ЕООД в "УниКредит Булбанк"АД и оборотни средства, свързани с основната дейност на кредитополучателя. Като солидарни длъжници договора за кредит са подписали "Олива Инвест"ЕООД, ЕИК ***, "Ревивал 2013 М"ЕООД, ЕИК *** и И.К.К., ЕГН **********. За обезпечаване на вземанията по договора в чл.5.1 е предвидено учредяване в полза на банката на договорна ипотека и първи поред особен залог върху машини и оборудване на стойност 11 270лв., собственост на солидарния длъжник "Ревивал 2013 М"ЕООД. Договорът е анексиран с Анекс №1/ 23.08.2016г., с който е удължен крайния срок за усвояване на средствата по кредита.

         Представен е Договор за учредяване на особен залог върху движими вещи от 08.10.2015г., с който за обезпечаване на всички вземания на "Инвестбанк"АД по договора за кредит първият ответник е учредил първи поред особен залог на движими вещи, описани в Приложение №1. На същата дата договорът е вписан в ЦРОЗ.

         С нот.акт №135, том ІV, рег.№2816, д.№397/2015г. на нотариус Б.М., рег.№593 на НК ответникът "Ревивал 2013 М"ЕООД е учредил в полза на "Инвестбанк"АД договорна ипотека върху свои собствени недвижими имоти.

         Представено е удостоверение на ЦРОЗ, от което е видно, че на 07.02.2017г. е вписан договор за особен залог на търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД в полза на "Б.К.Металинвест"ЕООД, а на 20.03.2017г. е вписано пристъпване към изпълнение по залога.

         С отговора на исковата молба ответникът "Б.К.Металинвест"ЕООД е представил договор с нотариална заверка на подписите от 27.01.2017г., с който за обезпечаване на вземането на "Б.К.Металинвест"ЕООД за санкционна неустойка и разноски при евентуално принудително изпълнение, произтичащо от предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 23.01.2017г., е учредил първи поред особен залог върху търговското предприятие на залогодателя по смисъла на чл.15, ал.1 от ТЗ. Договорът съдържа описание на съвкупността от активи, включени в търговското предприятие на залогодателя. Видно е от представеното Удостоверение изх.№201702066145959/ 06.02.2017г., че договорът за особен залог е вписан в търговския регистър по партидата на "Ревивал 2013 М"ЕООД. Под №20170315115427 в търговския регистър по партидата на дружеството е вписан депозитар /К.П.И./ и управител на търговското предприятие /М.К.М./.

         Представена е Застрахователна полица №3422171200R00062/ 22.02.2017г. по застраховка "Професионална отговорност  на дипломирания експерт-счетоводител и регистриран одитор" на депозитаря К.П.И. и Застрахователна полица "Обща гражданска отговорност към трети лица с добавък за професионална отговорност" от 15.03.2017г. на управителя М.К.М..

         При справка в електронния сайт на търговския регистър се установява, че вписването на пристъпване към изпълнение по партидата на "Ревивал 2013 М"ЕООД, на депозитар и на управител по чл.46 от ЗОЗ е извършено въз основа на заявление на М.К.М., ЕГН **********, който е назначен за управител на търговското предприятие на дружеството с решение на едноличния собственик на капитала от 07.03.2017г.

         При така изяснените обстоятелства за произнасянето си по предявените в условията на евентуалност искове съдът взе предвид следното от правна страна:

         Предмет на исковото производство по чл.29 от ЗТР могат да бъдат само порочно вписани в търговския регистър обстоятелства. При исковете за установяване на нищожност или недопустимост на вписването или несъществуване на вписано обстоятелство проверката не се разпростира върху законосъобразността на самото вписано обстоятелство /ТР №1 от 06.12.2002г. на ВКС по т.д.№1/2002г., ОСГК/.

         Разграниченията между различните видове порочни вписвания по критериите на тълкувателното решение са следните: Нищожно е вписването на неподлежащо на вписване обстоятелство, както и вписването, извършено без акт, който го постановява, респ. при невалидност на акта, с който е извършено вписването / вписването е извършено от ненадлежен състав или извън пределите на неговата компетентност/. Недопустимо е вписването, което е извършено по искане на нелегитимирано в регистърното производство лице, намиращо се извън кръга на лицата по чл.15, ал.1 от ЗТР, или ако длъжностното лице по регистрацията се е произнесло, без да е постъпило заявление, т.е. без да е налице сезиране на съответния орган. Вписване на несъществуващо обстоятелство е налице, когато вписаното обстоятелство не е възникнало валидно в следните две хипотези - липсващо /невзето/ решение на орган на дружеството, за което е допуснато вписване, или вписване на обстоятелство, което е съществувало, но по-късно по исков ред е установена неговата нищожност.

         Правна последица от уважаването на иска по чл.29 от ЗТР е заличаване на вписването по реда на чл.30 от ЗТР.

         В поредността и съотношението, в което са съединени установителните искове, посочени от ищеца с уточняваща му молба вх.№7085/04.09.2017г., съдът дължи на първо място произнасяне по иска за установяване несъществуването на вписани обстоятелства относно учредяване на залог на търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД в полза на "Б.К.Металинвест"ЕООД и пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие, вписано по партидата на "Ревивал 2013 М"ЕООД.

         Като взе предвид релевираните от ищеца обстоятелства, очертаващи според него фактическия състав на вписване на несъществуващи обстоятелства, и прецени събраните по делото доказателства, съдът намира, че този иск е неоснователен и недоказан.

         По делото е представен договор за особен залог на търговско предприятие от 27.01.2017г., сключен в изискуемата се от чл.21, ал.1 от ЗОЗ писмена форма с нотариална заверка на подписите. Сочените от ищеца обстоятелства във връзка с това, че за вписването на залога липсва негово съгласие по чл.14, ал.1 от ЗОЗ, предвид качеството му на предходен заложен кредитор, не могат да обосноват извод за вписване на несъществуващо обстоятелство. Същото се отнася и за доводите на ищеца във връзка с липсата на негово съгласие по чл.32, ал.5 от ЗОЗ за вписване на пристъпване към изпълнение.

         На първо място следва да се посочи, че изискването за даване на съгласие на предходен кредитор важи за случаите, в които се учредява залог върху актив, включен в заложено търговско предприятие при условията на чл.21, ал.3 от ЗОЗ. По делото не са представени доказателства във връзка с предметния обхват за процесния залог. Търговското предприятие на "Ревивал 2013 М"ЕООД е заложено в полза на втория ответник като съвкупност от права, задължения и фактически отношения по смисъла на чл.15, ал.1 от ТЗ. Търговското предприятие е тази съвкупност, която с оглед правата върху влизащите в нея обекти и начина на прехвърлянето им, се разглежда от  правото като единен обект, като правна съвкупност, която е по правило променлива величина и обхваща обектите, които и след учредяването на залога са включени в нея.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че твърдението на ищеца за несъществуване на обстоятелствата при вписването на договора за особен залог на търговско предприятие и на пристъпването към изпълнение по него е недоказано, поради което главният иск следва да бъде отхвърлен.

         За произнасянето по евентуалния иск за установяване на недопустимост на вписването на пристъпване към изпълнение по сключения между ответниците договор за особен залог на търговско предприятие съдът взе предвид следното:

         Твърдяната от ищеца недопустимост на вписването на пристъпване към изпълнение следва от това, че вписването е постановено по искане на нелегитимирано в регистърното производство лице, което не попада в категорията на лицата по чл.15, ал.1 от ЗТР, а именно търговеца, прокуриста, друго лице в предвидените от закон случаи, адвокат с изрично пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията.

         Чл.32 от ЗОЗ сочи, че вписването на пристъпване към изпълнение се извършва въз основа на заявление на заложния кредитор, т.е. той е регистърно легитимираното лице да поиска вписване на това обстоятелство.

         По делото не се спори, а и при извършената справка в електронния сайт на търговския регистър се установява, че вписването на пристъпване към изпълнение е извършено по заявление на М.К.М., с което е представено решение на едноличния собственик на капитала на заложния кредитор "Б.К.Металинвест"ЕООД от 07.03.2017г., с което това лице е назначено за управител на търговското предприятие на залогодателя "Ревивал 2013 М"ЕООД по смисъла на чл.46 от ЗОЗ.

         В чл.46, ал.1 от ЗОЗ е предвидено, че заложният кредитор може по свой избор да се удовлетвори от търговското предприятие  като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от отделни негови елементи. Този избор се заявява при вписване на пристъпване към изпълнение, като във втория случай кредиторът посочва елементите, от които ще се удовлетворява. Ал.4 на чл.46 от ЗОД сочи, че когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения /индикация за такъв избор на заложния кредитор се съдържа в решението от 07.03.2017г./, той назначава управител на предприятието и в този случай при вписването на пристъпване към изпълнение се прилага съгласие на управителя за назначаването му. От тази законова уредба следва, че правомощията на управителя на търговско предприятие възникват след вписването му в търговския регистър.

         Изложеното дава основание на съда да приеме, че вписването на пристъпване към изпълнение по особения залог на търговско предприятие е недопустимо, тъй като е извършено по заявление на нелегитимирано лице. Легитимиран да заяви вписване на това обстоятелство е заложният кредитор, а не назначеният от него управител на заложеното търговско предприятие, поради което евентуалният иск за установяване на недопустимост на вписването следва да бъде уважен.

         Предвид уважаването на първия от евентуално съединените искове съдът не дължи не дължи произнасяне по третия иск за установяване на нищожност на вписването.

         При този изход на делото ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените от него разноски по делото в размер на 80лв. за заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв.

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

 

         ОТХВАРЛЯ предявения от "ИНВЕСТБАНК"АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, район ***, бул.*** срещу "Ревивал 2013 М"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** и "Б.К.Металинвест"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** иск за признаване за установено несъществуването на вписани обстоятелства относно учредяването на особен залог на търговското предприятие на "Ревиал 2013 М"ЕООД и пристъпване към изпълнение, вписани в търговския регистър под № 20170206110639 и №2017020702596.

         ПРИЗНАВА за недопустимо вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение по договор за особен залог на търговско предприятие от 27.01.2017г., сключен между "Б.К.Металинвест"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** и "Ревивал 2013 М"ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.***, извършено под №20170314154156.

         ОСЪЖДА "Ревивал 2013 М"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Мездра, ул.*** и "Б.К.Металинвест"ЕООД, ЕИК ***, със седалище и  адрес на управление гр.Мездра, ул.*** да заплатят на "ИНВЕСТБАНК"АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, район ***, бул.*** направените по делото разноски в размер на 80лв. за заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                        ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: