Р Е Ш Е Н И Е 22

 

гр.Враца,21.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  търговско          отделение в

публичното заседание на  20.02.2018 г.        в състав:

 

Председател:Радослава Симеонова

   

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар Веселка Николова

като разгледа докладваното  от  съдията Радослава Симеонова

търговско         дело N107       по описа за 2017  год.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    С искова молба вх.№9194 от 21.11.2017 год. са предявени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА”ЕАД,гр.Враца с ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.***, представлявано от изпълнителен директор К.Б.Ш. чрез процесуален представител ю-т В.Д.Н. по реда на чл.422,ал.1 от ГПК обективно кумулативно съединени положителни установителни искови претенции за съществуване и дължимост на вземания срещу МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление: гр.Враца,ул.***,представлявано от О.В.Ц. за сумата 79 669.49 лв.включваща : главница-79252.36лв. , която представлява  размера на стойността на консумираната и незаплатена  топлинна енергия и 417.13лв.,която представлява размера на обезщетението за забава считано от падежа на всяко отделно месечно задължение до датата на подаване на заявлението за периода 01.09.2017 год. до 03.10.2017 год.,ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението до окончателното й изплащане и разноските в заповедното производство. Моли при уважаване на исковете да му се присъдят разноските за тази съдебна инстанция,включително юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв.

    Ищецът твърди,че за периода  от 01.07.2017 г. до 31.08.2017 г.въз основа на възникнали договорни отношения с ответника е предоставил отопление и битово горещо водоснабдяване на болничното заведение на стойност 79252.36лв. ,за което са издадени два броя фактури №2000027854/31.07.2017 г. и №2000027991/31.08.2017 г.

    Ответникът не изпълнил задължението си да заплати стойността на доставеното му и ищецът по реда на чл.410 ГПК се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение №3318 от 18.10.2017 г.по ч.гр.д.№4763/2017 г. по описа на РС-Враца.

    Ответникът упражнил правото си да подаде възражение в законоустановеният срок.

    Поддържа,че към датата на сезиране съда с исковите претенции ответникът не е погасил задължението си.

    С горното е обосновал правния си интерес от сезиране на съда с исковете.

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея е връчен на ответника,който в срока по чл.367,ал.1 ГПК е упражнил правото си да подаде отговор на исковата молба,входиран в съд с вх.№9828 от 11.12.2017 г.

    С отговора ответникът признава обстоятелството,че иска е допустим.

    Признава,че изложеното в исковата молба,съответства  на действително фактическо положение между страните в правния спор.

    Признава,че посочените в исковата молба фактури са  отразени и осчетоводени в счетоводството на ответника и по размер съвпадат със заявеното от ищеца с исковата претенция.

    Не възразява да бъде допусната специализирана съдебно-техническа експертиза.

    Възразил е срещу присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 450 лв.,с оглед фактическата и правна сложност на делото.

    Позовава се на ноторно известния факт,че болничното заведение е в тежко финансово състояние и се търси изход от ситуацията съвместно с Министерство на здравеопазването.

    Препис от отговора е връчен на ищеца,който не е упражнил правото си да подаде допълнителна искова молба.

    При така заявените позиции на страните в правния спор,относно правната квалификация на иска,с който е сезиран,съдът приема следното:

    Съдът е сезиран с положителен установителен иск за установяване съществуването на парично вземане в полза на кредитора,установено със заповед за изпълнение в заповедно производство,на основание чл.411 от ГПК във вр. с чл.410 от ГПК.

    Правното основание на иска е по чл.124 ал.1 ГПК във вр. с чл.422 ал.1 от ГПК и с чл.410 ГПК  вр. с чл.79 и чл.86 ЗЗД и чл.327 ТЗ.

    Предмет на исковото производство по чл.422 от ГПК е установяване съществуването на самото "изпълняемо право",въз основа на което е издадена заповедта за изпълнение и което е било предмет на преценка в заповедното производство.Ето защо в исковото производство предмета на доказване е обусловен от "основанието",на което е издадена заповедта за изпълнение.

    Съдът разпредели доказателствената тежест по правилото на чл.154 ал.1 ГПК-всяка от страните е длъжна да установи фактите и обстоятелствата,на които основава своите искания и възражения.

    В исковото производство  по чл.422 ГПК,в тежест на ищеца е да установи основанието  и размера на вземането,за което се е снабдил със заповед за изпълнение,осъществяване на фактическия състав,от който произтича вземането му, съдържанието на вземането,размерът му и настъпил падеж.

    В тежест на ответника  е да докаже плащане на дълга и възраженията си.

    Страните не спорят относно обстоятелството,че са в договорни отношения,че ищецът е изпълнил задължението си да достави  топлинна енергия на ответника,че за посочения в исковата молба период не е изпълнил задължението си да плати задълженията си.

    Страните спорят относно обстоятелството какъв е размерът на дълга.

     Предявените обективно кумулативно съединени искови претенции са процесуално допустими. Съдът е сезиран с установителен иск основан на чл.422 вр. с чл.410 от ГПК вр. с чл.79,ал.1 вр. с чл.86 ЗЗД вр. с чл.327 ТЗ за установяване наличието на вземане на ищеца срещу ответника, след издаване на заповед за изпълнение и подадено от длъжника в срок възражение.

    Исковете са подадени в преклузивния срок визиран в закона-видно от приложеното  ч.гр.д.№4763/2017год. по описа на РС-Враца,съобщенията за подадено възражение срещу издадената заповед за изпълнение са връчени на ищеца на 07.11.2017 год.,а исковата молба е входирана във ВрОС на 21.11.2017 год.

  Правният интерес е обоснован от вида на търсената защита.Искът,предявен по реда на чл.422,ал.1 ГПК,е прогласено с правна норма средство за защита на признато в заповедното производство вземане при наличие на нормативно регламентирани предпоставки.

  Налице е и процесуална легитимация на страните.Искът е предявен от надлежна страна против надлежна страна.

    В съдебно заседание не се явява представител на ищцовото дружество.

    В съдебно заседание не се явява представител на ответника.

     За извършването на експертен анализ и установяване обстоятелствата,които се твърдят в исковата молба по делото е допусната и изслушана специализирана комплекса съдебно-счетоводна и техническа експертизи.

     В проведеното открито съдебно заседание заключението на комплексната експертиза, което вещото лице изготви професионално и обективно,не се оспори от страните и се прие от съда като такова.

    Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства,преценени поотделно и тяхната съвкупност и съобрази разпоредбите на закона,намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     От приложеното като доказателство по делото ч.гр.д.д.№4763/2017 год. по описа на РС-Враца,е видно,че съдът е издал заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК с №3318 от 18.10.2017 год.,с която е разпоредил длъжникът МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.***,представлявано от О.В.Ц. да заплати на кредитора сумата 79252.26 лв.главница, за периода от 01.07.2017 г.-31.08.2017г.,417.13 лв.-законна лихва върху върху главницата за периода от 01.09.2017 до 03.10.2017 г.както и законна лихва върху главницата,считано от 09.10.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, разноските по делото за държавна такса в размер на 1593.39лв.,както и 50.00лв. юрисконсултско възнаграждение.

    Вземането произтича от неизплатени суми по Ф№2000027854/31.07.2017 г. и Ф №2000027991/31.08.2017 г.

    От представените по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице по допуснатата по делото по искане на ищеца комплексна експретиза,е видно че ответникът  е потребител на топлинна енергия.В ищцовото дружество се открити и се водят партиди с код 1000 за топломер в абонатна станция №73 сграда МБАЛ,партида с код 1001 за топломер в абонатна станция №74- Болница Стационари и партида 1002 за абонатна станция №288-хемодиализа и инф.отделение.Вещото лице е установило контакт с длъжностното лице отговарящо за абонатните станции в сградите и посочва,че отчитането на топломерите се извършва ежемесечно.При отчитане на показанията присъстват представители и на двете дружества и  се изготвят констативни протоколи,в които се отразяват показанията на топломера и на водомера за топла вода.Протоколите се подписват от страните,като по един екземпляр се предава в счетоводството на двете дружества.Въз основа на тях ищцовото дружество изготвя фактура за съответния месец,в която се отразява задължението за топлинна енергия по партиди и абонатни станции за съответния месец.

    Вещото лице установява,че от абонатна станция 74 се извършва подаване на топлинна енергия към вторични абонатни станции-АС 4488 на ЦКВЗ/Кожно венеричен диспансер/,449 на КОЦ/Онко диспансер/,451 на Вива Медика.Отчетените количества топлинна енергия от топломерите в тези абонатни станции се сторнират от показанията на топломера в АС 74 и се определя дължимата топлинна енергия за АС74 партида код 1001.Отчетената топлинна енергия се разпределя за топлинна енергия за отопление и горещо водоснабдяване.

    За процесния период ищцовото дружество е издало фактура №2000027854/31.07.2017 год. на обща стойност с ДДС 39487.11лв.Фактурата е доведена до знание на ответника и е с падеж на плащане  до 31.08.2017 год.Фактурата е осчетоводена/заведена/ в дневника за продажби за м.07.2017г.

    В счетоводните регистри на ответника е осчетоводена като задължение към ищеца в аналитична сметка доставчици.

    Плащания по фактурата не са извършени.

    За процесния период ищцовото дружество е издало и фактура №2000027991/31.08.2017 год. на обща стойност с ДДС 39765.25лв.Фактурата е доведена до знание на ответника и е с падеж на плащане  до 30.09.2017 год.Фактурата е осчетоводена/заведена/ в дневника за продажби за м.08.2017г.

    В счетоводните регистри на ответника е осчетоводена като задължение към ищеца в аналитична сметка доставчици.

    Плащания по фактурата не са извършени.

    Вещото лице е установило,че е спазена действащата нормативна уредба за отчитане и начисляване на топлинна енергия за отопление и БГВ.За изчисляване на дължимите суми за отчетена топлинна енергия е приложена цена утвърдена от КЕВР на 1 MWh топлинна енергия за Топлофикация Враца за м.юли и август 2017 г.Не са констатирани подадени възражения от ответника във връзка с начислените суми и издадени фактури.

    Вещото лице е изчислило и размера на дължимата лихва за забава,която е в размер на сумата 373.68 лв.по Ф№2000027854/31.07.2017г.и в размер на сумата 43.45 лв. по

№2000027991/31.08.2017 год.

        За да бъде уважен предявен по реда на чл.422 от ГПК положителен установителен иск/съществуване и дължимост на вземане/ чрез събраните по делото доказателства следва да бъде доказано следното:

Признато в заповедното производство по реда на чл.417 и сл. от ГПК в полза на ищцовата страна вземане , индивидуализирано в заповед за изпълнение на парично задължение с длъжник-ответникът.В разглеждания случай, обстоятелство установено чрез приложеното частно гражданско дело.Осъществяване на фактическия състав,от който произтича претендираното вземане,съдържанието на вземането,размерът му и настъпил падеж.Обстоятелства доказани от ищеца чрез представените писмени доказателства и заключение на вещо лице.

В тежест на ответника беше да установи изпълнение на задължението си да заплати дължимите по договора вноски с настъпил падеж и погасяване на задължението по договора за банков кредит изцяло.Такива доказателства не са релевирани по делото.

     При гореизложеното,съдът приема,че ищецът чрез проведеното от него пълно и главно доказване установи в процеса,че ответникът му дължи : сумата 79252.26 лв.главница, за периода от 01.07.2017 г.-31.08.2017г.,417.13 лв.-законна лихва върху върху главницата за периода от 01.09.2017 до 03.10.2017 г.както и законна лихва върху главницата,считано от 09.10.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, разноските по делото за държавна такса в размер на 1593.39лв.,както и 50.00лв. юрисконсултско възнаграждение,за които суми се снабдил със заповед за изпълнение в проведеното заповедно производство.

 

 

           

От така представените от ищеца и неоспорени от ответника писмени доказателства може да се направи обоснован извод за вероятната основателност на предявения иск за установяване на дължимост на сумата от 44 608.87 лв., представляваща  размера на стойността на консумираната и незаплатена  топлинна енергия за обект Многопрофилна болница за активно лечение,находяща се в гр.Враца,ул.*** за периода от 01.02.2016 год.-29.02.2016 год.

    С оглед гореизложеното , искът за установяване съществуване на вземането на кредитора,предявено по реда на чл.410 ГПК, по отношение на ответника длъжника, се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен.

    Предвид крайното решение на съда по спора,основателно е и направеното от ищеца искане по чл.78,ал.1 ГПК за присъждане на направените  по делото съдебни разноски:1585.05 лв.държавна такса,400 лв. -възнаграждение за вещо лице и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение определено по реда на чл.78 ал.8 от ГПК,с оглед направеното от ответника възражение.

    В тази връзка ,с оглед задължителните разяснения,дадени от ВКС в т.12 на ТР №4/2013 год. на ОСГКТ на ВКС,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество  разноските в заповедното производство- разноските по делото за държавна такса в размер на 1593.39лв.,както и 50.00лв. юрисконсултско възнаграждение.

    Мотивиран от горното и на основание чл.239,ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

                   Р Е Ш И :

 

     ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА”ЕАД,гр.Враца с ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.***, представлявано от изпълнителен директор Р.И.М. и МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление: гр.Враца,ул.***,че МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.*** ДЪЛЖИ СУМАТА: 79252.26 лв.главница, за периода от 01.07.2017 г.-31.08.2017г.,417.13 лв.-законна лихва върху върху главницата за периода от 01.09.2017 до 03.10.2017 г.както и законна лихва върху главницата,считано от 09.10.2017 г. до окончателното изплащане на вземането, разноските по делото за държавна такса в размер на 1593.39лв.,както и 50.00лв. юрисконсултско възнаграждение, като вземането произтича от неизплатени суми по Ф№2000027854/31.07.2017 г. и Ф №2000027991/31.08.2017 г.,за  което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК с №3318 от 18.10.2017 год.  по ч.гр.д.№4763/2017 год. по описа на РС-Враца.

    ОСЪЖДА МБАЛ"ХРИСТО БОТЕВ"АД с ЕИК*** със седалище и адрес на управление:гр.Враца,ул.*** ДА ЗАПЛАТИ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА”ЕАД,гр.Враца с ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр.Враца,ул.***, представлявано от изпълнителен директор Р.И.М. деловодни разноски в заповедното производство - разноските по делото за държавна такса в размер на 1593.39лв.,както и 50.00лв. юрисконсултско възнаграждение и на основание чл.78 ал.1 ГПК  направените  по делото съдебни разноски за тази съдебна инстанция:1585.05 лв.държавна такса,400 лв. -възнаграждение за вещо лице и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение определено по реда на чл.78 ал.8 от ГПК,с оглед направеното от ответника възражение.

    РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                   

                         СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: