О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   закрито    заседание на 01.02.2018 г.    в състав:

 

   Председател:Радослава С.

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава С.

търговско       дело N13         по описа за  2013  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.718 ал.1 от ТЗ.

    Синдикът на  „БЕЛПРЕД”АД ЕИК***,със седалище и адрес на управление  гр.Бяла Слатина, ул.*** , К.П.И. ***.02.2018 год. е поискал от съда по несъстоятелността ,разрешение за провеждане на продажба на недвижими вещи  от масата на несъстоятелността и имуществени права,подробно описани в доклад за определяне на пазарната им стойност,с пазарна стойност от 652 380 лв.ОБЕКТ недвижим имот-поземлен имот с площ от 42 410 кв.м.-част от кад.№14,УПИ VІІ в кв.2 по плана на гр.Бяла Слатина,заедно с построените в него административни,производствени,складови и други сгради,ЧРЕЗ пряко договаряне ,като обособена част предмет на оценката.

    Съдът констатира,че с молбата по делото е представено копие от оценките на активите изготвени от лицензиран оценител.

    Съдът констатира,че на проведеното на 23.05.2017 год. събрание на кредиторите с дневен ред по чл.677 т.8 от ТЗ,те са решили активите да се продават от синдика като една обособена част, като се предложат двукратно по реда на чл. 718 ТЗ чрез обявяване по чл. 717а от същия закон, ал. 1, като първата продажба на имота по реда на чл. 718 да се почне при цена равна на 60 % от оценката, а втората при цена равна на 50 % от оценката, извършена в съответствие с взетите решения от СК с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ, а в случай, че двете продажби по реда на чл. 718 са неуспешно проведени, да се актуализира оценката, извършена в съответствие с взетите решения от СК с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т. 8 ТЗ.

    При така изложеното по-горе,съдът приема молбата за основателна и на основание чл.717 ал.2  от ТЗ ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                    О П Р Е Д Е Л И :

 

 

    РАЗРЕШАВА на К.П.И. *** Синдик на „БЕЛПРЕД”АД ЕИК***,със седалище и адрес на управление  гр.Бяла Слатина, ул.*** да ИЗВЪРШИ по реда на чл.718 от ТЗ-чрез пряко договаряне,продажба на   недвижими вещи  от масата на несъстоятелността и имуществени права,подробно описани в доклад за определяне на пазарната им стойност,с пазарна стойност от 652 380 лв.ОБЕКТ недвижим имот-поземлен имот с площ от 42 410 кв.м.-част от кад.№14,УПИ VІІ в кв.2 по плана на гр.Бяла Слатина,заедно с построените в него административни,производствени,складови и други сгради.

    ПРЕПИС от определението да се връчи на синдика.

 

 

 

                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: