О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   закрито    заседание на 23.02.2018 г.    в състав:

 

   Председател:Радослава Симеонова

 

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова

търговско       дело N126        по описа за  2016  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.629 б от ТЗ.

    С Решение №23 от 21.02.2017 г.съдът е обявил неплатежоспособността на „*** ЕООД, гр. Враца, ЕИК 1*******, със седалище и адрес на управление гр. Враца 3000, ул. „М******” № 3, представлявано от И.Ц.Г., ЕГН ********** при условията на чл.607 а ал.1 ТЗ-неплатежоспособност,определил е за начална дата -31.12.2014г. открил е  производство по несъстоятелност,обявил е в несъстоятелност „*** ЕООД, гр. Враца, ЕИК 1*******, със седалище и адрес на управление гр. Враца 3000, ул. „М******” № 3, представлявано от И.Ц.Г., ЕГН **********,постановил е обща възбрана и запор  върху имуществото на длъжника,постановил е прекратяване на дейността на „*** ЕООД, гр. Враца, ЕИК 1*******, прекратил е правомощията на органите на „*** ЕООД, гр. Враца, ЕИК 1******* на основание чл.711,ал.1,т.4 от ТЗ,задължил е длъжника във фирмата си да прави добавка "в несъстоятелност" на основание чл.711 ал.1,т.1 от ТЗ.
    Със същото решение е спрял производството по т.д.№126/2016 год. по описа на ВрОС.

    Указал е на длъжника и неговите кредитори,че спряното производство по несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписването на решението,по молба на длъжника или на кредитор,ако те удостоверят,че е налице достатъчно имущество или ако депозират необходимата сума за предплащане на началните разноски по чл.629б ТЗ в размер на 10 000 лв.
    Указал е  на длъжника и неговите кредитори,че ако в срока по чл.632,ал.2 от ТЗ не бъде поискано възобновяване на спряното производство по несъстоятелност,производството ще бъде прекратено и ще бъде постановено заличаване на длъжника.

    Така постановеното решение обявено в ТР на 22.02.2017 г. с вписване №20170222101107.

    Съгласно формираната съдебна практика,едногодишния срок за възобновяване на производството,което е спряно започва да тече от датата на вписване на първоинстанционното решение на съда по несъстоятелността в ТР.В процесния случай този едногодишен срок изтича на 22.02.2017 год.

    С молба вх.№1746 от 23.02.2018 г. ,пусната по пощата на 22.02.2012 г.,НАП е направила искане за възобновяването  производството по несъстоятелност на дружеството,мотивирайки се с притежавани от него активи-МПС,за които е представила справка от МВР,Областна дирекция на МВР-Враца,сектор"Пътна полиция".Счита,че това имущество е достатъчно за покриване на началните разноски,поради което иска съдът на основание чл.632,ал.2,изр.2 ТЗ да възобнови производството по несъстоятелност,а в случай,че приеме,че това имущество не е достатъчно-да посочи банкова сметка ***та за издръжка на производството по несъстоятелност.

    Сезира съда с особено искане да изиска информация от назначения депозитар З.П.П. какъв е остатъчния размер на вземането на заложния кредитор след евентуално извършените погасявания по реда на ЗОЗ,както и каква е оценката на останалите нереализирани активи,включени в заложеното предприятие,с оглед преценка налице ли е хипотезата на чл.632,ал.1 предл.1 от ТЗ,а именно налице ли е достатъчно имущество в масата на несъстоятелността,като предпоставка за възобновяването му.

    Молбата е подадена в срок и е допустима.

    От молбата на кредитора Национална агенция за приходите  не е ясно по какъв начин посочените активи ще бъдат осребрени при положение ,че видно от заключението на вещото лице парични средства не са налице освен около 200 лв.,които са в запорирана банкова сметка,*** "Токуда Банк" има изискуемо вземане в размер на 3 852 633.07 лв.и залогът е върху цялото търговско предприятие на търговеца,като съвкупност от права и фактически отношения.

    Липсва справка дали върху тези МПС/по-голямата част от които са продадени/и всъщност собственост на търговеца ,към настоящият момента са само 9 броя МПС,няма наложени запори.

    Според съдебният състав липсват средства за оглед и оценка на вещите,както и заплащане на възнаграждение на синдик.Липсата на парични средства възпрепятства предприемане на каквито и да е било действия по осребряване на посочените в молбата на НАП моторно-превозни средства,което води до невъзможност за покриване на началните разноски като условие за възобновяване на производството.

    Искането на кредитора съдът служебно да събира информация каква част от заложеното имущество е реализирано не може да бъде уважено.Кредиторът установява наличието на имущество,което може да бъде осребрено в производството,за да бъде възобновено,а не съда.

    При по искане на кредитора може да бъде издадено съдебно удостоверение,по силата на което да се снабди с нужната му информация.

    С оглед горното,съдът приема,  че липсват средства за покриване на  разноските в производството до неговото приключване.При това положение и съобразно, чл. 629б, ал. 1 от ТЗ и формираната трайна съдебна практика на ВКС, следва да бъде дадена възможност на кредитора поискал възобновяване на производството да предплати  разноски свързани с производството по несъстоятелност.

    Съдът, като прецени обема на работа в това производство и очакваните разходи за 6 месеца, определя сума за предплащане за покриване на  разноски-възнаграждение на синдика и разноски,свързани с производството, в размер на 7 000.00 лв. които могат да бъдат внесени по набирателната сметка на съда. В противен случай, при невнасяне на сумата в дадения срок, съдът ще следва да се произнесе с решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Водим от горното и на основание чл. 629б, ал. 1 от ТЗ ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

    ОПРЕДЕЛЯ СУМАТА ОТ 7 000/седем хиляди  лева/ разноски за покриване на първоначалните разноски в производството: възнаграждение на синдика и разходи свързани с дейността му при изготвяне на списъци,издирване имущество на длъжника и осребряването му/ или разноски свързани с производството по несъстоятелността/ на   „*** ЕООД, гр. Враца, ЕИК 1*******, със седалище и адрес на управление гр. Враца 3000, ул. „М******” № 3, представлявано от И.Ц.Г., ЕГН **********,която сума  УКАЗВА на  кредитора му НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, БУЛСТАТ 131063188,гр.София,бул. „Княз Дондуков” № 52,представлявана от В.П - Директор на ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ“,че  може  да предплати в 10 дневен срок,от връчване на съобщението за изготвеното определение по набирателната сметка на ВрОС,като за установяване внасянето на сумата, да се представят надлежни доказателства по делото.

    При неплащане на сумата в определения срок, съдът ще постанови решение при условията на чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

    Определението подлежи на вписване в книгата по чл.634в от ТЗ при Окръжен съд – Враца.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

    ПРЕПИС от определението да се ВРЪЧИ на кредитора НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, БУЛСТАТ 131063188,гр.София,бул. „Княз Дондуков” № 52,представлявана от В.П - Директор на ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ“,на който УКАЗВА,че не съда,а той установява какво имущество може да бъде осребрено в производството и при негово искане ще му бъде издадено съдебно удостоверение за снабдяване с нужната му информация.

 

 

 

    Делото да се докладва незабавно при внасяне на сумата или след изтичане на срока за внасянето й,за предприемане на съответните процесуални действия.

 

 

                      СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД: