О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд търговско            отделение

в   закрито    заседание на 01.02.2018 г.    в състав:

 

   Председател:Радослава С.

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Радослава С.

търговско       дело N78         по описа за  2017  г.

за да се произнесе взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл.658 ал.1 т.9 и ал.2 от ТЗ във вр. сл.660 от ТЗ.

    Синдикът в производството по несъстоятелност на длъжника “***” ООД, ЕИК: **** със седалище и адрес на управление: гр.Враца. ж.к."***", **** , представлявано от управителя А.С.Г., М.В.М.,с ЕГН********** е сезирал съда с молба вх.№932 от 29.01.2018 год.в която е обективирано искане съдът да му разреши да се разпореди с парични суми от касата на длъжника,с които да разплати разходи в производството направени към 29.01.2018 год. в общ размер на сумата 10 810.00 лв.

    Към молбата са приложени разходооправдателни документи установяващи необходимостта от извършване на разходите подробно описани в таблица.

    С това е обосновал искането си до съда по несъстоятелността.

    Съдът намира искането за основателно с оглед вменените на синдика задължения от закона и съобразно нормата на чл.660 от ТЗ,задължаваща го да осъществява правомощията си с грижата на добър стопанин.

    Така мотивиран ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

    РАЗРЕШАВА на синдикът в производството по несъстоятелност на длъжника “***” ООД, ЕИК: **** със седалище и адрес на управление: гр.Враца. ж.к."***", **** , представлявано от управителя А.С.Г., М.В.М.,с ЕГН********** със служебен адрес: ***,офис 506 да се разпореди със сумата 10810.00 лв./десет хиляди осемстотин и десет лева/разноски в производството към 29.01.2018 г.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

     ПРЕПИС от определението да се връчи на синдика на посочения служебен адрес.

   

 

                           СЪДИЯ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА: