О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 01.02.2018г., в състав:

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ИВАНОВА

 

         разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА ч.т.д.№9 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е образувано по молба на "Банка Пиреос България"АД, ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Младост", бул."Цариградско шосе"№115Е, представлявана по пълномощие от юрисконсулт Й.Х..

         В молбата се твърди, че банката е взискател по изп.д.№1465/2017г. по описа на ЧСИ Г.Б., рег.№722 в КЧСИ, образувано въз основа на изпълнителен лист срещу длъжниците "Даним"ЕООД/в ликвидация/, ЕИК 816072482, М.К.М., Т.К.П., Т.Б.Х.и И.С.В., последният от които е починал и като длъжник е конституиран наследника му Ю.К.В., като актуалният размер на вземането към 23.11.2017г. е 49 555.44лв.

         За обезпечаване на вземането на взискателя и на основание чл.517, ал.3 от ГПК на 08.09.2017г. в търговския регистър е вписан запор върху дружествен дял от капитала на "АЛ СТИЛ"ЕООД, ЕИК 175085574, със седалище и адрес на управление гр.Враца, ул.***. С разпореждане от 23.11.2017г. съдебният изпълнител е овластил взискателя "Банка Пиреос България"АД да предяви иск за прекратяване на "АЛ СТИЛ"ЕООД, а видно от разпореждането за овластяване, И.С.В. е починал и като длъжник е конституирана неговата майка и законен наследник Ю.К.В..

         С това, че посоченото дружество не е изплатило на взискателя припадащата се на И.С.В. част от имуществото и не е удовлетворило вземането на взискателя, е обоснован правния интерес от отправянето на искане на основание чл.266, ал.4 от ТЗ, във връзка с чл.13 от учредителния акт на "АЛ СТИЛ"ЕООД да бъде назначен ликвидатор на същото.

         С молбата е представено Разпореждане на ЧСИ Г.Б., рег.№722 в КЧСИ от 23.11.2017г., постановено по изп.д.№1465/2017г., с което на основание чл.517, ал.3 от ГПК взискателят "Банка Пиреос България"АД е овластен да предяви иск за прекратяване на "АЛ СТИЛ"ЕООД. В мотивите на разпореждането е посочено, че длъжникът по изпълнението И.С.В., ЕГН ********** е починал и като длъжник е конституирана неговата майка и законен наследник Ю.К.В., ЕГН **********.

         Като взе предвид изложеното в молбата на "Банка Пиреос България"АД и заявеното в нея искане за назначаване на ликвидатор на "АЛ СТИЛ"ЕООД, представения учредителен акт, както и установените от съдебния изпълнител обстоятелства относно смъртта на длъжника И.С.В., който е едноличен собственик на капитала на дружеството, съдът намира, че молбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

         В чл.157, ал.1 от ТЗ е предвидено, че дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. В случая в учредителния акт на дружеството е предвидена възможност за продължаване на дейността му след смъртта на едноличния собственик на капитала по искане на наследниците. В този случай задължение на законния наследник на починалия собственик е да заяви за вписване в търговския регистър или решение за продължаване на дейността на дружеството или искане за неговото прекратяване. Друга възможност за прекратяване е предвидена в чл.155, т.3 от ТЗ чрез иск на прокурора.

         В случая молителят "Банка Пиреос България"АД е овластен от съдебния изпълнител да предяви иск за прекратяване на дружеството на основание чл.517, ал.3 от ГПК. Такъв иск не е предявен.

         Ликвидацията е законна последица от прекратяването на търговското дружество, настъпващо при наличието на предвидените в закона прекратителни основания, а вписването на ликвидатор е част от открита вече ликвидационна процедура, каквато в случая не е налице.     

         Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСТАВЯ без разглеждане молбата на "Банка Пиреос България"АД, ЕИК 831633691 вх.№736/22.01.2018г.

         ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№9/2018г. по описа на Окръжен съд-Враца.

         ОСЪЖДА "Банка Пиреос България"АД, ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление гр.София, район "Младост", бул."Цариградско шосе"№115Е да заплати в полза на Окръжен съд-Враца държавна такса в размер на 25лв.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: