ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 20.04.2018 год.                  в състав:

                                     Председател:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                           Членове:ПЕНКА ПЕТРОВА

                                                                                                    мл.с.СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Досов въззивно частно гр.дело №163 по описа за 2018 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

              Производството е по реда на чл.278 във връзка с чл.274,ал.1 и чл.130 ГПК.

              Образувано е по частна жалба на М.П.М.-Н.,подадена чрез пълномощника  й адв.К.Т. *** против определение №180/09.02.2018 год. по гр.дело №1119/2017 год. на Районен съд-Мездра,с което   производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска.

              Твърди се, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно и се иска неговата отмяна. Поддържа се,че ищцата има евентуален,а не пряк  интерес от предявяването на иска, поради което неправилно първоинстанционния съд е приел, че иск за унищожаемост на сделката може да бъде предявен от правоприемник - наследник след смъртта на праводателя, извод,който се изключва от разпоредбата на чл.31, ал.2 ЗЗД. Твърди се, че първоинстанционният съд неправилно е определил и размера на събраната държавна такса и се иска въззивният съд да разпореди връщане на надвнесеното,ако прецени,че това е възможно.

              Ответникът по жалбата И.П.М. от гр.Мездра чрез адв.Г.П. от АК-Враца в срока по чл.276,ал.1 ГПК е депозирал писмен отговор,с който оспорва същата,заема становище за правилността и законосъобразността на обжалвания съдебен акт и иска неговото потвърждаване.Претендира разноски за двете съдебни инстанции.

              Частната жалба е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес в установения от чл.275,ал.1 ГПК преклузивен срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

              За да се произнесе по нейната основателност,съставът на Окръжен съд-Враца съобрази следното:

              Районен съд-Мездра е сезиран с иск от М.П.М. - Н. *** с правно основание чл. 31,ал.1 ЗЗД против И.П.М. от гр. Мездра, с искане съдът да прогласи унищожаемостта на Нотариален акт № 156, том II, рег. № 2138 нот. дело № 217/2017 год. на нотариус Х.А.,вписана в НК на РБ с рег. № 614 и с район на действие РС-Мездра, за покупко-продажба на подробно описани в същия недвижими имоти а именно: лозе в местността "Дърта кория",цялото с площ от 1.266 дка. съставляващо имот № 002056 по плана за земеразделяне на с.****,ЕКАТТЕ 04827, Община Мездра; нива в местността "Деовеца",цялата с площ от 2.962 дка,имот № 011001 по плана за земеразделяне на с.****,ЕКАТТЕ 04827,Община Мездра; нива в местността "Обършина",цялата с площ от 4.360 дка,съставляваща имот № 00706  по плана за земеразделяне на с. ****,ЕКАТТЕ 04827,Община Мездра; 4/6 ид. части от ПИ с пл. № 243 от кв. 26 по плана на с. ****,Община Мездра,целия с площ от 5100 кв. м. ,за който са отредени УПИ I, пл. № 243 от кв. 26 с площ от 1 270 кв. м., УПИ II, пл. № 243 от кв. 26 с площ от 1 150 кв. м. и УПИ III ,пл. № 243 от кв. 26 с площ от 2 180 кв. м.,без данни за приложена регулация,с административен адрес с. ****,ул. ****, ведно с построените в ПИ пл. № 243,попадащи в УПИ II: двуетажна масивна жилищна сграда със ЗП от 46 кв. м.,масивна сграда – стопанска постройка с площ от 90 кв. м.,паянтова сграда – стопанска постройка с площ от 12 кв. м., масивна сграда – гараж с площ от 24 кв. м., всички имоти при граници по нотариален акт.

              Твърди се,че при сключване на сделката продавачът П.И.М. от гр. Мездра - баща на страните, не е могъл да разбира и ръководи действията и постъпките си  поради старческа деменция. Към исковата молба са представени писмени доказателства.

              В срока по чл.131 ГПК ответникът И.П.М. от гр.Мездра е депозирал писмен отговор, с който е оспорил иска и е поискал същия да бъде отхвърлен изцяло,като недоказан.

              С определение №180/09.02.2018 год. по гр.дело №1119/2017 год. по описа на Районен съд-Мездра съдът е прекратил производството по делото поради недопустимост на исковата претенция. В мотивите си районният съд е приел, че унищожение на договор може да иска само страната, в чиито интерес законът допуска унищожаването, като интересът се обуславя не от естеството на твърдения порок, а от правните последици от уважаване на иска. Приел е още,че искът за унищожаемост на сделката се предявява от страната, чиято воля е опорочена, а след смъртта й от нейните правоприемници - наследници, като последните могат да искат унищожаване на сделката,сключена от праводателя им, само до размера на наследствената си част, тъй като правото да се иска унищожаване на опорочена сделка има имуществен характер. Според съда, това право не може да се упражни от друго лице приживе на лицето, чиято воля е опорочена, освен в предвидените от закона случаи – напр. от нейния попечител или настойник, ако това лице е поставено под запрещение.

              При така изведеното от фактическа страна настоящият състав на въззивния съд намира за правилен извода на първоинстанционния съд,че липсва процесуална легитимация ищцата М.П.М.-Н. да предяви иска с правно основание чл.31,ал.1 ЗЗД.

              Правилно районният съд е приел, че към момента на предявяване на иска частната жалбоподателка не е била активно процесуално легитимирана, тъй като не е била носител на правото на иск. Право да се иска унищожение възниква за страната, в чийто интерес законът допуска унищожаването, съгласно нормата на  чл.32,ал.1 ЗЗД. Това е тази страна по договора,чието волеизявление е опорочено,както и наследниците на сключилите го лица.Интересът се обуславя не от естеството на твърдения порок,а от правните последици от уважаването на иска,доколкото  с оглед разпоредбата на чл.34 ЗЗД връщането на дадената престация ще настъпи в патримониума на лицето,което я е заявило.

              В случая  ищцата М.П.М. -Н. не е страна по договора за покупко-продажба, обективиран в Нотариален акт № 156, том II, рег. № 2138,нот. дело № 217/2017 г. на нотариус Х.А. с район на действие РС-Мездра.Липсват и данни по делото бащата на страните П.И.М. от гр. Мездра да е починал,за да може ищцата да предяви иска в качеството си на наследник.

              По отношение наведените в частната жалба доводи,че първоинстанционният съд неправилно е определил размера на събраната държавна такса,въззивният съд намира,че не е компетентен да се произнесе по формулираното искане.Според разпоредбата на чл.4б от Закон за държавните такси,недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересованата страна.С оглед обстоятелството,че държавната такса е внесена по банковата сметка на Районен съд-Мездра, то този съд следва да се произнесе по това искане след връщане на делото от инстанционния контрол.

              В заключение настоящият състав на въззивния съд намира,че обжалваното определение е правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

              Искане за присъждане на разноски и за двете съдебни инстанции е направено от въззиваемата страна -от ответника И.М..Но с оглед обстоятелството,че разноските пред първата инстанция са заявени за пръв път в настоящето производство, такива не следва да бъдат присъждани. В полза на  въззиваемия И.М.  следва да бъдат присъдени разноски в размер на 300 лв.,направени пред въззивната инстанция, съгласно приложен по делото списък по реда на чл.80 ГПК и адвокатско пълномощно.

При тези си съображения Окръжен съд-Враца 

 

                                                  О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №180/09.02.2018 год. по гр.дело №1119/2017 г. на Районен съд-Мездра,с което производството по делото е прекратено поради недопустимост на иска.

ОСЪЖДА М.П.М. – Н.,с ЕГН **********,с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на И.П.М., с ЕГН **********,с адрес *** сумата  от 300.00 лв. /триста лева/,представляваща размер на направени пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му при условията на чл.274,ал.3 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.