ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 576/2017 Искове по СК - за произход Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 1.6.2018г.
2 Гражданско дело (В) No 85/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 1.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
3 Гражданско дело (В) No 201/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 1.6.2018г.
4 Гражданско дело (В) No 286/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 1.6.2018г.
В законна сила на 1.6.2018г.
5 Частно гражданско дело (В) No 243/2018 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 4.6.2018г.
В законна сила на 4.6.2018г.
6 Гражданско дело (В) No 271/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 4.6.2018г.
В законна сила на 4.6.2018г.
7 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2018г.
8 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2018г.
9 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2018г.
10 Търговско дело No 118/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 4.6.2018г.
11 Гражданско дело No 60/2018 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 5.6.2018г.
12 Гражданско дело (В) No 279/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
Решение от 5.6.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
13 Частно гражданско дело (В) No 304/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 5.6.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
14 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.6.2018г.
15 Търговско дело No 76/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 5.6.2018г.
16 Търговско дело No 78/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 5.6.2018г.
17 Търговско дело No 114/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 5.6.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
18 Търговско дело No 15/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 5.6.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
19 Търговско дело No 16/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 5.6.2018г.
В законна сила на 5.6.2018г.
20 Търговско дело No 23/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 5.6.2018г.
21 Гражданско дело (В) No 247/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 6.6.2018г.
В законна сила на 6.6.2018г.
22 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 6.6.2018г.
23 Търговско дело No 122/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 6.6.2018г.
24 Частно гражданско дело (В) No 275/2018 Обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 7.6.2018г.
В законна сила на 7.6.2018г.
25 Търговско дело No 133/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 7.6.2018г.
26 Търговско дело No 19/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 7.6.2018г.
27 Частно гражданско дело (В) No 314/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 8.6.2018г.
В законна сила на 8.6.2018г.
28 Гражданско дело (В) No 652/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 11.6.2018г.
29 Гражданско дело (В) No 137/2018 Делба Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 11.6.2018г.
30 Гражданско дело (В) No 212/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
Решение от 11.6.2018г.
В законна сила на 11.6.2018г.
31 Частно гражданско дело (В) No 265/2018 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 11.6.2018г.
В законна сила на 11.6.2018г.
32 Частно гражданско дело (В) No 305/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Определение от 11.6.2018г.
В законна сила на 11.6.2018г.
33 Търговско дело No 36/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 11.6.2018г.
34 Гражданско дело (В) No 139/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 12.6.2018г.
В законна сила на 12.6.2018г.
35 Гражданско дело No 244/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 12.6.2018г.
36 Частно гражданско дело (В) No 316/2018 Заявления по чл. 417 ГПК Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 12.6.2018г.
В законна сила на 12.6.2018г.
37 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.6.2018г.
38 Търговско дело No 101/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 12.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
39 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Определение от 12.6.2018г.
40 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 12.6.2018г.
41 Търговско дело No 31/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 12.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
42 Търговско дело No 43/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 12.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
43 Гражданско дело (В) No 625/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 13.6.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
44 Гражданско дело (В) No 65/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 13.6.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
45 Гражданско дело (В) No 181/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
Решение от 13.6.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.
46 Частно гражданско дело (В) No 322/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 13.6.2018г.
В законна сила на 22.6.2018г.
47 Гражданско дело (В) No 331/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
Решение от 13.6.2018г.
48 Търговско дело No 48/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 13.6.2018г.
49 Гражданско дело (В) No 172/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 14.6.2018г.
50 Частно гражданско дело (В) No 290/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 14.6.2018г.
В законна сила на 14.6.2018г.
51 Частно гражданско дело (В) No 311/2018 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 14.6.2018г.
52 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 14.6.2018г.
53 Гражданско дело (В) No 232/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА- Отмяна на неприсъствено решение Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
54 Гражданско дело (В) No 250/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
55 Гражданско дело (В) No 277/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Председател:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
56 Гражданско дело (В) No 312/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 15.6.2018г.
В законна сила на 15.6.2018г.
57 Гражданско дело (В) No 200/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 18.6.2018г.
В законна сила на 18.6.2018г.
58 Гражданско дело (В) No 253/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 18.6.2018г.
В законна сила на 18.6.2018г.
59 Гражданско дело (В) No 254/2018 Искове, основани на неоснователно обогатяване Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
Решение от 18.6.2018г.
60 Търговско дело No 115/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 18.6.2018г.
61 Гражданско дело (В) No 2/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 19.6.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
62 Гражданско дело (В) No 223/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 19.6.2018г.
63 Гражданско дело (В) No 327/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
Решение от 19.6.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
64 Частно гражданско дело (В) No 329/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 19.6.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
65 Частно гражданско дело (В) No 332/2018 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 19.6.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
66 Частно гражданско дело (В) No 343/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 19.6.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
67 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 19.6.2018г.
68 Търговско дело No 100/2017 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 19.6.2018г.
69 Търговско дело No 45/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 19.6.2018г.
70 Гражданско дело (В) No 231/2018 Делба Председател:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Докладчик:
СВЕТОЗАР Л. ГЕОРГИЕВ
Определение от 20.6.2018г.
В законна сила на 20.6.2018г.
71 Търговско дело No 24/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 20.6.2018г.
72 Търговско дело No 58/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 21.6.2018г.
73 Гражданско дело (В) No 245/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 22.6.2018г.
74 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 22.6.2018г.
75 Търговско дело No 39/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 22.6.2018г.
76 Търговско дело No 42/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 22.6.2018г.
77 Търговско дело No 116/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
НИКОЛАЙ Х. ХРИСТОВ
Решение от 27.6.2018г.
78 Гражданско дело (В) No 235/2018 Искове, свързани с водене на чужда работа без пълномощие Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ВЕСЕЛИНА Л. ПАВЛОВА
Решение от 28.6.2018г.
В законна сила на 28.6.2018г.
79 Гражданско дело (В) No 309/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 28.6.2018г.
В законна сила на 28.6.2018г.
80 Гражданско дело (В) No 366/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 28.6.2018г.
В законна сила на 28.6.2018г.
81 Търговско дело No 85/2017 Искове за прогласяване /обявяване на нищожност/ недействителност на действия и сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 28.6.2018г.
82 Гражданско дело (В) No 300/2018 Делба Председател и докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 29.6.2018г.