О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение,

в съдебно    заседание на 27.07.2018 година,

 в състав:

 

                                                      Председател: Снежана Наумова

                                                          

с участието на секретаря Ирена Митова и прокурора Владимир Дилков,

като разгледа докладваното от съдия Наумова

ЧНД N 368 по описа за  2018г.,

За да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 437, ал.2 НПК.

Образувано е по молба на осъдения С.В.Ф., с ЕГН ********** от гр. Лом, понастоящем Затвора-Враца за условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наложеното му  по НОХД № 401/2017 г. на РС-Лом наказание  лишаване от свобода за срок от три месеца, при първоначален строг режим.

В молбата се отправя искане за образуване на производство за условно предсрочно освобождаване, поради придобиване на това право в средата на м. юли 2018 г. В подкрепа на направеното искане не се излагат други аргументи.

Към сезиращата молба са приложени писмени документи, предписани от чл. 155 и чл. 156 ЗИНЗС, личното затворническо досие на С.Ф., актуална справка за изтърпяната към днешна дата част от наказанието.

Упълномощения със заповед на началника на Затвора-Враца представител изразява становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважено изцяло, тъй като лицето отговаря на изискванията на чл. 439а НПК.

Участващият по делото прокурор намира молбата за основателна. Пледира, че са налице предпоставките изброени в закона, а именно  изтърпяна изискуема част от наказанието  и наличното поведение, сочещо на поправяне на осъдения. 

В съдебно заседание осъдения поддържа изцяло депозираната молба с искане за нейното уважаване, поради наличието на всички законови предпоставки.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, намира молбата за основателна по следните съображения:

С присъда от 17.08.2017 г., постановена по НОХД № 401/2017 г. по описа на РС-Лом, С.Ф. е признат за виновен по чл. 345, ал.1 НК и по чл. 343в, ал.2, вр. чл. 26, ал.1 НК, като му е определено на основание чл. 23, ал.1 НК общо най-тежко наказание от шест месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване. С решение от 13.11.2017 г., постановено по ВНОХД № 111/2017 г. ОС-Монтана е намалил наказание на три месеца лишаване от свобода. Осъденият е започнал да търпи наказанието на 30.05.2018 год., като до момента е изтърпял фактически 1 месец и 27 дни. Неизтърпяната част от наказание е в размер на 1 месец и 3 дни.

При това положение, осъденият е изтърпял фактически повече от 1/2 от наложеното му наказание, така, както изисква разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.1 НК.

При първоначално изготвената оценка са установени ниски стойности на риска  от рецидив, възлизащи на 38 точки. Като единствена дефицитна зона е маркирана "умения за мислене" - липсват способности да се разрешават проблемите по адекватен начин, като се пренебрегват евентуалните негативни последствия. Обърнато е специално място на здравословното състояние. Посочени са редица хронични заболявания, които са наложили по време на целия престой в затвора настаняването му в болничния стационар.За това в плана за изпълнение на присъдата са заложени задачи целящи съхраняване на физическото и психическо здраве, спазване на предписаното лечение, съхраняване на позитивните социални контакти, поддържане на връзки с близките и спазване на установените в затвора правила. 

По отношение риска от вреди, в доклада на социалния работник е посочено, че той е с ниски стойности за  служителите и другите лишени от свобода. По отношение риска за обществото след освобождаването на Ф. е констатирано, че същия е със средни стойности,  разгледано в аспекта на характера на престъпленията, за които е бил санкциониран.
            При изготвената междинна оценка е установено, че риска от рецидив запазва стойностите в ниски граници от 38 т. Подобна е констатацията и по отношение на риска от вреди.  

При последната оценка на риска от рецидив, направена по повод заявеното искане за освобождаване условно предсрочно в доклада на социалния работник е посочено, че с осъденото лице е работено в посока промяна на мотивацията за престъпно поведение, което е осъществено чрез индивидуални беседи. Втората цел, поставена за изпълнение и съхраняване на контактите с близките.

Ф. не е включван в трудов процес по причина тежко здравословно състояние, но същият не е допускал нарушаване на реда в затвора и не е санкциониран. Не е награждаван. Има толерантно отношение към служителите и останалите лишени от свобода. Не проявява претенции и не създава проблеми.

В резултат на корекционната работа с Ф. е настъпила промяна в нагласите му Поставените с плана за изпълнение цели са постигнати в голяма степен, въпреки невъзможността му да участва в провежданите в затвора корекционни мероприятия.

Осъденото лице е съхранило социалните си контакти. Получава пълна подкрепа от семейството си, аргумент за добрата му ресоциализация след излизането от затвора.

Наличието на двете материално правни предпоставки, визирани в разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.1 НК – фактическо изтърпяване на не по-малко от 1/2 на наказанието и демонстрацията на доказателства за поправянето и превъзпитанието на осъдения, обуславят освобождаването му условно предсрочно от неизтърпяната част от наказанието от 1 месец и 3 дни.

Съобразно разпоредбата на чл.  70, ал.6 НК на Ф. следва да се определи изпитателен срок в размера на остатъка от неизтърпяната част от наказанието, а именно 1 месец и 3 дни.

Съдът намира, че с оглед размера на  остатъка на наложеното наказание и тежкото му здравословно състояние не е необходимо налагането на пробационна мярка.

При  горните съображения и на основание чл. 440 НПК, Врачански окръжен съд

 

           

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО осъдения С.В.Ф.  роден на *** ***,  понастоящем  Затвора Враца,  ЕГН ********** от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му по  НОХД № 401/2017 г. на РС-Лом наказание  лишаване от свобода за срок от три месеца, при първоначален строг режим с остатък от 1 месец и 3 дни.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 70, ал.6 НК на С.В.Ф. изпитателен срок в размер на 1 месец и 3 дни.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес пред САС, като същото подлежи на незабавно изпълнение след изтичане срока на обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес  на осъдения.

След влизане в сила на определението, препис от същото да се изпрати на Затвора-Враца и РС -Лом за отметка в бюлетина на осъдения.

 

 

 

                                                                             Председател: