О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд, наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и шести октомври, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

   Председател:ЛИДИЯ КРУМОВА

 

                   

с участието на секретаря Миглена Костадинова и прокурора Асен Пашански, като разгледа докладваното от съдията ЧНД N 545 по описа за  2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 437, ал.2 НПК и е образувано въз основа на молба от л.св. С.К.Ц., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора гр. Враца, с искане да бъде освободен условно предсрочно от неизтърпяната част от наложеното му наказание лишаване от свобода. В молбата се навеждат доводи, че молителят е придобил право за УПО, отговаря на всички условия, като е показал, че се е поправил, поради което смята, че молбата му ще бъде уважена.

Към молбата са приложени писмени доказателства – становище от началника на Затвора гр. Враца със справка за изтърпяното наказание и неизтърпения остатък, доклад за оценка на риска от рецидив и вреди по чл. 155 ЗИНЗС, план на присъдата и личното затворническо досие на С.Ц..

В съдебно заседание осъденият поддържа молбата с изложените в нея доводи, както и направеното искане да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на остатъка от наложеното му наказание.

Затвора гр. Враца се представлява от Инспектор Режимна дейност А.М., който изразява становище за основателност на молбата по съображения, че осъденият е изтърпял повече от половината от наложеното му наказание и с поведението си е дал доказателства за своето поправяне. Представя актуална справка за изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода и размера на неизтърпяната част.

Участващият в съдебното производство прокурор от ОП Враца дава становище за основателност на молбата, поради наличие на предпоставките за УПО.

Окръжният съд, след като изслуша страните в процеса и провери представените по делото писмени доказателства, намира молбата за основателна по следните съображения:

С.К.Ц. е осъден с одобрено споразумение от 12.07.2018год. на РС Лом по нох дело №313/2018год., за извършено престъпление по чл. 345, ал.2, вр. ал.1 НК на пет месеца лишаване от свобода, при първоначален „Строг“ режим. Преди това е осъждан повече от десет пъти по нох дела от общ характер, част от които са групирани, като има изтърпени и ефективни наказания.

Л.св. Ц.  е започнал да търпи наложеното му наказание от пет месеца лишаване от свобода на 20.07.2018год., като до момента е изтърпял фактически 3 месеца и 6 дни, от работа  9 дни, или общо изтърпяно 3 месеца и 15 дни. Неизтърпяната част от наказанието е в размер на 1 месец и 15 дни.

При това положение, осъденият Ц. е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание, така както изисква разпоредбата на чл. 70, ал.1, т.2 НК.

От приложения доклад за оценка на риска от рецидив и вреди, изискуем съгласно чл. 155 ЗИНЗС е видно, че първоначална оценка на риска от рецидив не е определяна поради краткия размер на присъдата. Рискът от вреди по време на престоя за служителите на затвора и останалите лишени от свобода е нисък, а рискът от вреди за обществото, е в средни граници и се обуславя от криминалното минало на осъдения. Като цели в плана на присъдата са заложени: мотивация за участие в културно-масови и спортни мероприятия; недопускане на дисциплинарни нарушения и преценка на минало поведение. Междинна оценка на рисковете не е изготвяна, поради краткия престой. В условията на затвора за изтеклия период от изтърпяване на присъдата, рискът от вреди за служителите на затвора и останалите лишени от свобода запазва своите ниски стойности, както и риска от вреди за обществото след освобождаването му запазва средните си стойности. Л. св. Ц. не показва враждебни нагласи и не влиза в конфликти. Не е демонстрирал злоупотреба с гласувано доверие. Показва толерантно отношение към длъжностните лица и останалите лишени от свобода. Не предявява необосновани претенции към администрацията на затвора. Спазва  реда и дисциплината и няма допуснати дисциплинарни нарушения и наложени наказания.

Л. св. Ц. участва в предлаганите му пенитенциарни дейности, като същият е включен в образователен процес и редовно посещава учебните часове. Не е постъпвала информация за деструктивни прояви в училище. Участва в религиозен курс „Християнски ценности“. Забелязва се положителна тенденция в нагласите да води законосъобразен начин на живот след освобождаването му от затвора.

Договорените дейности в плана на присъдата се изпълняват. Л. св. проявява активност по отношение на предлаганите му възможности за смислено оползотворяване на престоя в затвора.

При това положение, налице са и двете законови предпоставки за УПО. Осъденият е изтърпял фактически повече от половината от наложеното му наказание и с поведението си е дал достатъчно доказателства за своето поправяне. По тези съображения съдът приема, че л.св. С.Ц. следва да бъде освободен условно предсрочно от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му наказание, която е в размер на 1 месец и 15 дни.

Съобразно разпоредбата на чл. 70, ал.6, изр.1 НК, на същия следва да бъде определен изпитателен срок, в размер на неизтърпяната част от наказанието,  1 месец и 15 дни.

При горните съображения и на основание чл. 70, ал.1 и ал.6 НК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА УСЛОВНО ПРЕДСРОЧНО л.св. С.К.Ц., роден на ***год. в гр. ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, с ЕГН **********, от изтърпяване на неизтърпяната част от наложеното му по НОХ дело № 313/2018год. по описа на РС Лом наказание от пет месеца лишаване от свобода, с остатък от наказанието 1/един/ месец и 15 /петнадесет/ дни.

На основание чл. 70, ал.6 НК ОПРЕДЕЛЯ на С.К.Ц. изпитателен срок в размер на 1 /един/ месец и 15 /петнадесет/ дни.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 7-дневен срок от днес, като същото подлежи на незабавно изпълнение след изтичане на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.

ПРЕПИС от определението след влизането му в сила да се изпрати на Затвора гр. Враца и на РС Белоградчик – Бюро „Съдимост“ за отметка в бюлетина на осъдения.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: