ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Търговско дело No 13/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 2.1.2019г.
2 Гражданско дело No 576/2017 Искове по СК - за произход Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 3.1.2019г.
3 Гражданско дело (В) No 647/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 3.1.2019г.
В законна сила на 3.1.2019г.
4 Търговско дело No 13/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.1.2019г.
5 Търговско дело No 98/2013 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 3.1.2019г.
6 Частно гражданско дело (В) No 661/2018 Заявления по чл. 417 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 4.1.2019г.
В законна сила на 4.1.2019г.
7 Частно гражданско дело (В) No 663/2018 Молба за обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 4.1.2019г.
В законна сила на 4.1.2019г.
8 Търговско дело No 168/2018 Обжалване отказ на длъжностното лице по ЗТР за вписване/обявяване Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 4.1.2019г.
В законна сила на 4.1.2019г.
9 Търговско дело No 105/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 7.1.2019г.
10 Търговско дело No 15/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 7.1.2019г.
11 Търговско дело No 47/2017 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 7.1.2019г.
12 Търговско дело No 71/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 7.1.2019г.
13 Частно гражданско дело (В) No 690/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Определение от 8.1.2019г.
14 Частно гражданско дело (В) No 703/2018 Молба за обезпечаване на бъдещ иск; частна жалба срещу актове на съда в производството по чл. 389 и сл. от ГПК Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 8.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
15 Гражданско дело No 550/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Определение от 9.1.2019г.
16 Гражданско дело (В) No 679/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 9.1.2019г.
В законна сила на 9.1.2019г.
17 Гражданско дело (В) No 699/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 9.1.2019г.
18 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 9.1.2019г.
В законна сила на 21.1.2019г.
19 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 10.1.2019г.
20 Търговско дело No 142/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 10.1.2019г.
В законна сила на 21.1.2019г.
21 Търговско дело No 62/2012 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 14.1.2019г.
22 Търговско дело No 59/2015 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 14.1.2019г.
23 Търговско дело No 60/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 14.1.2019г.
24 Гражданско дело (В) No 692/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
25 Гражданско дело No 696/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 15.1.2019г.
26 Гражданско дело (В) No 697/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
27 Частно гражданско дело (В) No 705/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.
28 Частно гражданско дело (В) No 6/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.
29 Търговско дело No 109/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 15.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
30 Търговско дело No 132/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 15.1.2019г.
В законна сила на 15.1.2019г.
31 Частно гражданско дело (В) No 12/2019 Възражения - чл. 423 ГПК (II инст. ОС) Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 16.1.2019г.
В законна сила на 16.1.2019г.
32 Търговско дело No 102/2016 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 16.1.2019г.
33 Гражданско дело (В) No 628/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 17.1.2019г.
34 Гражданско дело No 1/2019 Искове по ЗОДОВ Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 17.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
35 Търговско дело No 106/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 17.1.2019г.
В законна сила на 25.1.2019г.
36 Търговско дело No 108/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 17.1.2019г.
37 Търговско дело No 45/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 17.1.2019г.
38 Гражданско дело (В) No 627/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.1.2019г.
39 Гражданско дело (В) No 646/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 18.1.2019г.
40 Гражданско дело (В) No 598/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Решение от 21.1.2019г.
41 Търговско дело No 63/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 21.1.2019г.
42 Търговско дело No 107/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Решение от 21.1.2019г.
43 Гражданско дело No 18/2002 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 22.1.2019г.
44 Гражданско дело (В) No 675/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
45 Гражданско дело (В) No 18/2019 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
46 Търговско дело No 6/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 22.1.2019г.
47 Търговско дело No 59/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 22.1.2019г.
48 Търговско дело No 118/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 22.1.2019г.
В законна сила на 22.1.2019г.
49 Гражданско дело (В) No 659/2018 ВЪЗЗИВНИ ДЕЛА - Обжалване действията на съдебните изпълнители Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 23.1.2019г.
50 Търговско дело No 38/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 23.1.2019г.
51 Търговско дело No 53/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 23.1.2019г.
52 Гражданско дело (В) No 669/2018 Искове за недействителност на правни сделки Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 24.1.2019г.
53 Гражданско дело (В) No 680/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 24.1.2019г.
54 Частно гражданско дело (В) No 698/2018 Заявления по чл. 417 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
ИВАН В. НИКИФОРСКИ
Определение от 24.1.2019г.
В законна сила на 24.1.2019г.
55 Гражданско дело (В) No 599/2018 Делба Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 25.1.2019г.
56 Гражданско дело (В) No 616/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
ПЕНКА Т. ПЕТРОВА
Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 25.1.2019г.
57 Гражданско дело (В) No 624/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Решение от 25.1.2019г.
В законна сила на 25.1.2019г.
58 Гражданско дело No 649/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Определение от 25.1.2019г.
59 Гражданско дело (В) No 678/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 25.1.2019г.
60 Търговско дело No 120/2017 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 25.1.2019г.
61 Търговско дело No 78/2018 Иск за установяване съществуване на неприето или несъществуване на прието вземане, възражения по ЗБН Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 25.1.2019г.
62 Гражданско дело (В) No 643/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Председател и докладчик:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.
63 Гражданско дело (В) No 672/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
НАДЯ Г. ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА
Докладчик:
ЕВГЕНИЯ Г. СИМЕОНОВА
Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.
64 Частно гражданско дело (В) No 701/2018 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Докладчик:
МИРОСЛАВ Д. ДОСОВ
Определение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.
65 Гражданско дело (В) No 7/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.
66 Частно гражданско дело (В) No 31/2019 Заявления по чл. 410 ГПК Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Определение от 28.1.2019г.
В законна сила на 28.1.2019г.
67 Търговско дело No 24/2014 Производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Решение от 28.1.2019г.
68 Гражданско дело (В) No 667/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател и докладчик:
ТАТЯНА Й. АЛЕКСАНДРОВА
Решение от 29.1.2019г.
В законна сила на 29.1.2019г.
69 Търговско дело No 170/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
ПЕНКА П. ПЕТРОВА
Определение от 29.1.2019г.
70 Гражданско дело (В) No 684/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 30.1.2019г.
71 Търговско дело No 49/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Решение от 30.1.2019г.
72 Търговско дело No 59/2018 Молба за откриване на производство по несъстоятелност Докладчик:
РОСИЦА ИВАНОВА
Определение от 30.1.2019г.
73 Търговско дело No 164/2018 Искове за права или правоотношения, породени или отнасящи се до търговска сделка /обективна и субективна/. Докладчик:
РАДОСЛАВА СИМЕOНОВА
Определение от 30.1.2019г.
74 Гражданско дело (В) No 653/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Председател:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Докладчик:
МАРИЯ Г. АДЖЕМОВА
Решение от 31.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.
75 Частно гражданско дело (В) No 20/2019 ДРУГИ ВЪЗЗИВНИ ЧАСТНИ ПРОИЗВОДСТВА Председател и докладчик:
РЕНАТА Г. МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
Определение от 31.1.2019г.
В законна сила на 31.1.2019г.