Р Е Ш Е Н И Е 98

 

гр. ВРАЦА,08.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд  гражданско                   отделение в

закрито заседание на  08.04.2019 г.      в състав:

 

Председател:Рената Мишонова-Хальова

    Членове:Мария Аджемова

            Иван Никифорски мл. с-я

                                    

в присъствието на:

прокурора                секретар

като разгледа докладваното  от   М. Аджемова

      в. гр.   дело N` 416 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

     Производството се развива в хипотезата на чл. 247 от ГПК - поправка на очевидна фактическа грешка.

     С вх. № 1738/20.02.19 г. е постъпила молба въъззиваемите в настоящото производство Г.Й.Г. и съпругата му Д.И.Г., чрез процесуалния им представител адв. К.Д. *** с молба за постановяване от окръжен съд на решение за поправка на очевидна фактическа грешка на въззивно решение на окръжен съд гр. Враца № 333/09.11.18 г. постановено по в. гр. д. № 416/18 г. по описа на същия съд. В молбата се твърди, че с цитираното решение на окръжен съд е отменил акта на първостепенния районен съд гр. Козлодуй в частта, с която ответницата Г. Х. е осъдена да заплати на ищците съпрузите Г. и Д.Г. направените съдебни разноски за сумата над 2 658 лв. до присъдените от районен съд 3 140 лв., а частта от въззивното решение, с което акта на районен съд се потвърждава не е посочено, че това се отнася и за разноските до потвърдения размер.

     Молбата е връчена редовно на насрещната страна Г. Х. и на участващото в производството трето лице помагач АД "Дженерали Застраховане" гр. София, но те не са представили отговор в срока по чл. 247, ал. 2 от ГПК

     Молбата е процесуално допустима.

     По същество, според окръжен съд е основателна, доколкото окръжен съд е формирал воля да потвърди решението на районен съд в частта за разноските до сумата 2 658 лв., без да отрази това в писмения текст на своя акт.

     Ето защо и на осн. чл. 247 от ГПК окръжен съд

 

     Р  Е  Ш  И:

 

     ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на въззивно решение на окръжен съд гр. Враца № 333/09.11.18 г. постановено по в. гр. д. № 416/18 г. по описа на същия съд в следния смисъл - в частта от диспизитива, с която се потвърждава решение на районен съд гр. Козлодуй № 151/03.05.18 г. постановено по гр. д. № 1379/17 г. по описа на същия съд, да се счита, че се потвърждава и в частта за присъдените на сем. Г. и Д. Г. съд. разноски за сумата 2 658 лв.

     Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

    Председател ......  Членове 1......   2........