РЕШЕНИЕ № 126

 

гр.ВРАЦА,23.04.2019 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданска колегия,в публичното заседание на 18 април 2019 год. в състав:

 

                                 Председател:М. ДОСОВ

 

при секретаря Виолета Вълкова,като разгледа докладваното от съдия Досов гр.дело №674 по описа за 2018 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

              Г.А.Б. ***,ЕГН********** е предявила против М.Н.Д. ***,ЕГН********** и малолетното дете П.М.Д. ***,ЕГН********** иск за  признаване за установено,че М.Н.Д. не е биологичен баща на детето П.М.Д.,роденото от ищцата на *** год.

              Според изложеното в обстоятелствената част на исковата молба,Г.Б. и М.Д. са бивши съпрузи. Бракът им е прекратен с решение №98/29.03.2018 год. по гр.дело №328/2018 год. на РС-Мездра,а на *** год. Г. е родила детето П.. То се е родило преди да са изминали 300 дни от прекратяване на брака и в акта за раждане като баща е записан бившият съпруг на майката,но М.Д. не би могъл да е биологичен баща на детето П. ,тъй като от месец март 2017 год. бившите вече съпрузи не са имали интимни контакти. От месец април 2017 год. и до настоящия момент Г.Б. живее с друг мъж - М.И. от гр.****,и именно той е биологичния баща на детето.

Предявеният иск е с правно основание чл.62,ал.2  във вр. с чл.61,ал.1 от СК.

              Ответникът М.Н.Д. в своя отговор и в с.з. е изразил становище за основателност на иска.

Поради противоречивите интереси на майката и малолетното й дете П.,на последното е назначена за особен представител адв.М.Г. ***.Същата,с оглед доказателствата по делото,моли съдът да постанови решение,с което приеме за установено,че ответникът М.Д. не е биологичен баща на детето П..

          По делото са приети и приложени писмени доказателства:решение №98/29.03.2018 год. по гр.дело №328/2018 год. на РС-Мездра, постановено в производство по чл.50 СК; удостоверение  за раждане,издадено въз основа на акт за раждане №0326/02.08.2018 год. на Община Враца,епикриза на Г.А.Б. от ИЗ №7918, съставена на 04.08.2018 год.  от АГО при МБАЛ "Христо Ботев"АД-гр.Враца, епикриза на П.М.Д. от ИЗ №8033, съставена на 04.08.2018 год.  от АГО при МБАЛ "Христо Ботев"АД-гр.Враца, осем броя амбулаторни листа от извършени периодични прегледи при акушер-гинеколог през времето на бременността на ищцата.Събрани са и гласни доказателства.

              След анализ на доказателствата,поотделно и в пълнота,във връзка с доводите и съображенията на страните,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Ищцата и първия ответник са били съпрузи по силата на граждански брак, сключен на 08.09.2007 год.Бракът им е прекратен с решение №98/29.03.2018 год. по гр.дело №328/2018 год. на РС-Мездра,влязло в сила в деня на постановяването му,а на *** год. ищцата е родила детето П.,в чийто Акт за раждане като баща е записан бившият съпруг на майката М.Н.Д..

От приложените по делото епикризи е видно,че П. се е родил на *** год. като здраво доносено дете от нормално протекла бременност при вероятен термин на раждане на майката Г.Б. 26.07.2018 год.В епикризата на майката е посочено,че последната й редовна менструация /ПРМ/ е била на 19.10.2017 год.  

От показанията на разпитания като свидетел В.М.В. се установява,че Г. и М. не живеят заедно от пролетта на 2017 год.,като след раздялата си не са поддържали интимни контакти. Оттогава Г. живее заедно  с М. /М., двамата живеят заедно и понастоящем и се грижат за родения на *** год. П..Свидетелят не знае М. да е казвал,че той е баща на детето и да има някакви претенции.Като свидетел е разпитан и М. П.И.,с когото ищцата живее на съпружески начала.Същият заявява,че двамата живеят заедно в с.Радовене от месец април 2017 год.,в едно домакинство,като съпрузи. Категоричен е ,че след раздялата си с М.Г. не е имала интимни контакти с бившия си съпруг. Детето П. живее при Г. и М. от раждането си и те двамата заедно се грижат за него.Свидетелят И. счита детето  за свое и заявява твърдото си намерение да го припознае,ако искът по чл.62,ал.2 СК бъде уважен.

При така установеното от фактическа страна съдът намира предявения иск за основателен и доказан,поради което ще следва да бъде уважен.Съображения:

За да бъде уважен иск с правно основание чл.62,ал.2 от СК следва да бъде доказана по несъмнен начин невъзможността майката да е заченала от своя съпруг.Под “невъзможност” се разбира съвкупността от обстоятелства,при наличието на които е изключена всяка възможност за физически контакт между майката и съпруга й по време на зачеването или е доказано чрез съдебно-медицинска експертиза,че съпругът се изключва като баща.В настоящия случай е налице първата хипотеза.По делото се установи по безспорен начин,че ищцата и нейният /бивш/ съпруг са въз фактическа раздяла от месец март 2017 год.,като оттогава /включително и в периода на зачеването на детето П. / между тях не е имало интимни контакти.

Водим от горното,Окръжен съд-Враца 

 

                                               Р  Е  Ш  И :

 

              ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Н.Д. ***,ЕГН**********, П.М.Д. ***, ЕГН********** и Г.А.Б. ***, ЕГН**********, че  М.Н.Д. НЕ Е БИОЛОГИЧЕН БАЩА на роденото от Г.А.Б. на *** год. дете от мъжки пол П.М.Д..

              Решението може да се обжалва през Апелативен съд-София в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                             ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: