Р Е Ш Е Н И Е 101

 

гр. ВРАЦА, 08.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на тринадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мария  Аджемова

                                Иван Никифорски-мл.с.

  

при участие на секретар Христина Цекова

като разгледа докладваното  от  съдия  Мишонова- Хальова              

въз. гр.дело N` 69 по описа за 2019 год.,за да се произнесе взе предвид:

        Адв. В.И. ***, в качеството на особен представител на   И.Т.И.,***, е подал въззивна жалба против  решение №8 /02.01.2019 г по гр.д.№1614/18 г  по описа на РС-Враца, с което И.  е осъден  да заплати на ”Водоснабдяване и канализация”ООД,ЕИК ***,със седалище и адрес на управление гр.Враца ул.***, следните суми :

     - 141.46 лв. главница,представляваща задължения за неплатена консумирана питейна вода за жилището  в гр.Враца  ж.к.***за периода 09.03.2015 г.-10.02.2017 г.

     -законната лихва върху главницата,считано от 17.04.2018 г. до окончателното изплащане на главницата и

     - 570 лв. деловодни разноски.

     В жалбата се навеждат доводи ,че решението е неправилно  и незаконосъобразно, поради неправилно приложение на материалния закон.

     Твърди се  още,че поради оспорване на  т.н."карнет" съдържащ данни за консумирана вода в процесния имот, който е частен документ,ответникът "В и К"ООД е следвало да докаже наличие на консумация на вода за процесния период с коректно записани  цифри и кое лице е  положило подпис в карнета? Поддържа се , че по делото липсват данни кое лице е извършило фактическото отчитане водомера в процесния имот, а заключението на в.л. пред ВРсъд не било годно доказателство, тъй като то било работило по материалите в делото, а те са  били оспорени от особения представител на И.И..

     Моли се решението на ВРсъд да бъде отменено като незаконосъобразно и исковата претенция отхвърлена като недоказана.

     С жалбата не се правят  нови  доказателствени  искания.

     В срока за отговор на въззивната жалба представителят на "В и К"ООД гр.Враца - юрисконсулт А. поддържа,че жалбата е неоснователна, оспорва я и моли да бъде отхвърлена с всички законни последици.Претендират се разноски.

Въз. състав приема ,че въззивната жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена е от лице с правен интерес в установения от ГПК срок, против подлежащ на обжалване съдебен акт.

След анализ на всички събрани доказателства,поотделно и в пълнота,във връзка с доводите и съображенията на страните,настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

РС-Враца е сезиран от "Водоснабдяване и канализация"ООД-гр.Враца с иск,насочен срещу И.Т.И. ***,като наследник на Т.И. ***, починал на 15.12.2008г. /преди периода на потребление/за заплащане на доставена,но незаплатена питейна вода в жилище, собственост на наследодателя б.ж.Т.Т.,***. Претендира се   ответника да бъде осъден да заплати в полза на ищцовото дружество следните суми: главница в размер на 141.46 лв. за периода от 04.05.2015 год. до 01.03.2017 год. за издадени 9бр.фактури; ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба -17.04.2018 год. до окончателното изплащане на сумата.

     В исковата молба се твърди, че между въззиваемото дружество и наследодателя на въззивника-б.ж. Т., като потребител ,е съществувало облигационно правоотношение, по силата на което, водопреносното дружество в изпълнение на договорните си задължения е доставяло на същия ВиК услуги в жилището му, негова собственост, находящо се в гр. Враца на адрес ж.к.***. След смъртта му на 15.12.2008 год. наследникът-жалбоподател И.И., не е изпълнил задължението си по чл.59 ал.1 Общите условия за получаване на услугите ВиК от "Водоснабдяване и канализация"ООД, да подаде заявление в 30-дневен срок от смъртта му до оператора В и К , за промяна на партидата,като представи удостоверение за наследници или акт за собственост .

 Поддържа се още, че в жилището се ползвала вода, която не  е заплащана и която за исковия период възлиза на исковата сума – главница. Претендират се разноските по делото.

     Към исковата молба са приложени писмени доказателства: пълномощно; удостоверение за наследници №416/16.05.2016 год.издадено от Община Враца; покана за доброволно изпълнение с изх.№2281/02.03.2017 год.,адресирана до титуляра на партидата Т.И.Т.;справка за начислените суми по периоди;копие от карнет;покана за доброволно изпълнение с изх.№ 2512/03.08.2017 год.,адресирана до И.И.; извлечение от Общите условия за получаване на услугите ВиК от "Водоснабдяване и канализация"ООД,одобрени с решение №ОУ-019/09.06.2006 год.

     В срока по чл.131,ал.1 ГПК адв.И. е депозирал писмен отговор,с който предявените искове са оспорени по основание и размер.Оспорена е истинността на представените с исковата молба писмени доказателства,като и е направено възражение за изтекла погасителна давност по отношение на част от претендираните суми.

     По делото е представена справка от имотния регистър, от която е видно, че ответника И.Т.И. е отчуждил на 19.06.2009г. процесното жилище на адрес гр.Враца, ж.к.***, като новият собственик на имота е В.О.Н..

     За изясняване на делото от фактическа страна е допусната съдебно-счетоводна експертиза, от чието заключение е установено, че консумацията на вода е установена и  правилно изчислена, като са използвани показанията на водомера отразени в карнета и действащите цени за периода, дължимата сума е в размер на 141.16 лв.

     При гореизложената факт. обстановка се налагат следните правни изводи:

     В първоинстанционното производство ответникът - наследник И.И. е призован по реда на чл.47,ал.1 ГПК и във вр. с ал.6 му е назначен особен представител- адв.В.И. *** на разноски на ищцовото дружество.                         

   От събраните доказателства, първоинстанционния съд е приел за установено,че наследодателят Т.Т.- баща на  жалбоподателя- ответник, е бил абонат на ВиК услуги по отношение на имот - жилище, находящо се в гр.Враца, ж.к.***. Установено е от представеното по делото удостоверение за наследници издадено от Община Враца,че Т. е починал на 15.12.2008 год.,като след своята смърт е оставил за свой законен наследник син -ответника И.Т.И.. Ответникът не е изпълнил задълженията си,произтичащи от чл.59, ал.1 от Общите  условия за предоставяне на ВиК услуги,като след смъртта  на наследодателя си  в 30-дневен срок не е подал заявление при въззиваемото дружество за промяна на партидата. По делото е установено, че ответникът е отчуждил имота преди периода на консумацията, но същият е следвало да уведоми ищеца за смяната на собствеността и да поиска актуализиране на партидата. Отчуждаването на имота не е основание правоотношението да се счита за прекратено,без каквото и да е волеизявление на страните. Облигационната връзка не се прекъсва с прехвърлянето на собствеността, а с уведомяването за прехвърлянето, каквото по делото не е било установено и което е било в доказателствена тежест на ответника-жалбоподател.

Правилно РС-Враца е приел,че след смъртта на наследодателя – потребител, облигационната връзка се запазва, като отговорността за възникнали задължения по нея следва да се поеме от наследниците му, които отговарят съобразно припадащата им се от наследството част.

 При изложените по-горе съображения настоящият съдебният състав намира, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.60 ЗН, съгласно която наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете които получават. По делото липсват данни, ответника И. да е направил отказ от наследство,което е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. При договора за доставка на ВиК услуги, наследниците на потребителя на услугите, които дължат  парична престация, придобиват правата и задълженията по договора, в случай, че не са направили отказ от наследството.

        По отношение наличните по делото данни за смяната на собствеността на процесното жилище, съд.състав приема, че никой не би могъл да черпи благоприятни права поради неизпълнението на едно свое задължение,а именно липсата на уведомяване в писмена форма на ВиК оператора, в срок от 30 дни,за всяка промяна свързана със собствеността или други основания,на които се доставя питейна вода и свързаните с нея др.услуги. Ответникът дължи търсените от ищеца суми в поискания размер. След като  новият носител на правото на собственост не е правоприемник по договора за предоставяне на ВиК услугите с предишния собственик, ответникът-жалбоподател по делото    продължава да бъде страна по облигационното отношение с В и К до закриването на предишната или откриването на нова партида за процесното жилище.

 Считано от 17.08.2012г. е в сила новата разпоредба на чл. 9а от Наредбата, съобразно която промяната на носителя на правото на собственост на водоснабдения обект, има действие спрямо оператора от деня на промяната по партидата на потребителя по реда, определен в договора или в общите условия. Съгласно чл.62 ал.4 от ОУ предишният собственик или ползвател на имота е длъжен да закрие партидата си, като заплати дължимите до този момент суми, а по правилото на чл.63 ал.1 от общите условия ако предишният собственик или ползвател не закрие партидата си, В И К – операторът събира дължимите суми от него до датата на откриването на партида на новия собственик или ползвател съобразно представения акт за собственост или вещно право на ползване.

След като  ответникът по делото не е изпълнил задължението си за закриване на своята партида, той дължи заплащането на потребената вода /независимо кой е бил нейният реален ползвател/ за процесния период, а след реалното заплащане на дължимите суми той разполага с възможността да търси от действителния собственик/ползвател на имота обратно платените суми на принципа на неоснователното обогатяване.

При съвпадане на изводите на първоинстанционния и въззивния съд, въззивната жалба се явява неоснователна, а първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

По претенциите на страните за присъждане на съдебни разноски пред въззивната инстанция, Окръжен съд-Враца намира следното:

Искане за присъждане на разноски е направено от въззиваемата страна и с оглед изхода на делото въззивника И.И. на основание чл.78,ал.1 ГПК следва да бъде осъден да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ООД–гр.Враца юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. определено от съда на основание чл.78, ал. 8 от ГПК във вр. с чл. 37,ал.1 от ЗПП  вр. чл. 25, ал. 1 от НЗПП, както и разноските за назначения на ответника И.И. особен представител в размер на 300.00 лв или общо сумата в размер на 400.00 лв.

Съгласно указанията,дадени с Тълкувателно решение №6/2012 г. по тълк. дело № 6/2012 г. на  ОСГТК на ВКС,при депозирана въззивна жалба от особения представител същият не дължи внасяне на държавната такса, но в тежест на въззивника  е държавната такса за въззивно обжалване в размер на общо 25.00 лв

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                          Р Е Ш И:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №8/02.01.2019 год. по гр.дело №1614/2018 год. по описа на РС-Враца .

 

ОСЪЖДА И.Т.И., с ЕГН ********** *** да заплати на "Водоснабдяване и канализация"ООД-гр.Враца, представлявано от А.Ц.П.-Управител,ул.***, с ЕИК*** разноски за въззивното производство в размер на 400/четиристотин / лева.

 

ОСЪЖДА И.Т.И., с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Окръжен съд– Враца държавна такса в размер на 25/дведесет и пет/ лева за въззивно обжалване.

 

     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                  ЧЛЕНОВЕ:  1/              2/