Р Е Ш Е Н И Е 103

 

гр. ВРАЦА, 09.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, в публично заседание на тринадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мария  Аджемова

                                   Иван Никифорски-мл.с.

  

при участие на секретар Христина Цекова

като разгледа докладваното  от  съдия  Мишонова- Хальова              

въз. гр.дело N` 74 по описа за 2019 год.,за да се произнесе взе предвид:

 

    ЧЕЗ "Разпределение България" АД с ЕИК *** със седалище гр.София, бул.***, чрез юрисконсулт  С.Д., са подали въззивна жалба против  решение № 365/16.11.2018 г по гр.д.№ 1252/2017г. по описа на КРСъд, в частта в която са осъдени да заплатят на Р.Б. сумата от 2040,16 лв., ведно със законната лихва от предявяване на иска,представляваща стойността на притежавани от  Б. движими вещи,подробно описани в решението, станали негодни за употреба  от ответницата ,след 28.07.2017 г., следствие на доставено напрежение над допустимото от 220-240 волта в електроснабдения й имот в с.*** на ул.***, както и разноски по делото.

В  жалбата се навеждат доводи ,че решението на КРСъд  в обжалваната част е незаконосъобразно, тъй като е постановено на база изготвената съдебно техническа експертиза от 02.09.2018г. по която вещото лице не разполагало с никакви възможности да констатира реалното напрежение подадено  на 28.07.2017 г за процесния имот на Б., тъй като в електромера й нямало записващо и запаметяващо устройство за напрежението за минал период. Освен това КРСъд не бил дал възможност  на жалбоподателя за нова експертиза, а неоснователно е отказал   такава  с друго вещо лице по същия спорен въпрос.

        Жалбоподателят  поддържа ,че  от приложения констативен протокол от 31.07.2018г. при оглед имота на ответницата, се касаело до прекъснат нулев проводник т.е. аварийна ситуация непредизвикана от длъжностни лица на дружество "ЧЕЗ Разпределение -България" АД, поради което на основание ОУ на договорите за използване електроразпределителни мрежи на ЧЕЗ,те носели имуществена отговорност  при вина на ел.разпред. предприятие, респективно  от неговите дл. лица. Въпреки ОУ, жалбоподателят бил изпратил до Р.Б. писмо на 08.08.2018 г., че са съгласни да я обезщетят като й заплатят разходите за ремонта на изгорелите ел. уреди, а на  непоправимите уреди- стойността им след документ от оторизиран сервиз. Такива документи обаче  ответницата не била представила по делото за реално претърпени вреди, но КРСъд бил приел за доказани факти,за които не били събрани доказателства.

        С жалбата се прави искане  за повторна експертиза, каквато е била отказана от решаващият съд, с оглед необосноваността й от вещото лице и основателни съмнения за неговата неправилност.

Въз. състав се е произнесъл в доклада си  по това искане като приема ,че  то е неоснователно, тъй като за минало време никой специалист не може да установи след повторен оглед какво напрежение е било подадено от жалбоподателя в имота на ответницата на 28.07.2017 г?

        В срока за отговор на въззивната жалба, ответницата Р.Б. не е депозирала такъв. Не се правят нови доказателствени  искания.

Съд. състав приема, че въззивната жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена  в законния срок от страна с правен интерес от обжалване, срещу акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество жалбата е   н е о с н о в а т е л н а.

КРСъд е сезиран с иск предявен от Р.Ц.Б. ***, чрез пълномощника си С.П. *** против "ЧЕЗ Електро България" АД гр. София за осъждане на ответното дружество да заплати на ищцата сумата от 6 646 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди,следствие неизпълнение на задължението на ответника в качеството му на продавач на електроенергия за подаване на електроенергия с качество, съответстващо на изискванията за безопасност, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба – 14.09.2017г. до окончателното изплащане на вземането.

Поддържа се, че между ищцата и ответното дружество съществуват договорни взаимоотношение на основание пар.1,т.42 от ДР на Закона за енергетиката, за което има клиентски № 310213972114 и абонатен № 7702402017 на партидата й за адрес с. ***, област Враца, ул. ***.

        Твърди се, че на 28.07.2017г. около 12.00ч. в дома на ищцата в с. ***, област Враца, ул. ***, e  възникнала авария по електропреносната мрежа и в резултат на нея са повредени 9 бр. домакински уреди. Сочи се, че е извикана аварийната група на ответното дружество, които са установили, че има прекъснат проводник по електропреносната мрежа, следствие на което до имота на ищцата е постъпил ток с много  по-високо напрежение от допустимото от 220V. Поддържа се, че след като е подала заявление №100000100923/31.07.2017г. до ответното дружество е съставен констативен протокол за нанесена й имуществена вреда №100000100923/31.07.2017г., в който са описани повредените уреди, а именно:

        -стъклокерамичен плот за вграждане с четири броя котлони марка "AEG" на стойност 680 лева;

        - хладилник марка "BOSCH на стойност 1299 лв.;

        -климатик марка "DAIKIN" на стойност 2300 лв.;

        - съдомиялна машина марка "BEKO" на стойност 619 лева;

        -пералня марка "Electrolux" на стойност 639 лв.;

        -диспенсър марка "Royl" на стойност 290 лв.;

        -кафе машина марка "Saeco" на стойност 499 лв.;

        - два броя рутери с цена по 100 лв. всеки или общо в размер на 200 лв.

        - и два броя приемници "Булсатком" с цена по 60 лв. всеки или двата на обща стойност 120 лв.

Посочва още, че ответното дружество й предоставило едномесечен срок да ремонтира повредените уреди, след което да уредят имуществените си отношения, но ищцата не разполагала с необходимата сума, а и след консултации в оторизирани сервизи се установило, че дори и да бъдат ремонтирани, не може да се гарантира тяхното безпроблемно ползване, като най-добре е било да бъдат бракувани. Към исковата молба са представени писмени доказателства, претендират се разноски.

                В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответното дружество "ЧЕЗ Електро България" АД е депозирало писмен отговор, с който възразява, че не е надлежна страна по спора. сочи ,че  "ЧЕЗ Разпределение България" АД,  е собственик на електроразпределителната мрежа и се намира в облигационно правоотношение с ищцата по силата на договор за продажба на електрическа енергия при общи условия .

                По молба на ищцата Р.Б.  иска е насочен  срещу ответник различен от първоначално определеният с исковата молба, като КРС  с протоколно определение от 22.01.2018г. на основание чл.228, ал.3 ГПК  е заменил ответника "ЧЕЗ Електро България", като е конституирал като страна в процеса - "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

        В срока по чл. 131, ал. 1 ГПК ответното дружество "ЧЕЗ Разпределение България" АД на основание чл.119, ал.4 ГПК е направило възражение за неподсъдност на делото на КРСъд, като се иска същото да бъде изпратено за разглеждане от СРС. Алтернативно, са изложени доводи за неоснователност на исковата претенция, тъй като ищцата не  била доказала реално размера на претърпените вреди. Според новоконституирания ответник  дължимото обезщетение за вещта де факто  била реалната й стойност към момента на увреждането й дата,  а не придобивната й стойност.

        С определение №500/23.05.2018г. КРСъд е отхвърлил възражението на ответното дружество за подсъдността на спора, като е приел, че ищцата Р.Б. има качеството на потребител на ел.енергия и предявеният иск е във връзка с доставянето от дружеството на ел.енергия за битови нужди, поради което следва да се приложи разпоредбата на чл.113 от ГПК, която е специална и допуска местната подсъдност да бъде определена по избор на потребителя-ищец по неговия настоящ или постоянен адрес. В случая, ищцата Б. е с постоянен адрес *** и е избрала КРС.

За да се произнесе по основателността на жалбата, въззивният съд обсъди събраните в първоинстанционното производство доказателства поотделно и в тяхната пълнота, при което приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори, че ищцата Р.Ц.Б. е собственик на недвижим имот, представляващ къща, находяща се в с. ***, ул. ***, който имот е присъединен към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, поради което приложими за уреждане на отношенията между страните са Закон за енергетиката и Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, одобрени с Решение на ДКЕВР № ОУ-056 от 07.11.2007г.

      Установено е, че ищцата Р.Б. е подала жалба вх. № 100000100923/31.07.2017 г., с която е уведомила ответното дружество за повреди на посочените в исковата молба домакински ел.уреди, като съответно аварийна група към ответното дружество е посетила процесния имот и след проверка са констатирали, че вследствие прекъсване на ел. захранването е възникнало пренапрежение в електрическата инсталация в къща в с. ***, ул. ***. За направените констатации е съставен констативен протокол № 100000100923/31.07.2017г., в който е отразено,че са нанесени имуществени вреди върху хладилник, климатик, съдомиялна, пералня, диспенсър, кафе машина, плот за вграждане, рутер – 2бр. и приемник на "Булсатком"-2бр.

От "ЧЕЗ Разпределение България" АД е изпратено писмо  № 100000100923/08.08.2017г. до ищцата, с което е уведомена за причината за настъпилата авария и са изразили готовност да бъдат изплатени направените разходи по ремонта на повредените електрически уреди, като поискали същата да представи оригинални фактури с фискални бонове за ремонта и банково удостоверение за номера на банковата й сметка, а в случай, че някой от повредените уреди не може да бъде ремонтиран, да представи констативен протокол от оторизиран сервиз, с вписана експертна стойност на уреда преди повредата, с приспаднато овехтяване /амортизация/.

     По делото е изготвена съдебно-счетоводна експертиза от чието заключение е установено, че ищцата е съхранила документи за закупуването на следните ел.уреди: касова бележка - фискален бон № 62423867 издаден от "Технополис България"ЕАД с Гаранционна карта и двата документа издадени на 15.11.2015 год. за закупуването на пералня "Electrolux" за 639 лв.; фискален Бон №024233968 издаден на 17.08.2014 г. от "Технополис България" ЕАД за закупуването на хладилник "BOSCH" на стойност 1299 лв.; фискален бон № 02423868 от 18.04.2016 г. на Технополис, ведно с гаранционна карта за съдомиялна машина "BEKO" с цена 619 лв. и фискален бон № 02426721 заедно с гаранционна карта от 18.03.2015г. издадени от "Техномаркет България” АД за закупуване на кафемашина "SAECO" на стойност 499 лв.Експертът в съответствие с разпоредбата на чл. 55ЗКПО е дал заключение за вещите с оглед изхабяването и остатъчната им стойност, в предвид с овехтяването, както следва: 1)ел.уред - хладилник "BOSCH"-дата на придобиване - 17.08.2014г.; придобивна цена – 1299 лв.; изхабяване - 568, 28 лв.; остатъчна стойност- 730,72 лв.; 2)ел.уред – съдомиялна "ВЕКО-дата на придобиване-18.04.2016г., придобивна цена -619 лв., изхабяване -116,10 лв., остатъчна стойност- 502,90 лв.;3)ел. уред – пералня "Electrolux"-дата на придобиване-15.11.2015г. първоначална цена -639 лв. изхабяване -159,77 лв. остатъчна стойност- 479,23 лв. 4)ел. уред – кафе машина "SAECO" дата на придобиване-18.03.2015г. придобивна цена -499лв. изхабяване -174,69 лв.,остатъчна стойност- 327,31 лв. В заключение, вещото лице е посочило, че стойността на придобиване на вещите, за които има документ с фискален бон е 3056 лв.; изхабяване -1018,84 лв.; Остатъчна стойност-2040,16 лв. По отношение на останалите претендирани ел.уреди по делото не са приложени счетоводни документи и експертът не е изчислил изхабяването и овехтяване им, тъй като не са изяснени въпросите кога са придобити и на каква стойност?

От заключението на изготвената съдебно-техническа експертиза се установява, че  е налице  неизпълнение на задълженията на ответника - продавач да достави и продаде на ищцата електроенергия с определени технически параметри. Експертът е посочил, че е налице причинно следствена връзка между подаденото електричество с напрежение над допустимото по стандарт 220 — 240V и посочените като негодни за употреба  от подаденото пренапрежение движими вещи ,което са описани в исковата молба.

За изясняване на делото от фактическа страна са събрани и гласни доказателства. Разпитани са свидетелите И.И.-син на ищцата и св. Е.И. -снаха на ищцата.

Св.И.И. установява, че на 28.07.2017г., е бил на работа, но децата му са били в дома на баба си в с. ***, ул. ***, тогава родителите му били на почивка. Свидетелят установява, че дъщеря му П. се е обадила по телефона и е съобщила, че нещо е гръмнало и изпушило вътре в къщата, замирисало на изгорели кабели. Същият посочва, че е казал на децата да излязат навън и към 14.30 ч. - 15.00 ч. си тръгнал от работа,  като се обадил на националния телефон на ответното дружеството. Според И. веднага е изпратен екип, който е бил близо до дома им в с.***. Свидетелят посочва, че изпратените служители са обърнали фазите и са си тръгнали, същите установили,  че е подадена обратна фаза. Според него са работили нещо от вън на стълбовете, след което си тръгнали и казали, че на следващия ден ще дойде човек от ЧЕЗ да опише изгорелите ел.уреди. След като пуснали електричеството в къщата, констатирали, че нито един ел.уред не работел - хладилник, печка, съдомиялна, пералня, климатик, абсорбатор, диспенсър за вода, приемниците били изгорели. На следващият ден родителите му се прибрали и в тяхно присъствие е идвал човек, представител на ЧЕЗ, който е описал и изготвил констативен протокол за това, което е установил. Свидетелят твърди,че процесния ден времето е било слънчево, горещо, не е имало бури.   

        Св. Е.И. установява, че на въпросният ден, когато е станала аварията, децата им са били в дома в с. ***. Дъщеря й се е обадила и казала, че всичко в къщата гърми, била е много изплашена. Същата твърди,че след като се прибирали установили, че цялата къща била задимена и всички ел. уреди не работели, миришело на изгоряло. Пералня, печка, съдомиялна, хладилник, климатик- вътрешното тяло, диспенсър за вода, кафе машина, котлони, рутер, приемниците на телевизията. Обадили се на националният телефон на ЧЕЗ Електро, и те изпратили свои служители, които установили, че има повреда по трасето, подадено е по-високо напрежение. Свидетелката сочи, че при някакво замерване е подадено по-високо напрежение, което не е нормално за функционирането на ел. уредите. След като установили каква е повредата, и че всички уреди не работят съставили констативен протокол. Според свидетелката И.а, времето било хубаво не е имало някаква причина - буря или вятър, което да повреди ел.мрежата.  Аварията е станала, заради подаване на по-високо от необходимото напрежение и уредите са  изгорели.

        Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е приел, че ищцата е установила твърдяното неизпълнение на договорно задължение от ответника, а именно  прекъсване на ел. захранването довело до възникнало пренапрежение в електрическата инсталация в къщата й  в с. ***, ул. ***, като ищцата е претърпяла имуществени вреди по отношение на ел.уредите й хладилник, климатик, съдомиялна, пералня възлизащи в размер на 2040.61 лв.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.09.2017г. до окончателното й изплащане.

Районният съдия е отхвърлил иска  над 2040,61 лв до пълния предявен размер от  6646 лв с аргументите, че не е доказана стойността на увредения  стъклокерамичен плот за вграждане с четири броя котлони марка "AEG", диспенсър марка "Royl", два броя рутери и два броя приемници "Булсатком", тъй като няма приложени в делото документи  за тях и установяване %овехтяване, освен това и свидетелите по делото не са успели да отговорят на въпросите кога са придобити процесните вещи и на каква стойност?

        При така установеното от фактическа и правна страна съдът приема, че така постановеното решение е правилно и законосъобразно.

За основателността на исковата претенция по  чл. 79, ал. 1, вр.  чл. 82 ЗЗД е необходимо по делото да се докаже

 1/ наличието на облигационна връзка по двустранна правна сделка, от което да произтича валидно договорно задължение за изпълнение;

 2/ виновно неизпълнение /пълно или частично/ на договорното задължение;

3/ вреди, настъпили от неизпълнението и

4/ причинна връзка между неизпълнението и настъпилите вреди. Неизпълнението като отрицателен факт не подлежи на доказване, доказва се от ответника положителният факт, който го изключва – изпълнение. Вината се презюмира като неполагане на изискуемата в случая грижа на добрия търговец. Всички останали предпоставки се възлагат в тежест на ищеца.

По делото бе изяснено, че страните Р.Б. и ответното дружество са обвързани от договорни отношения, регулирани по силата на  Закон за енергетиката и Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, одобрени с Решение на ДКЕВР № ОУ-056 от 07.11.2007г. Доказано по делото се явява и обстоятелството, че ответното дружество е съставило констативен протокол № 100000100923/31.07.2017г., в който са отразени нанесените имуществени вреди върху вещите собственост на ищцата-хладилник, климатик, съдомиялна, пералня, диспенсър, кафе машина, плот за вграждане, рутер – 2бр. и приемник на "Булсатком"-2бр.От "ЧЕЗ Разпределение България" АД е изпратено писмо  № 100000100923/08.08.2017г. до ищцата, с което е уведомена за причината за настъпилата авария и са изразили готовност да бъдат изплатени направените разходи по ремонта на повредените електрически уреди, като поискали същата да представи оригинални фактури с фискални бонове за ремонта и банково удостоверение за номера на банковата й сметка, а в случай, че някой от повредените уреди не може да бъде ремонтиран, да представи констативен протокол от оторизиран сервиз, с вписана експертна стойност на уреда преди повредата, с приспаднато овехтяване /амортизация/. Ето защо и при липса на други данни за възможни причини довели до повредата, се налага логически обоснования извод, че тя е настъпила в резултат от подадена ел.енергия с показатели за напрежението превишаващи допустимите стойности, т.е. поради неизпълнение на задължението на ответника да доставя на потребителите ел.енергия с номинално напрежение и показатели за качество, приети от ДКЕВР. Ответното дружество има задължение да осигури и обезпечи сигурността и непрекъснатостта на подаваната ел.енергия, в т.ч. чрез съответна поддръжка на използваните за целта съоръжения. По делото не са ангажирани доказателства за наличието на непреодолима сила, която да води до отпадане на отговорността на дружеството.

Във въззивната жалба са наведени доводи, че вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза се е изказало по правни въпроси в с.з. пред КРСъд, относно вината на ответното дружество и по този начин е повлияло с отговорите си на крайния извод на решаващия съдия. Съдебният състав намира  тези аргументи за неоснователни. Електрическата енергия е вид стока, която трябва да бъде доставена на потребителите с определено качество, което се характеризира с непрекъснатост на захранването, постоянна честота, постоянна големина и форма на захранващото напрежение, а нарушението на някои от тези показатели води до некачествена доставка. Ответното дружество не е изпълнило задължения си - да поддържа разпределителната мрежа, обектите и съоръженията и спомагателните мрежи в съответствие с техническите изисквания; да осигурява на клиентите електрическа енергия в съответствие с изискванията за качество, приети от ДКЕВР. Видно от  изпратеното до ищцата писмо с изх.№ 100000100923/08.08.2017г. от страна на ответника, в него надлежно е посочено, че в следствие получено пренапрежение по мрежа с ниско напрежение, експлоатирана от "ЧЕЗ Разпределение", са дефектирали описаните в констативния протокол уреди на ищцата.

В хода на процеса са доказани по несъмнен начин – наличието на облигационно правоотношение между страните; неизпълнение от страна на ответника на договорни задължения; настъпили вреди от неизпълнението и причинна връзка между неточно изпълнение и вредоносния резултат, което налага ангажиране на отговорността му за заплащане на обезщетение, определяемо по реда на чл. 82 ЗЗД.

Относно размера на вредите въз. съд приема следното:от съпоставката на представените от ищцата пред КРС писмени доказателства   като съдържание на констативния протокол, съставен от служители на ответника; сервизни протоколи; подадена жалба; приемо – предавателни протоколи, експертни заключения, гласни доказателства ,се установява, че видът и размерът на вредите са установени по несъмнен начин. Ищцата е претърпяла сочените имуществени вреди в размер на стойността установена в заключението на съдебно-счетоводната експертиза, а именно в размер на 2040.61 лв.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.09.2017г. до окончателното й изплащане. Районният съд правилно е отхвърлил иска до пълния предявен размер с аргументите, че не е доказана стойността на повредения стъклокерамичен плот за вграждане с четири броя котлони марка "AEG", диспенсър марка "Royl", два броя рутери и два броя приемници "Булсатком", тъй като няма приложени в делото документи и няма как да се изчисли изхабяване и овехтяване, освен това и свидетелите по делото не са успели да отговорят на въпросите кога са придобити процесните вещи и на каква стойност?Ответницата не е обжалвала първоинстанционното решение в отхвърлената част.

Обезщетението по чл. 82 ЗЗД при неизпълнение на договорно задължение обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Следователно обезщетението при неизпълнение на договорно задължение обхваща само онези вреди, които намаляват имуществото на кредитора или не го увеличават, т.е имуществените вреди. Претърпяната загуба е вид имуществена вреда, изразяваща се в намаляване на имотното състояние на кредитора в резултат на неизпълнението на договорното задължение. В случая е налице именно такова обедняване с размера на сумата от 2040.61лв.

С оглед съвпадане на изводите на първоинстанционния и въззивния съд, въззивната жалба се явява неоснователна, а първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

При този изход на спора и на основание чл. 78, ал. 3 ГПК разноски се дължат в полза на въззиваемата страна, която е претендирала присъждане на такива в размер на 550 лв. за адвокатско възнаграждение, като е представен договор за правна защита и съдействие и списък с разноските по чл.80 ГПК. Неоснователно се явява релевираното от въззивника възражение по  чл. 78, ал. 5 ГПК за прекомерност на същото,тъй като съгласно чл. 7 ал.2 т.3 от Наредба№1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, мин. адвокатско възнаграждение  за иск от 5000 до 10 000 лв  е 580 лв плюс 5% за горницата на 5000 лв т.е.662 лв. А представения договор за правна помощ е за 550 лв т.е под минимума .

Ето защо, в тежест на въззивника следва да му бъде възложена сумата в размер на 550 лв представляващо платено от въззиваемата адвокатско възнаграждение за защита и представителство пред въззивната инстанция.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

                 Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №365 от 16.11.2018г.на Районен съд-Враца, постановено по гр.дело №1252/2017г.

 

ОСЪЖДА "ЧЕЗ Разпределение България"АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София,бул.***, БенчМарк Бизнес център, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Ц.Б., с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 550 лв/петстотин и петдесет /, представляваща адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред въззивната инстанция.

 

Решението на осн. чл. 280 ал.3 т.1 от ГПК  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                            Председател:

 

                            Членове: 1/

                                      2/