Р Е Ш Е Н И Е №112

 

гр. ВРАЦА, 12.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд ,гражданско   отделение, в публично заседание на двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година,  в състав:

 

Председател:Рената Г.Мишонова- Хальова

    Членове:Мария Аджемова

                                 Иван Никифорски-мл.с. 

 

секретар Веселка  Николова

като разгледа докладваното  от съдия Мишонова- Хальова              

въз. гр. дело N`120 по описа за 2019  год.,за да се произнесе взе предвид:

 

     ”ЧЕЗ Електро България”АД,ЕИК 175133827,със седалище и адрес на управление гр.София -1784 район Младост бул.”Цариградско шосе”№159 БенчМарк Бизнес център,чрез пълвомощник юрисконсулт А.В., е подало въззивна жалба против  решение №313/26.11.2018 г по гр.д.№1091/18 г по описа на РС-Б. Слатина, с което  първоинстанционният съд е уважил предявения от  Н.Б.В. ***.Слатина отрицателен установителен иск по отношение на "ЧЕЗ Електро България" АД  и е приел ,че  сумата от 3689,68лв  представляваща коригирано количество измерена ел. енергия за периода 16.03.2018 г до 13.06.2018 г, е недължима съгласно приложената фактура и протокол за  проверка от "ЧЕЗ Електро България"АД.

     В жалбата се навеждат доводи ,че решението на първоинстанционния съд  е незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на процесуалния и материалния закон. Моли се да бъде отменено и постановено друго ,с което предявения иск бъде отхвърлен изцяло като неоснователен.

 С жалбата не са направени нови  доказателствени  искания.

     Твърди се в жалбата ,че ВРСъд неправилно бил приложил материалния закон като е приел ,че при частична отмяна на  ПИКЕЕ/чл.48 до 51/ уреждащи извършването на корекции за ел. енергия, изцяло били отменени ПИКЕЕ, което не било така, а извода на ВРСъд,че след решение №1500/06.02.2017 г по адм.д.№2385/16 г на ВАС петчленен състав липсвало основание за корекции, бил противоречащ на закона.

     Според жалбоподателя разпоредбите на чл.83 ал.1 т.6 от ЗЕ и чл.48 от ПИКЕЕ, действащи след 06.02.2017 г, не изисквали да се доказва виновно поведение на потребителя на ел. енергия, тъй като тези разпоредби били специални и дерогирали приложението на общия принцип по ЗЗД.

С жалбата се цитира практика на различни районни и въззивни съдилища в страната , във връзка със становището на жалбоподателя по казуса.

      В законния срок не е постъпил писмен отговор на  въззивната жалба от  Н.В., но неговия проц. представител адв. К.К. от ВрАК в хода по същество поддържа, че   жалбата е неоснователна ,следва да се отхвърли като такава с всички законни последици.

Моли се  решението на първоинстанционния съд да бъде потвърдено. Не се правят нови доказателствени  искания.

     Третото лице помагач "ЧЕЗ Разпределение България"АД  не са ангажирали становище по въззивната жалба.

      Съд. състав   на осн. чл. 267 ал.1 от ГПК след проверка допустимостта на въззивната жалба приема ,че тя е подадена в законния срок от страна с право на обжалване, срещу  акт от категорията на обжалваемите. Разгледана по същество въззивната жалба е   н е о с н о в а т е л н а.

     Районен съд гр. Б. Слатина е сезиран и се е произнесъл по предявен от Н. Б. В. *** отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 ГПК срещу "ЧЕЗ Електро България" АД, ЕИК 175133827 за установяване, че не дължи на ответното дружество сумата от сумата от 3689,68лв  с ДДС, начислена по фактура № 0246141141/07.08.2018 г., издадена въз основа корекция на сметка по КП № 3024085/13.06.2018 г. за периода от 16.03.2018 г до 13.06.2018 за потребено, но неотчетено количество ел. енергия.

     В исковата молба се твърди, че В. е потребител на електрическа енергия, доставяна от ответното дружество в стопанството ,където той отглежда животни в  с. ***, ул. ***№2, Община .Б. Слатина по партида с с аб.№ 7500303090 .

 Ищецът сочи, че края на м. юни 2018 г бил получил уведомление от ответника,че при проверка на средството за търговско измерване на адреса му  бил съставен констативен протокол 3024085/13.06.2018 г. и че въз основа на протокола била извършена корекция на сметката за консумирана ел. енергия,като била начислена допълнителната сума от 3689,68 лв.,обективирана във фактура № 0246141141/07.08.2018 г., приложена към уведомлението.

     Ищецът е заявил ,че така извършената корекция  е неправилна и незаконосъобразна.Електромерът му се намирал на ел. табло  извън ползвания от него имот. Според В. за експлоатацията на СТИ,чиято функционалност била нарушена,съгласно констатациите в протокола,отговорността била за ”ЧЕЗ Разпределение България”АД,той нямал никаква вина.

Н.в. е направил   искане да бъде признато за установено,че   не дължи на ответника сумата от 3689,68лв лв.,претендира да му се заплатят разноските по делото.

     В срока по чл.131 от ГПК,ответникът е представил  писмен такъв, с  който оспорва иска като неоснователен.

Ответникът признава наличието на договорно отношение между страните.Твърди се ,че като собственик на имота,ищецът бил ползвал доставяната ел. енергия,като по този начин бил станал страна по договор при общи условия,съгласно чл.98а ал.4 от ЗЕ.

На 13.06.2018 г.,служители на ”ЧЕЗ Разпределение България”АД били извършили проверкана измерване на ел. енергия в стопанския двор в с.*** на ул.***№2 и при  проверката било констатирано,че пломбата на щита на капака на клемния блок липсвала , фирмената и метрологичната пломби не били оригинални,дисплея на електромера бил тъмен, а светодиодния индикатор не реагирал при протичане на ток през електромера.,деривационната пластина на фаза  била деформирана  и не контактувала с болтчетата. По този начин консумираната  ел. енергия  се отчитала неточно. Констатациите били демонстрирани пред свидетели и служител на МВР.

Вследствие на констатираните нарушения,сметките на ищеца били преизчислени,съгласно валидна и правилно приложена методика/не били отменени текстовете на чл.чл.48-51 от ПИКЕЕ,въз основа на които била извършена корекцията/.За което,ищецът бил уведомен.

С отговора е представена фактура и предложение за корекция сметката на ищеца на основание КП от 13.06.2018 г,писмо от 18.06.2018 г от" ЧЕЗ Електро България" АД до Н.В., ОУ за договорите за продажба  на ел. енергия от "ЧЕЗ  Електро България"АД.

     По делото е било конституирано  като трето подпомагащо ответника лице-”ЧЕЗ Разпределение България”АД,ЕИК 130277958,със седалище и адрес на управление гр.София район Младост бул.”Цариградско шосе”№159 БенчМарк Бизнес център,което също е заело позиция за неоснователност на  предявения отрицателен установителен иск.

     Пред БРСъд  е допусната и изслушана съдебно-техническа експертиза.Вещото лице е приело,че посоченото състояние  на електромера на ищеца представлява промяна на свързването на електрическата схема и води до неизмерване на ползваното количество ел. енергия.Преизчисляването на консумираната ел. енергия било извършено при спазване на методиката от Правилата за измерване на количеството ел. енергия за периода.Както и че преизчисляването на сметката било извършено по действащите за периода цени на ел. енергията.

     Пред БРсъд е разпитани св. Г. Симеонов, който е присъствал на проверката  и съставянето на конст. протокол през м. юни 2018 г, който установява ,че при проверката  ел. не е отчитал минаващата през него ел. енергия, потребителя Н.В. бил потърсен, но не се явил, участвал е и служител от МВР и двама души от Федерацията на потребителите и всички са подписали констативния протокол.

     С оглед гореизложената факт. обстановка се налагат следните правни  изводи:

     1. За основателността на предявения иск в тежест на ищеца е да докаже твърдението си, че с ответника се намират в договорни отношения за доставка на електроенергия,т.е., че последният е материално правно легитимиран да получи процесната сума. От своя страна при установяване наличието на твърдяната облигационноправна връзка от страна на ищеца, с оглед разместената доказателствена тежест при отрицателните установителни искове, в тежест на ответника е да докаже по несъмнен начин осъществяването на релевантните за възникване на вземането предпоставки, а именно:

- че в качеството му доставчик на електроенергия е доставил посоченото във фактурата за преизчисление количество електроенергия, което не е отчетено поради несъответствие на метрологичните и техническите характеристики на СТИ с нормираните и нарушение на целостта на измервателната система, описани в констативния протокол;

- че е спазена предвидената законова процедура по установяване на неточното отчитане на потребената ел.енергия, респ. за преизчисление на сметки при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и

- че е използвана правилната, съобразно одобрените и приети Правила за измерване на количеството електрическа енергия, методика за корекция на сметката, съответстваща на доставената и потребена електроенергия, както и неговия размер.

     От доказателствата по делото се установява, че между страните е налице договор за продажба на електрическа енергия при публично известни общи условия, които съгласно чл. 98а, ал. 4 ЗЕ влизат в сила за клиентите на крайния снабдител, без изрично писмено приемане. Разпоредбата на чл. 98а, ал. 4 ЗЕ е специална по отношение на общата - чл. 298, ал. 1, т. 1 ТЗ и я дерогира, което означава, че писмено съгласие на клиента не е необходимо, за да бъде обвързан от общите условия.

     Спорът между страните е за дължимостта на сумата от 3689,68лв  лв, начислена, въз основа на констативен протокол №3024085/13.06.2018 г. и че въз основа на протокола била извършена корекция на сметката за консумирана ел. енергия,като била начислена допълнителната сума от 3689,68 лв.,обективирана във фактура № 0246141141/07.08.2018 г., приложена към уведомлението. Ответното дружество основава правото си на вземане на тази сума на едностранна корекция на задълженията на ищеца, като се позовава на разпоредбата на чл.83, ал.1, т.6 ЗЕ и чл.51 ПИКЕЕ. Това основание е посочено и в издадената фактура № 0246141141/07.08.2018 г.,

     2. Относно  правото за едностранна корекция на сметки е налице съдебна практика на ВКС, произнесена по реда на  чл. 290 ГПК  като в решение № 203/15.01.2016 г. по т.д. № 2605/2014 г. на ВКС и др. се приема, че със ЗИД на ЗЕ (обн.ДВ,бр.54 от 2012 год.,в сила от 17.07.2012 год.) е въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задълженията си по чл.98а,ал.2,т.6 и по чл.83 ал.1 т.6 ЗЕ, т.е при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекции и при наличие на одобрени правила за измерване на количеството електрическа енергия, каквито са ПИКЕЕ, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване и реда на тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия.

Съгласно действащата понастоящем разпоредба на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ устройството и експлоатацията на електроенергийната система се осъществяват съгласно норми, предвидени в правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговски измерване. Така формулирана законовата разпоредба съдържа делегация за приемане на подзаконов нормативен акт, уреждащ спорната възможност за корекционна процедура, но не урежда условията, при които може да бъде извършена корекцията. В разпоредбата на чл. 98а, т. 6 ЗЕ се предвижда, че част от задължителното съдържание на публично известните общи условия за продажба на електрическа енергия е посочване на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ:

 а/ в полза на крайния снабдител за потребена електрическа енергия в случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ;

 б/ в полза на клиента за потребена електрическа енергия в случаите на неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия поради повреда на уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал. 3 ЗЕ.

     Налага се извода, че посочената по-горе законова разпоредба на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ сама по себе си не регламентира право на крайния снабдител да извършва едностранна корекция на потребена електрическа енергия за минал период,както се посочи, има само делегиращ характер. С разпоредбите на чл. 83, ал. 1, т. 6 и чл. 83, ал. 2, изр. 2 от ЗЕ (в редакцията след ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) законът възлага на ДКЕВР правомощието (чл. 12, във вр. с чл. 2, ал. 1 - in fíne от ЗНА) да приеме нов особен подзаконов нормативен акт, а именно - правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, както и създаването, поддържането и достъпа до база данни с регистрацията от средствата за търговско измерване. Подобна законова делегация е налице и в предходната редакция на тези разпоредби, но тя не се отнася за случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, респ. - не се отнася за корекции на сметки на потребители в тези случаи.

     В изпълнение на новата разпоредба на чл. 83, ал. 1, т. 6, във вр. с ал. 2, изр. 2 ЗЕ (в редакцията след ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.), ДКЕВР е приела Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), обн. в ДВ бр. 98/12.11.2013 г., в раздел IX (чл.чл. 47-51) от които, вече са регламентирани случаите и начините за извършване на преизчисление на количеството електрическа енергия от операторите на съответните мрежи, т.е. - регламентирани са т.нар „корекции на сметки на потребители” в случаи на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия. Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 5 от КРБ, във вр. с чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, тези нови ПИКЕЕ, респ. - установените с тях подзаконови материалноправни норми на раздел IX (чл.чл. 47-51), влизат в сила на 16.11.2013 г. и действат занапред - до изричната им отмяна.

     С Решение № 1500 от 06.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на Върховния административен съд на Р България са отменени ПИКЕЕ, приети по т. 3 от Протоколно решение № 147/14.10.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн. ДВ., бр. 98/12.11.2013 г., с изключение на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от този акт. В случая периодът на действие на ПИКЕЕ е считано от 16.11.2013 г. до 06.02.2017 г. С решение № 13691 от 08.11.2018 г. по адм. дело № 4785 от 2018 г. на петчленен състав на ВАС на Р България окончателно са

отменени и разпоредбите на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от ПИКЕЕ. Подзаконовият нормативен акт се смята отменен занапред - т.е от деня на влизане в сила на съдебното решение и няма обратно действие, като за периода от приемането му до неговата отмяна, актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици.

     3. За да възникне правото на ответното дружество да коригира сметката на абоната за минал период от време, следва да са налице предпоставките, визирани в чл. 48 от Правилата. Според чл. 48, ал. 2 от тях, когато при проверка на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване, корекцията по ал. 1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, която отговаря на изискванията на чл. 47 и е съставен в присъствието на органите на полицията. Изготвените констативни протоколи са частни свидетелстващи документи, който не се ползват с материална доказателствена сила сами по себе си. В случая обаче са събрани и гласни доказателствени средства, които потвърждават направените в протокола констатации. Свидетелите, присъствали по време на извършване на проверката, изцяло потвърждават изложените в него факти и обстоятелства.

По отношение на процесния период е действал ЗЕ с измененията и допълненията, извършени със ЗИДЗЕ, обнародвани в ДВ бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г. В чл. 47-51 ПИККЕ са регламентирани случаите, в които е допустимо извършването на корекции на сметки на потребителите при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и начините, по които следва да бъде извършено преизчислението на количеството потребена такава. Тези случаи като цяло се свеждат до две групи -

 1/ на констатирано обективно неизмерване, неправилно или неточно измерване и

2/ на субективно въздействие върху измервателната система.

     Първата група: въведена е обективна отговорност на потребителя, като изключение от общото правило при договорната отговорност за наличие на вина при ангажиране отговорността за вреди. Ето защо, крайният снабдител на ел. енергия не дължи да доказва виновно поведение на абоната при доказано неточно отчитане на електромера на клиента и извършено преизчисление на сметката му. Корекция се допуска при липса на средство за търговско измерване или при установено несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване /СТИ/ със заложените нормативи /т.е. при отчитане на грешки извън допустимите.

     Втората група са случаите при които при извършена проверка е констатирано нарушение целостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд елемент - обстоятелства, предполагащи намеса на субективен фактор, при която се променя схемата на свързване, водещо до неотчитане или неправилно отчитане на потребената електроенергия. Такова в случая е безспорно установено от събраните по делото доказателства - писмените доказателства, заключението по СТЕ, както и събраните гласни доказателствени средства.

     4. Периодът, за който е извършена едностранната корекция на сметката на ищеца, е след измененията на чл.98а от Закона за енергетиката /ДВ, бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г./ и след приемане на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г. /обн. ДВ, бр.98/12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013 г./. Както се посочи по-горе, с Решение № 1500 от 06.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2385/2016 г., 5-членен с-в, с което ПИКЕЕ са отменени, поради съществено нарушение на процедурата по тяхното приемане, с изключение на чл. 48 - чл. 51. Решението е обнародвано с ДВ бр. 15/14.02.2017 г. Съгласно чл. 195, ал. 1 АПК подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение, т. е. занапред. В ТР № 2/27.06.2016 г. на ВАС е разяснено, че съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт, няма обратно действие. За периода от приемане на подзаконовия нормативен акт до неговата отмяна актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. Съгласно чл. 195, ал. 2 АПК, правните последици от акта се уреждат от компетентния орган /в случая КЕВР/ в срок до три месеца от влизане в сила на съдебното решение.

 Към настоящия момент КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. Поради това и с оглед действието занапред на решението на петчленния състав на ВАС, относно извършената на 15.01.2018 г. проверка на средството за търговско измерване, ПИКЕЕ /обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г./ не съставляват приложим материален закон, уреждащ методиката за едностранна корекция на сметката на ищцата. В конкретния случай, към момента на съставяне на констативния протокол и предложението за корекция, ПИКЕЕ, в частта относно процедурата по чл. 47, не са действали, поради което към 15.01.2018 г. не е имало действаща уредба, която да предвижда правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия.

     С оглед по новата съдебна практика по чл. 290 от ГПК на ВКС се приема ,че  с изменението на ЗЕ от 2012 г., вече съществува законово  основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електрическа енергия, но само ако е изпълнил задължението си по чл.98а, ал.2, т.6 и по т.83, ал.1, т.6 ЗЕ за предвиждане в ОУ на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и при налични правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия.

В случая  обаче не е изпълнена втората предпоставка за ангажиране на отговорността на ищеца. Както беше посочено по - горе, към момента на извършване на проверката не са били налице действащи и приложими правила за установяване случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена електрическа енергия. Не е била изпълнена законовата делегация в чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ за предвиждане на такъв ред. След отмяната на действащите ПИКЕЕ, приложение намира отменената с тях уредба, но същата не е съдържала правила за установяване на неточно измерената електрическа енергия, които да отговарят на тълкувателното правило, изведено от цитираните решения на ВКС, в какъвто смисъл е и практиката, предхождаща изменението на ЗЕ и приемането на ПИКЕЕ на 16.11.201Зг.

     С оглед гореизложеното , съд. състав при ВОСъд  намира, че ответното дружество не е провело успешно пълно и главно доказване на твърденията си, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания на ЗЕ едностранна корекция на сметката на ищеца. Затова предявения отрицателен установителен иск  законосъобразно  е бил уважен  от БРсъд ,като е признато за установено в отношенията между страните, че ищецът не дължи на ответника процесната сума.

Решението на първоинстанционния съд следва да бъде потвърдено с всички законни последици.

     В молбата на дружеството жалбоподател е направено възражение за прекомерност на адв. възнаграждение. В случая пред въззивната инстанция е представен договор за правна защита и съдействие от адв.К.К. от ВрАК за сумата от 500 лв платена в брой.

Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1/2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения на Висшия адвокатски съвет, адв. хонорар   е  в размер на 488 лв. Претендираното възнаграждение е в размер на 500,00 лв., което е близо до предвидения минимален размер.В случая съд. състав отчита факта , че  проц. представител   е присъствал лично   и  е  пледирал в откритото съдебно  заседание пред въззивния съд. Затова направеното от ответника възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца е  неоснователно .

      При гореизложените мотиви съд. състав при Врач. Окр. съд

Р  Е  Ш  И:

 

 

     ПОТВЪРЖДАВА решение № 313/6.11.2018 г по гр.д.№ 1091/18 г по описа на РС-гр.Б. Слатина.

 

     ОСЪЖДА "ЧЕЗ Електро България”АД,ЕИК 175133827,със седалище и адрес на управление гр.София район Младост бул.”Цариградско шосе”№159 БенчМарк Бизнес център,да заплати на М. М. Б. с ЕГН ********** ***, сумата от 500/петстотин/ лв. разноски/ адв. хонорар/ пред въззивната инстанция.

 

     Решението е постановено при участието на трето лице-”ЧЕЗ Разпределение България”АД,ЕИК 130277958,със седалище и адрес на управление гр.София район Младост бул.”Цариградско шосе”№159 БенчМарк Бизнес център,като помагач на ответника ”ЧЕЗ Електро България”АД,ЕИК 175133827,със седалище и адрес на управление гр.София район Младост бул.”Цариградско шосе”№159 БенчМарк Бизнес център.

 

     На осн. чл. 280 ал.3 т.1 от ГПК решението е окончателно.

                    Председател :

 

                    Членове:1/       2/