Р Е Ш Е Н И Е 128

 

гр.ВРАЦА,25.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в публично заседание на трети април  две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                                                                      Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

                                   Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                    ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

                  

при секретаря Лилия Горчева,като разгледа докладваното от съдията Мирослав Досов въззивно гр.дело №165 по описа за 2019 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

                   С Решение №121/22.11.2018 год.,постановено по гр.дело №393/2018 год. на РС-Оряхово e уважен предявения от Д.П.К. *** против "ЧЕЗ Електро България"АД-гр.София отрицателен установителен иск с правно основание чл.124,ал.1 ГПК за установяване недължимостта на сумата от 721.09 лв. с ДДС, представляваща цена на коригирано количество на измерена електрическа енергия за периода от 29.12.2016 год. до 28.03.2017 год.,начислена въз основа на съставен констативен протокол №3018334/28.03.2017 год. и фактурирана от ответното дружество с данъчна фактура №0226812074/18.08.2017 год. за обект - жилище, находящо се в гр. Мизия, ул."***" №18.

              На основание чл.78, ал. 1 ГПК съдът е осъдил ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 975.00 лв.,представляваща деловодни разноски.

              В срока по чл.259 ГПК от "ЧЕЗ Електро България" АД-гр.София чрез юрисконсулт С.П.Т. е подадена въззивна жалба срещу решението. В същата се твърди, че в законодателната уредба се предвижда възможност за едностранна корекция на количеството електрическа енергия, като не се изисква наличието на виновно поведение от страна на потребителя, чиято отговорност е обективна. Посочена е съдебна практика в този смисъл. Поддържа се, че извършената корекция е законосъобразна и доставчикът на електроенергия има право на едностранна корекция, като законовите предпоставки за такава са налице. Моли се решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което искът да бъде отхвърлен. Претендират се разноски.

      В срока по чл.263,ал.1 ГПК е постъпил отговор на въззивната жалба от въззиваемия Д.П.К.  чрез пълномощника му адв.М.С. ***,в който се мотивира становище за нейната неоснователност. 

Пред въззивната инстанция искания по доказателствата не са правени и такива не са събирани.

Въззивната жалба е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес в установения от ГПК срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

След анализ на всички събрани доказателства,поотделно и в пълнота,във връзка с доводите и съображенията на страните,настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

Районен съд - Оряхово е сезиран от Д.П.К. *** с иск за признаване за установено по отношение на "ЧЕЗ Електро България" АД- гр.София, че не дължи сумата от 721.09 лева, представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за периода от 29.12.2016 год. до 28.03.2017 год. Първоначално по предявената искова молба е образувано гр.дело №543/2017г. по описа на РС – Оряхово., по което е постановено  неприсъствено решение от 12.01.2018г., с което е отхвърлен предявения иск. От ищеца чрез процесуалния му представител адв.М.С. *** е била депозирана молба с правно основание чл.240, ал.1, т.3 от ГПК, до ОС – Враца, с която е поискана отмяна на неприсъственото решение. С решение №183/15.06.2018г., постановено по в.гр.дело №232/2018г. по описа на ОС – Враца, съдът е отменил постановеното неприсъствено решение №4/12.01.2018г., постановено по ГД №543/2017г. и е върнал делото на РС – Оряхово за разглеждане на спора от стадия на първото съдебно заседание и решаването му по същество. След връщане на делото в РС – Оряхово е образувано гр.дело №393/2018 год. на РС-Оряхово, по което е постановено решение №121/22.11.2018 год.,предмет на обжалване в настоящето производство.

В исковата молба се твърди,че Д.П.К. *** е потребител на електрическа енергия, доставяна от ответното дружество в собствения му недвижим имот, находящ се в гр.Мизия, ул."***" № 18, и е титуляр по сметка на абонатен  №7701901053, с клиентски  №300240863169. Ищецът сочи, че при извършена проверка от служители на "ЧЕЗ Разпределение България"АД е констатирано неправомерно въздействие върху електромера, отчитащ потребената в имота му електроенергия. За резултата от проверката е съставен констативен протокол №3018334/28.03.2017г., въз основа на който ответникът "ЧЕЗ Електро България" е извършил корекция на сметките за минал период и е издал фактура №0226812074/18.08.2017 год. на стойност 721.09 лв.

Поддържа още, че не дължи процесната сума, тъй като електромерът е поставен извън имота му, електромерът е собственост на електроразпределителното дружество, не е присъствал на проверката и не е подписал констативния протокол. Развива съображения, че отговорно за състоянието на СТИ /средството за търговско измерване/ и правилното му функциониране е лицето, което се ползва от измерванията и е негов собственик -"ЧЕЗ Разпределение България" АД. Извършена е неправилна корекция на неотчетената енергия. Оспорва се извършената от ответника корекция на сметката както по отношение на периода, така и по отношение размера на дължимата сума. Към исковата молба са представени писмени доказателства- констативен протокол №3018334/28.03.2017 год. фактура с №0226812074/18.08.2017  год. на стойност 721.09 лв., писмо с изх. №NTZ66243/29.03.2018г. от "ЧЕЗ Разпределение България"АД, писмо с изх. №NTZ74947/12.08.2018г. от "ЧЕЗ Разпределение България"АД, уведомително писмо с изх. №1202670282/21.08.2018г.;  справка от търговския регистър за актуално правно състояние на ответника; адвокатско пълномощно; документ за платена държавна такса.

В срока по чл.131 ГПК е постъпил писмен отговор от ответното дружество "ЧЕЗ Електро България"АД -гр.София, в който се оспорва основателността на предявения иск. Твърди се, че на 28.03.2017 год. е извършена проверка на СТИ, при която са установени манипулация върху СТИ и частично неизмерване на ползваната от ищеца електрическа енергия. За резултатите от проверката е съставен констативен протокол №3018334/ 28.03.2017 год.Твърди се, че средството за търговско измерване е демонтирано и е заменено с друго изправно, а демонтирания електромер е изпратен за проверка в независима лаборатория в БИМ, ГД "МИУ".За резултатите от проверката от ГД "МИУ" е съставен констативен протокол на БИМ №838/03.08.2017год., с констатации, че централното бяло зъбно колело от тарифният превключвател на предавателния механизъм е с частично изрязани зъби. Електромерът не съответства на нормативните изисквания. Осъществяван е достъп до  вътрешността на електромера. Въз основа на така извършената проверка е направено преизчисление на сметката на ищеца за доставената, неизмерена и незаплатена електрическа енергия за периода от 29.12.2016 год. до 28.03.2017 год. Сочи се още,че ищеца е уведомен, че е извършена проверка на обекта, за което е съставен констативен протокол № 3018334/28.03.2017 год. и че на основание Правилата за измерване на количеството електрическа енергия е извършена корекция на сметката за консумирана ел.енергия и му е начислена сума в размер на 721.09 лв. за консумирана, но незаплатена ел.енергия.Развиват се подробни теоретични доводи и е цитирана съдебна практика, че нормативната уредба предвижда възможност за едностранна корекция на количеството електрическа енергия, доставено на потребителя за минал период.Представени са писмени доказателства.

За изясняване на делото от фактическа страна е назначена и изслушана съдебно – техническата експертиза с вещо лице Н.Л., от чието заключението е установено, че посочените в КП на БИМ № 838/03.08.2017 г. констатации означават, че е осъществен нерегламентиран достъп, респективно неправомерно въздействие  до защитената вътрешност на електромера, с което е променена функцията на някои от градивните елементи, а с това е променена и точността на измерване на СТИ.Сочи се, че е променена и функцията на някои от градивните елементи на електромера, а това води до неизмерване и съответно незаплащане определен процент от консумирана електроенергия. Експертът е посочил, че въз основа на констативен протокол на БИМ № 838/03.08.2017г., ответното дружество е преизчислило консумираната, но не отчетена и незаплатена електроенергия,спазвайки методиката по реда на чл. 48, /1/, 1 /за битови клиенти/, б."а".Периодът за корекция на консумирана от абоната, но неотчетена и незаплатена електрическа енергия е определен правилно – от датата на техническата проверка 28.03.2017г. назад до 29.12.2016 г. – за период от 90 дни.Експертът е посочил, че в предложение за корекция на сметката, ответното дружество е декларирало, че не е прекъсвано ел. захранването на абоната, не е имало аварии, не е имало пререгистрации, не е имало техническа проверка и не е съставян друг констативен протокол за този абонат – факторите определящи избор на периода за корекция на сметката.

За да се произнесе по основателността на жалбата, въззивният съд обсъди събраните в първоинстанционното производство писмени доказателства, както и приетото като обективно и компетентно заключение на съдебно-техническа експертиза, поотделно и в тяхната пълнота, при което приема за установено от фактическа страна следното:

Съдът е сезиран с отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за недължимост от ищеца Д.К. на сума, представляваща извършена от ответника "ЧЕЗ Електро България" АД корекция за минало време на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия.

С предявяването на този иск за установяване недължимост на парична сума, формирана в резултат на едностранно коригирана сметка от страна на ответното дружество, ищеца отрича претендираното от ответника материално право и в тежест на последния е при условията на пълно и пряко доказване да установи съществуването на това право. Лежащата върху ищеца доказателствена тежест касае единствено факти, изключващи, унищожаващи или погасяващи това право.

Между страните не се спори, че са в облигационно правоотношение, по силата на което ищеца е потребител на доставяна от ответното дружество електрическа енергия и дължи заплащане стойността на потребената такава.

Изхождайки от твърденията на страните и изтъкнатите в тяхна подкрепа доводи, настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай основният спор се свежда до това дали в полза на ответното дружество,в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия, съществува право едностранно да прави корекции в сметките на клиента за изминал период.

С Решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на ВАС са отменени ПИКЕЕ с изключение на чл.48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от този акт. Подзаконовият нормативен акт се смята отменен занапред - т.е от деня на влизане в сила на съдебното решение,и няма обратно действие, като за периода от приемането му до неговата отмяна актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. В настоящия случай процесният период от 29.12.2016 год. до 28.03.2017 год. е след постановяване на цитираното решение на ВАС.

Следователно към момента на съставяне на констативния протокол и предложението за корекция не са действали правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване и реда на тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Въпреки наличието на оставените в сила разпоредби на чл. 48 - чл. 51 от ПИКЕЕ, които касаят единствено изчислението на количеството ел. енергия, то чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ посочва, че при установена промяна на схемата на свързване, корекция може да се извърши само въз основа на констативен протокол за установяване на намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл. 47 ПИККЕ /отм./. Към съставянето на констативния протокол обаче ПИКЕЕ относно процедурата по чл. 47 не са действали, поради изричната им отмяна за нарушена процедура по приемането им.

Поради това съдът намира, че поради липсата на действащи ПИКЕЕ, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, крайният снабдител не е имал законово основание да коригира сметката на ищеца, тъй като не е изпълнил задължението си по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ -нормата препраща към правила,които са вече отменени. Въпреки че е предвиден ред за уведомяване на клиента по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ в ОУ от крайния снабдител, то тази норма също така препраща към предвидените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила (ПИКЕЕ), съгласно които следва да бъде извършена корекцията на сметка, за която корекция вече клиентът да бъде уведомен по съответния ред от общите условия.

От друга страна,съгласно чл. 195, ал. 2 АПК правните последици от отменения акт се уреждат служебно от съответния компетентен орган - в случая КЕВР. В предвидения в цитираната разпоредба срок от 3 месеца КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. След тяхната отмяна и към момента на проверката на електромера на ищеца не са били налице действащи и приложими правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Не е била изпълнена законовата делегация в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане на такъв ред, като основание за извършване на корекцията. Именно затова не е налице и въведената с ПИКЕЕ /отм./ обективна отговорност на потребителя, поради което приложение в конкретния случай отново следва да намерят общите правила. При това положение се явяват неоснователни и доводите във въззивната жалба за обективна отговорност на потребителя.

По делото не се установява неправомерно въздействие върху СТИ от страна на потребителя. Категорично установен от доказателствата - констативения протокол и заключение на техническата експертиза, е само фактът на неточно отчитане на електроенергия, но не и че въздействие върху СТИ е осъществено от или със знанието на потребителя. СТИ е собственост на оператора, съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ, намира се на общодостъпно място и ищецът няма задължения да следи за изправността му. Задължението за поддържане изправността и годността на СТИ е за ответното дружество и то е следвало да положи дължимата грижа, като извършва текущ контрол и проверка на последното.

Следва да се посочи, че настоящата инстанция приема, че действително до изричната отмяна на ПИКЕЕ е било налице въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електроенергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ - т.е при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекции, и при наличие на одобрени правила за измерване на количеството електрическа енергия, каквито са именно цитираните от ответника ПИКЕЕ. С оглед обаче на съобразяването на факта, че в конкретния случай проверката на СТИ е от дата 28.03.2017 год. - т.е след отмяната на ПИККЕ, настоящата инстанция намира, че възможността за извършване на корекция в сметката на потребителя не може да бъде сведена до възприетата в Решение № 118/18.09.2017 г. по т.д. № 961/2016 г., II т.о на ВКС и Решение № 115/20.09.2017 г. по т.д. № 1156/2016 г., II т.о на ВКС обективна отговорност именно защото не са били налице действащи и приложими правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и крайният снабдител не е имал законово основание да коригира сметката на ищеца, тъй като не е изпълнил задължението си по чл.83,ал.1,т.6 ЗЕ.

Като съобрази изложеното и доколкото крайните изводи на двете инстанции съвпадат,атакуваното решение следва да се потвърди. Този извод се налага за решението и в частта за разноските,които са съобразени с изхода от спора и представените доказателства за реално платени разноски.

При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата страна разноските по делото в размер на 400 лв. - за платено адвокатско възнаграждение съобразно списък на разноските и доказателствата за действително направен разход в този размер.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

                                                      Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №121/22.11.2018г.,постановено по гр. дело № 393/2018 год. по описа на РС- Оряхово.

ОСЪЖДА "ЧЕЗ Електро България"АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление гр.София,бул."Цариградско шосе" №159, БенчМарк Бизнес център, ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.К. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 400.00 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред въззивната инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.280, ал.3,т.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ:1/                            2/