Р Е Ш Е Н И Е №129

 

гр.ВРАЦА,25.04.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в публично заседание на трети април, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                                       Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

                                      Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                                      ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

                  

при секретаря Лилия Горчева,като разгледа докладваното от съдията Мирослав Досов въззивно гр.дело №166 по описа за 2019 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

                   С Решение №104/25.10.2018 год.,постановено по гр.дело №249/2018 год. на РС-Оряхово e уважен предявения от И.А. *** против „ЧЕЗ Електро България”АД-гр.София отрицателен установителен иск с правно основание чл.124,ал.1 ГПК за установяване недължимостта на сумата от 3367.90 лв. с ДДС, представляваща цена на коригирано количество на измерена електрическа енергия за периода от 21.01.2018 год. до 20.07.2018 год. ,начислена въз основа на съставен констативен протокол №3023128/20.04.2018 год. и фактурирана от ответното дружество с данъчна фактура №0240741733/26.04.2018 год. за обект - жилище, находящо се в гр. Оряхово,ул."***" №77.

                   На основание чл.78, ал. 1 ГПК съдът е осъдил ответното дружество да заплати на ищцата сумата от 635.00 лв.,представляваща деловодни разноски.

                   В срока по чл.259 ГПК от "ЧЕЗ Електро България" АД-гр.София чрез юрисконсулт С.П.Т. е подадена въззивна жалба срещу решението. В същата се твърди, че в законодателната уредба се предвижда възможност за едностранна корекция на количеството електрическа енергия, като не се изисква наличието на виновно поведение от страна на потребителя, чиято отговорност е обективна. Посочена е съдебна практика в този смисъл. Поддържа се, че извършената корекция е законосъобразна и доставчикът на електроенергия има право на едностранна корекция, като законовите предпоставки за такава са налице. Моли се решението да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което искът да бъде отхвърлен. Претендират се разноски.

                   В срока по чл.263, ал.1 ГПК не е постъпил отговор на въззивната жалба от въззиваемата И.А. А., редовно уведомена.  Но по делото е постъпило писмено становище от адв. Ц.К. ***, в качеството на пълномощник на въззиваемата А., с което навежда доводи за правилността на обжалвания съдебен акт и иска неговото потвърждаване. Също се претендират разноски.

                   Пред въззивната инстанция искания по доказателствата не са правени и такива не са събирани.

                   Въззивната жалба е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес в установения от ГПК срок против подлежащ на обжалване съдебен акт.

                   След анализ на всички събрани доказателства,поотделно и в пълнота,във връзка с доводите и съображенията на страните,настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

                   Районен съд - Оряхово е сезиран от И.А. ***, с иск за признаване за установено по отношение на "ЧЕЗ Електро България" АД- гр.София, че не дължи сумата от 3376.90 лева, представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за периода от 21.01.2018 год. до 20.04.2018 год.

                   В исковата молба се твърди,че ищцата е собственик на жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж в общински УПИ, находяща се в гр. Оряхово, ул."***"№77 и е ползвател на ел.енергия от доставчика "ЧЕЗ Електро България" ЕАД с клиентски №300236088690. Поддържа се в молбата, че на 20.04.2018г. около 13.30 ч. служители на ответното дружество са извършили проверка на средството за търговско измерване с фаб. №50224976 и са съставили констативен протокол №3023128/20.04.2019г. Наведени са доводи, че от "ЧЕЗ Електро България" ЕАД е получено писмо, че е издадена фактура №0240741733/26.04.2018г.за консумирана, но неплатена ел.енергия на стойност 3376.90 лв. Твърди се, че при извършената проверка никой от семейството не е присъствал, констативният протокол не е подписван от ищцата. Поддържа се, че протокола е подписан от полицейски служител И. К. от РУ Оряхово, но според ищцата той не е присъствал на проверката. Искането е съдът да признае за установено, че не дължи посочената във фактурата сума в размер на 3376.90 лв., тъй като не е консумирала начислената й ел. енергия и не е въздействала неправомерно върху електромера. Към исковата молба са приложени писмени доказателства: писмо с изх. №NTZ94965/23.04.2018г. от "ЧЕЗ Разпределение България"АД; фактура №0240741733/26.04.2018г.;констативен протокол №3023128/20.04.2018г.; справка от търговския регистър за "ЧЕЗ Електро България" АД- гр.София,адвокатско пълномощно и документ за платена държавна такса.

В срока по чл.131 ГПК е постъпил писмен отговор под формата на молба от ответното дружество "ЧЕЗ Електро България"АД -гр.София, в който се твърди, че предявения иск е недопустим. Твърди се, че лицето, което е подало исковата молба не е титуляр на партидата с кл. №300236088690, БП 10431749 и по тази причина не е обвързано в облигационна връзка с ответника. Алтернативно искът е оспорен като неоснователен и недоказан. Твърди се, че на 20.04.2018г. е извършена проверка на СТИ, при която са установени липса на пломбата на щита. Констатирана е промяна в схемата на свързване като изходящата и входящата фазови линии са присъединени заедно,посредством меден едножилен проводник , забит в тях в близост  до клемния блок.След замерване с еталонен уред е установено грешка -95.65%. Като извод е отчетено непълно отчитане на изразходената ел.енергия. Въз основа на така извършената проверка е направено преизчисление на сметката на ищцата за доставената, неизмерена и незаплатена електрическа енергия за периода от 21.01.2018 год. до 20.04.2018 год. Поддържа се, че този период на погрешно измерване от 90 дни е определен на основание чл.48 от ПИКЕЕ и преизчислената сметка е получена като количеството изразходвана, но незаплатена ел.енергия за ден е умножена по броя на дните от периода. Сочи се още,че на ищцата е изпратено уведомително писмо, с което е уведомена, че е извършена корекция на сметката й и в последствие е съставена фактура на стойност 3367.90 лв. Развиват се подробни теоретични доводи, че нормативната уредба предвижда възможност за едностранна корекция на количеството електрическа енергия, доставено на потребителя за минал период.Представени са писмени доказателства.

По делото е представено удостоверение за наследници на И. К. А. б.ж. на гр.Оряхово ,починал на 15.08.2010г., титуляр на партидата в ответното дружество.

По делото е изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице Н. Л.,от чието заключение е установено, че отразеното в констативния протокол присъединяване към ел.мрежата е направена нерегламентирана промяна в схемата на свързване на СТИ и вследствие на нерегламентираната промяна в схемата на свързване СТИ не отчита действителното количество ел.енергия , изразходвана от абоната. Констатираната при проверката промяна в схемата на свързване на СТИ за абоната е постигната чрез външно нерегламентирано преднамерено въздействие върху съществуващата схема, като същото не може да бъде направено при технологична авария или производствен дефект. Експертът е посочил, че преизчисляването на консумираната, но неотчетена и незаплатена електроенергия е направено при спазване на методиката по реда на чл. 48 ал.1 ПИКЕЕ, като същата е определена правилно за периода от 21.01.2018 г. до 20.04.2018 г. - т.е. 90 дни назад. Преизчисляването на стойността на консумираната, но неизмерена и незаплатена ел.енергия е направено, като са използвани действащите за периода цени за ел.енергия, утвърдени от КЕВР. Според експерта процесния електромер /СТИ/, е отговарял на съответните технически и метрологични изисквания към датата на проверката  - 20.04.2018 г.

Събрани са и гласни доказателства. Разпитани са св. С. Е. М., познат на ищцата, св. З. В. П. - служител на "ЧЕЗ Разпределение България"АД и св. П. Л. Й.- служител на "ЧЕЗ Разпределение България"АД.

Свидетелят  С. М. сочи, че познава ищцата и трите й деца. Твърди, че същата живее сама в къща, в махалата в гр. Оряхово, а децата й живеят в апартамент в града. Свидетелят сочи, че през пролетта на 2018 год. почиствал боклуци от къщата на ищцата,като видял да обикалят две коли на ЧЕЗ. Видял ги е докато минавал с ремаркето през махалата, но не ги е виждал да извършват проверка на ел.таблото пред дома на ищцата.

Свидетелите  За. П. и П. Й. установяват, че на 20.04.2018 г. около 13.30 ч. съвместно с представители на Федерацията за защита на потребителите извършили проверка на голямо общо ел.табло, находящо се в махалата в гр.Оряхово. При проверката установили, че на единият от електромерите бил поставен между входяща и изходяща фазови линии "мост" от меден едножилен проводник, като двата проводника били пробити с дрелка или винтоверт. След установяване на нарушението свидетелите направили справка в системата на ЧЕЗ Разпределение и установили, че потребителят на манипулирания електромер се казва И. А., живущ ***. Служителите на ЧЕЗ уведомили и органите на МВР, тъй като винаги при констатиране на неточност,неправомерно присъединяване сигнализират органите на реда. Потърсили потребителя, за да присъства на проверката, но не бил открит. Замерили с еталонен уред и констатирали грешка, която мери с минус 95%. В присъствието на екип от МВР и представители на Федерацията на потребителите съставили констативен протокол, в който отразили нарушението, премахнали присъединението, възстановили схемата на свързване на електромера. Отново замерили с еталонен уред електромера, който вече работел в класа си на точност.

Като взе предвид твърденията на страните в исковата молба и отговора, както и наведените доводи пред въззивната инстанция, настоящият съдебен състав приема, че предметът на въззивната проверка обхваща изцяло повдигнатия спор, свързан с дължимостта на сумата 3367.90 лв., представляваща корекция на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия за минал период.

За да се произнесе по основателността на жалбата, въззивният съд обсъди събраните в първоинстанционното производство писмени доказателства, както и приетото като обективно и компетентно заключение на съдебно-техническа експертиза, поотделно и в тяхната пълнота, при което приема за установено от фактическа страна следното:

Съдът е сезиран с отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК за недължимост от ищцата И. А., в качеството й на наследник на титуляра на партидата И.К.А., б.ж. на гр. Оряхово на сума, представляваща извършена от ответника "ЧЕЗ Електро България" АД корекция за минало време на потребена, неотчетена и неплатена стойност на електроенергия. С предявяването на този иск за установяване недължимост на парична сума, формирана в резултат на едностранно коригирана сметка от страна на ответното дружество, ищцата отрича претендираното от ответника материално право и в тежест на последния е при условията на пълно и пряко доказване да установи съществуването на това право.Лежащата върху ищцата доказателствена тежест касае единствено факти, изключващи, унищожаващи или погасяващи това право.

Между страните не се спори, че наследодателят на ищцата  И. А. и ответното дружество са били в облигационно отношение, възникнало по силата на договор за продажба на ел.енергия при публично известни общи условия.

Изхождайки от твърденията на страните и изтъкнатите в тяхна подкрепа доводи, настоящият съдебен състав приема, че в конкретния случай основният спор се свежда до това дали в полза на ответното дружество,в качеството му на краен снабдител с електрическа енергия, съществува право едностранно да прави корекции в сметките на клиента за изминал период.

С Решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на ВАС са отменени ПИКЕЕ с изключение на чл.48, л. 49, чл. 50 и чл. 51 от този акт. Подзаконовият нормативен акт се смята отменен занапред - т.е от деня на влизане в сила на съдебното решение,и няма обратно действие, като за периода от приемането му до неговата отмяна актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. В настоящия случай процесният период от 21.01.2018 год. до 20.04.2018г. е след постановяване на цитираното решение на ВАС.

Следователно към момента на съставяне на констативния протокол/20.04.2018г./ и предложението за корекция не са действали правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване и реда на тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Въпреки наличието на оставените в сила разпоредби на чл. 48 - чл. 51 от ПИКЕЕ, които касаят единствено изчислението на количеството ел. енергия, то чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ посочва, че при установена промяна на схемата на свързване, корекция може да се извърши само въз основа на констативен протокол за установяване на намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл. 47 ПИККЕ /отм./. Към съставянето на констативния протокол, обаче ПИКЕЕ относно процедурата по чл. 47 не са действали, поради изричната им отмяна за нарушена процедура по приемането им.

Поради това съдът намира, че поради липсата на действащи ПИКЕЕ, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, крайният снабдител не е имал законово основание да коригира сметката на ищеца, тъй като не е изпълнил задължението си по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ -нормата препраща към правила,които са вече отменени. Въпреки че е предвиден ред за уведомяване на клиента по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ в ОУ от крайния снабдител, то тази норма също така препраща към предвидените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила (ПИКЕЕ), съгласно които следва да бъде извършена корекцията на сметка, за която корекция вече клиентът да бъде уведомен по съответния ред от общите условия.

От друга страна,съгласно чл. 195, ал. 2 АПК правните последици от отменения акт се уреждат служебно от съответния компетентен орган - в случая КЕВР. В предвидения в цитираната разпоредба срок от 3 месеца КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. След тяхната отмяна и към момента на проверката на електромера на ищцата не са били налице действащи и приложими правила за установяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Не е била изпълнена законовата делегация в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане на такъв ред, като основание за извършване на корекцията. Именно затова не е налице и въведената с ПИКЕЕ /отм./ обективна отговорност на потребителя, поради което приложение в конкретния случай отново следва да намерят общите правила. При това положение се явяват неоснователни и доводите във въззивната жалба за обективна отговорност на потребителя.

По делото не се установява неправомерно въздействие върху СТИ от страна на потребителя. Категорично установен от доказателствата - констативен протокол, свидетелски показания и заключение на техническата експертиза, е само фактът на неточно отчитане на електроенергия, но не и че въздействие върху СТИ е осъществено от или със знанието на потребителя.СТИ е собственост на оператора, съгласно чл. 120, ал. 1 ЗЕ, намира се на общодостъпно място и ищцата няма задължения да следи за изправността му. Задължението за поддържане изправността и годността на СТИ е за ответното дружество и то е следвало да положи дължимата грижа, като извършва текущ контрол и проверка на последното.

Следва да се посочи, че настоящата инстанция приема, че действително до изричната отмяна на ПИКЕЕ е било налице въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електроенергия, ако е изпълнил задълженията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ - т.е при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекции, и при наличие на одобрени правила за измерване на количеството електрическа енергия, каквито са именно цитираните от ответника ПИКЕЕ. С оглед обаче на съобразяването на факта, че в конкретния случай проверката на СТИ е от дата 05.02.2018 год. - т.е след отмяната на ПИККЕ, настоящата инстанция намира, че възможността за извършване на корекция в сметката на потребителя не може да бъде сведена до възприетата в Решение № 118/18.09.2017 г. по т.д. № 961/2016 г., II т.о на ВКС и Решение № 115/20.09.2017 г. по т.д. № 1156/2016 г., II т.о на ВКС обективна отговорност, именно защото не са били налице действащи и приложими правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и крайният снабдител не е имал законово основание да коригира сметката на ищцата, тъй като не е изпълнил задължението си по чл.83,ал.1,т.6 ЗЕ.

Като съобрази изложеното и доколкото крайните изводи на двете инстанции съвпадат,атакуваното решение следва да се потвърди. Този извод се налага за решението и в частта за разноските,които са съобразени с изхода от спора и представените доказателства за реално платени разноски.

При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата страна разноските по делото направени във въззивното производство в размер на 500 лв. - за платено адвокатско възнаграждение.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

                                                              Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №104/25.10.2018г.,постановено по гр. дело № 249/2018 год. по описа на РС- Оряхово.

ОСЪЖДА "ЧЕЗ Електро България"АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление гр.София,бул."Цариградско шосе" №159, БенчМарк Бизнес център, ДА ЗАПЛАТИ на И.А. А., с ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500.00 лв., представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред въззивната инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.280, ал.3,т.1 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ:1/                            2/