Р Е Ш Е Н И Е 95

 

гр. ВРАЦА,04.04.2019  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд гражданско      отделение в

закрито заседание на   04.04.2019            в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

            ПЕНКА Т.ПЕТРОВА

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар

като разгледа докладваното  от съдията Т.Александрова              

    в.гр.        дело N` 180     по описа за 2019   год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.435,ал.2,т.2 във вр. с чл.446 ГПК,вр. с чл.462,ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на Х.Д.Д. ***,съдържаща оплакване,че при извършена от работодателя й удръжка от трудовото й възнаграждение,неправилно по изп.д.№ 635/2018г. по опис на ЧСИ Ц.Д.,с район на действие ОС-Враца във връзка погасяване на нейно задължение към "Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД,гр.София е била преведена сумата от 205 лв.Дотолкова,доколкото в жалбата се правят оплак-вания,за които може да се приеме,че са свързани и с извършено от съдебния изпълнител разпределение на удържаната сума от 205.00 лв. и факта,че жалбата е постъпила в канцеларията на същия след предявяване на протокола за разпределение от 22.02.2019г./л.106/,съдът приема,че тя е насочена и против него./Поддържа се,че процесната сума следва да й бъде върната, тъй като представлява несеквестируема част от дохода й предвид направена друга удръжка от трудовото й възнаграждение по из-плащане на задължение,за което има образувано изпълнително про-изводство пред ЧСИ И.Ц..Сочи в тази връзка,че сумата, която е следвало да се преведе по изпълнителното производство пред ЧСИ Д. следва да бъде в размер на 170 лв.

Взискателят в лицето на "Агенция за контрол на просрочени задължения"ЕАД гр.София и присъединения взискател в лицето на Държавата,не дават писмени становища по подадената от длъжника жалба.

В производството на основание чл.436,ал.3,изр.второ ГПК, ЧСИ Ц.Д.,излага мотиви,в които се поддържа,че жалбата е неоснователна,както в частта в която се правят оплаквания за направена удръжка от трудовото възнаграждение на длъжника над секвестируемата част,така и в частта,за която би могло да се приеме,че касае извършеното разпределение на тази сума.

Окръжният съд,като съобрази оплакванията в жалбата,взе предвид мотивите на съдебния изпълнител и след като сам,от своя страна прецени и обсъди съдържащите се в производството доказа-телства,от фактическа и правна страна приема следното:Жалбата е постъпила в срока по чл.462,ал.2 ГПК,произхожда от страна с необходимата легитимация и правен интерес и е насочена против актове на съдебния изпълнител,подлежащи на обжалване,което я прави процесуално допустима.

Преценявайки допустимостта,жалбата,в частта относима към извършена неправилна удръжка от страна на работодателя на не-секвестирума част от трудовото възнаграждение на жалбоподател-ката,жалбата е процесуално допустима. Това е така,защото от данните по делото се извлича,че първата възможна дата,за която има данни,че същата е узнала за извършения от работодателя пре-вод от 205.22 лв. е към дата 23.01.2019г.,когато е подала молба до ЧСИ за връщане на сумата-вж. л.102 от делото,поради наличие несеквестируемост.Действията на жалбоподателката са извършени в съответствие с възприетото в т.1 от ТР № 2/ 26.06.2015г. по т.д. №2/2013г. на ВКС,тъй като към момента на подаване на молбата няма данни сумата да е преведена на кредитора.Съдебният изпълнител не е върнал сумата,а е продължил действията си по нейното разпределение за погасяване на дълга на длъжницата.

Последвала е настоящата жалба,подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК при предявяване на протокола за разпределение на постъпилата по делото сума от 205.22 лв. от 22.02.2019г.,за която съдът,съобразявайки приетото в ТР №2/2015г. на ВКС,т.1-ва,приема,че е процесуално допустима и по двете развити оплак-вания,а именно наличие на несеквестируемост по отношение на сумата 205.22 лв. и неправилно извършеното й разпределение.

Разглеждайки я по същество,счита жалбата неоснователна при следните съображения:

Производството по изп.д. 20189000400635 по опис на ЧСИ Ц.Д.,рег. № 900,с район на действие ОС-Враца е образувано на 07.05.2018г. по молба на „Агенция за контрол на просрочени задължения" ООД против Х.Д.Д. въз основа на изп. лист от 08.03.2018г., издаден по ЧГД№4144/2017г. на Райо-нен съд Враца.Предприети са действия по проучване имуществе-ното състояние на длъжницита и налагане  по молба на взискателя на запори върху нейни банкови сметки,съответно  в „Банка ДСК" ЕАД и „Юробанк България" АД , както и в „Централна кооперативна банка"АД и„Обединена българска банка"АД. С молба с вх.№12753/ 08.08.2018г. взискателят е поискал налагане на запор на трудово възнаграждение на длъжницата, като такъв е наложен със съоб-щение с изх. 12568/14.08.2018г./л.3О/.С писмо с изх.№1142/ 20.08.2018г.Установения в хода на производството работодател „Тренквалдер" ЕООД е уведомил ЧСИ, че длъжникът има предходно наложен запор на трудово възнаграждение от друг съдебен изпъл-нител и удръжките по настоящия запор ще започнат след изплащане на предходния /л.ЗЗ/. Междувременно,на основание чл.458 ГПК като взискател по делото е присъединена Държавата за съобщеното с удостоверение по чл.191 ДОПК публично вземане в размер на 50,00лв. За образуваното дело и наложените обезпечителни мерки длъжницата е била уведомена със съобщения с изх.№8230/ 28.05. 2018г., 12569/14.08.2018г., 10693/06.07.2018г., получени лично от нея при посещение в кантората на 03.09.2018г. /л.56, 57 и 58/.В хода на предприетото принудително изпълнение е било ус-тановено,че длъжницата е прекратила трудовото си правоотношение с работодателя „Тренквалдер" ЕООД,а след изисканата с молба на взискателя нова справка за наличие на ново трудово правоотно-шение е било установено,че такова е сключено с работодател „Ин-тегрейтид Микроелектроникс България" ЕООД,който е бил уведо-мен,че в изпълнение на задълженията си по чл.512 ГПК,следва да превежда суми като удръжки от трудовото възнаграждение на длъжника.Този работодател е отговорил, че признава вземането за основателно,но спрямо длъжника е наличен предходно наложен запор,по който се превеждат суми,при което ще започне удръжки по наложения от ЧСИ Д. запор,след приключване на задълже-нието по предходния такъв.

Установено е от данните по делото,че на 04.12.2018г. последния работодател на длъжницата е превел по сметка на ЧСИ Д. сумата 205.22 лв.,спрямо която са предприети действия по нейното разпределение чрез надлежно изготвен,след уведомя-ване на страните в производството, протокол за разпределение на вземанията спрямо длъжницата,който пак след надлежното  уведо-мяване на страните им е бил предявен на 22.02.2019г./вж. л.106/

При така установената фактическа обстановка,правилно,след като длъжницата не е представила пред съдебния изпълнител,не се представят и сега пред окръжния съд данни за размера на начис-леното й за м.ноември 2018 трудово възнаграждение,ЧСИ Д., е приела,че няма данни,че с превода на сумата от 205.22 лв.,се надминава допустимата секвестируемата част от трудовото й въз-награждение,при което тя подлежи на връщане.

Правилно в мотивите си съдебния изпълнител сочи,че съоб-разно задължителната съдебна практика намерила отражение в приетото в т.3 от ТР №2/2015г. на ВКС,че съгласно чл.446 от ГПК абсолютно несеквестируемо е трудовото възнаграждение или друго каквото и да е възнаграждение за труд,както и пенсията до раз-мера на минималната работна заплата.

Секвестируемата част се определя,след като съобрази раз-мера на брутното трудово възнаграждение-основно договорено въз-награждение и наличие на специфични за конкретния работодател добавки,възраст на длъжника,брой на децата,които той издържа.

В задължение на работодателя ,е, след като от брутното трудово възнаграждение приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски да определи съответно месечно трудово възнаграждение по чл.446,ал.1 ГПК.Едва след това, съоб-разявайки разпоредбите на чл.446,ал.1,т.1,2 и 3 ГПК,следва да определи размера на сумата,която следва на удържи в изпълнение на наложения от съдебния изпълнител запор.

В случая,жалбоподателката, не представя никакви писмени доказателства,относимо към размера който й е бил начислен за м. ноември 2018г.като трудово възнаграждение,съобразно с догово-реното такова,видовете добавки към него,размера на следващите се удръжки за данъци и осигурителни вноски,както и има ли за-дължение за издръжка към непълнолетни деца.Не представя дока-зателства и какъв размер сума от трудовото й възнаграждение е била преведена на ЧСИ И.Ц.,за да се прецени,дали с пре-вода и на сумата 205.22 лв. по изпълнителното производство об-разувано пред ЧСИ Ц.Д. се надминава секвестируемата част от дохода й,произтичащ от трудово възнаграждение и ако това е така,какъв е размерът на тази част.

Така че,при наличните в производството доказателства, нап-равеното с жалбата оплакване,че от трудовото възнаграждение за м.ноември 2018г. на длъжницата, с направената от работодателя удръжката от 205.22 лв. е нарушена несеквестирума част от до-хода й,произтичащ от трудовото възнаграждение,следва да се приеме,че е неоснователно.

Що се отнася до частта,относима към действията на съдебния изпълнител по отношение на направеното разпределение на тази сума,тъй като не се правят конкретни оплаквания,а от съдържа-щите се в делото протокол от 11.01.2019г.за извършване на раз-пределението и протокол от 22.02.2019г.за предявяването му на страните,може да се констатира,че са съобразени всички законови изисквания-процесуални и материалноправни,при което следва да се приеме, че жалбата е неоснователна и в тази й част.

При изложените съображения,обжалваните действия на съдеб-ния изпълнител следва да се потвърдят.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

                 Р   Е    Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ Ц.Д.,рег. № 900, с район на действие ОС-Враца,извършени по изп.д.№635/ 2018г.по описа на същия,обективирани в получаване на преведе-ната му сума от 205.22 лв.за погасяване на задълженията на длъжницата Х.Д.Д. *** и изготвяне, и предявяване на протоколи за разпределението й.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........