Р Е Ш Е Н И Е 122

 

гр. ВРАЦА,  22.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Врачанският окръжен съд   гражданско    отделение в

публичното заседание на  17.04.2019г.         в състав:

 

Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

    Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

            ПЕНКА Т.ПЕТРОВА

                                    

в присъствието на:

прокурора                      секретар М.КОСТАДИНОВА

като разгледа докладваното  от  съдията Т.Александрова             

     в.гр.       дело N` 195     по описа за 2019   год.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.258 и сл. ГПК.

С решение № 130/30.11.2018г. постановено по гр.д.№ 403/ 2018г. по опис на РС-Оряхово,състав на съда е признал за уста-новено по отношение на „ЧЕЗ Електро България” АД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. София, бул. ***, представлявано от Ж.В.П., К.С.С. и К.К.,че В.И.Н.,с ЕГН **********,***, не дължи сумата от  3011.20 лв. с ДДС,представляваща  начислена сума по фактура № 0238429107/ 21.03.2018 г.за консумирана ел.енергия за периода от 17.12.2017 г. до 16.03.2018 г. въз основа на съставен Констативен протокол № 3022665/16.03.2018 г.

Осъдил е „ЧЕЗ Електро България” АД, с ЕИК ***, ДА ЗАПЛАТИ на  В.И.Н., с ЕГН **********,*** сумата от  765.45 лв. /седемстотин шестдесет и пет лева и четиридесет и пет ст./ - деловодни разноски.

Недоволно от решението е останало "ЧЕЗ Електро България" АД,гр.София,което с въззивна жалба вх.№ 95/10.01.2019г.го об-жалва.

В жалбата се поддържа,че решението е неправилно, незаконо-съобразно и необосновано,постановено в нарушение на материалния закон,като се иска неговата отмяна и отхвърляне на заявената искова претенция.Излагат се съображения,че за да уважи пре-дявения иск,районният съд неправилно е приел,че предвидения в чл.17,ал.2 от ОУ ред за уведомяване на клиента в случаите на извършена корекция на сметката му при неправилно/неточно из-мерване или неизмерване на ел.енергия не е отговаря на изиск-ванията на чл.98, ал.2,т.6 от ЗЕ,като позоваването на съдебна практика на ВКС е неотносимо.Твърди се,че районният съд е из-ложил неправилно разбиране на разпоредбите на чл.83,ал.1,т.6, вр. с чл.98а,ал.2, т.6 ЗЕ и ПИККЕ,при което то противоречи на установената съдебна практика по този род дела.Неправилно е приложен материалния закон,като при извършената корекция на сметката на ищеца е спазена разпоредбата на чл.17,ал.2 ОУ за неговото уведомяване,като в тази връзка неправилно е било прие-то,че ОУ съдържат само задължение за уведомяване на клиента,но не и ред за това.В тази връзка се твърди,че приетата в ОУ про-цедура по уведомяване на клиента е спазена изцяло,като са спазени  и специалните законови изисквания на ЗЕ.Навеждат се подробни съображения,че за упражняване на правото на корекция по ПИККЕ е достатъчно наличието на  установяване на едно обек-тивно състояние-неизмерване или непълно/неточно измерване на ел.енергия,като в случая намират приложение правилата на чл.45 и чл.48 от същите.Посочва се,че в случая предвид въведената обективна отговорност не е необходимо установяването на виновно поведение на абоната,като основанието се извежда от нормата на чл.83,ал.1,т.6 ЗЕ /ред.,ДВ,бр.54/ 17.07.2012г./,тълкувана във вр. с чл.21,ал.1,т.3 от ЗЕ.Прави се разграничение между дого-ворната отговорност и обективната такава уредена в специален закон,при което общата отговорност по ЗЗД е дерогирана.Цитира се съдебна практика ВКС във връзка с тълкуването,което е направено от страна на районния съд по приложението на чл. 195,ал.2 АПК,респективно неговото действие,като се твърди, че тя е неотносима към настоящия случай,тъй като при извършената проверка на СТИ за измерване на ел.енергия е имало и са дей-ствали приети от компетентен орган ПИККЕ,които пораждат своето материалноправно действие,респективно са задължителни за прила-гане.Цитира се съдебна практика на ВКС,според която след прие-мането на ПИККЕ /21.12.2013г.-18.06.2013г./,за периода след 16.11.2013г., крайния доставчик на ел.енергия на общо основание има законово право за едностранна корекция на сметката на або-ната,в съответните хипотези,при положение,че чл.48 до чл.51 ПИККЕ,действат и не са били отменени.Посочва се изобилна прак-тика на други окръжни съдилища в страната,както и СГС,в които изложените по-горе спорни въпроси намират разрешение по друг начин.Не са направени доказателствени искания.Претендира се юрисконсултско възнаграждение.

Жалбата се поддържа от процесуалния представител на въз-зивника ю.к.Св.Т. чрез представена писмена молба.

В срока за отговор по чл.263,ал.1 ГПК въззиваемият В.И.Н. *** чрез процесуал-ният си представител адв.М.Л.,САК,дава писмен такъв,като в него от своя страна е направен анализ на приложимите норама-тивни актове в конкретния случай,обсъдена е съдебната практика на ВАС, относима към действието на ПИККЕ,както и наличието на неравноправна клауза в ОУ,по смисъла на чл.143,т.6 и т.18 ЗЗП,респективно нищожна на основание чл.146,ал.1 ЗЗП и чл.26, ал.1 ЗЗД.Иска се потвърждаване на обжалваното решение, претен-дират се разноски.

Чрез процесуалният си представител адв.М.Л., въззи-ваемият поддържа писмения отговор и развива съображения за не-основателност на въззивната жалба.

Окръжният съд,след като служебно провери редовността и до-пустимостта на въззивната жалба,счита че същата е подадена в срока по чл.259,ал.1 ГПК,отговаря на изискванията за съдържание и приложения по чл.260 и чл.261 ГПК,произхожда от страна с необходимата легитимация и правен интерес,насочена е против съдебен акт от категорията на обжалваемите, при което е про-цесуално допустима.

Съгласно чл.269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението,а по допустимостта-в обжалваната част,като по останалите въпроси е ограничен в рамките на реле-вираните в жалбата въззивни основания.

Първоинстанционното решение е валидно и допустимо, поста-новено в рамките на правораздавателната власт на съдилищата по граждански дела и в съответствие с основанието и петитума на исканата съдебна защита.

Окръжният съд,като съобрази доводите на страните и след като сам от своя страна, прецени и обсъди събраните по делото доказателства,съобразявайки разпоредбата на чл.235,ал.2 ГПК, намира въззивната жалба НЕОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:

        Производството пред районен съд-Оряхово е образувано по искова молба на В.И.Н. ***,чрез която е предявен отрицателен установителен иск с правно основание чл.124,ал.1 ГПК против “ЧЕЗ Електро България” АД,ЕИК ***,със седалище гр.София за установяване на това, че не дължи на ответника сумата 3011.20 лв. с ДДС  лв. по фак-тура № 0238429107/21.03.2018г., представляваща стойност на кон-сумирана,но неизплатена стойност на доставена ел.енергия за пе-риода от 17.12.2017г. до 16.03.2018г.за недвижим имот,находящ се в с.***,обл.Враца, ул.***.

Доколкото извънсъдебната претенция на ответника се осно-вава на възникнало в негова полза потестативно право за едно-странно извършване на корекции в сметките за потребена елект-рическа енергия от ищеца, съдът следва да прецени налице ли е такова право,респективно възникнали ли са предпоставките за не-говото упражняване.

Съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест,при отрицателен установителен иск, ответното дружество следва да установи, че спорното право е възникнало, в случая това са обстоятелствата,свързани със съществуването на дого-ворни отношения между страните за доставката на електрическа енергия,наличието на предпоставки за извършване на едностран-ната корекция и дали правилно е извършено преизчисляването на сумите.

Ищецът следва да докаже възраженията си срещу вземането, респективно срещу изискуемостта на вземането.

Не се спори между страните, че същите са в облигационно правоотношение,по силата на което ищецът е потребител на дос-тавяна от ответното дружество електрическа енергия и дължи зап-лащане на стойността на потребената такава от негова страна,тъй като след продажбата на имота му в с.Струпец,не е вписан новият собственик и партидата за него се води на негово име.

От констативен протокол  № 3022665/16.03.2018 г. за про-верка на неточно измерване и/или неизмерване на електрическа енергия,съставен от служители на ответното дружество, в при-съствието на двама свидетели от Федерацията на потребителите се установява,че електромерът се намира извън имота на ищеца, монтиран е на стълб,а проверката му е констатирала,че:"липсва пломба на щита.Пломбата на клемния блок е със скъсана пломбажна тел.След замерване с еталон Емсист с номер 0803109 на елект-ромер с № 0202768 в момента на проверката измерихме грешка Е = - (минус) 92,83%. След оглед и сваляне на капачката на клемния блок констатирахме промяна на схемата за свързване състояща се в:има монтиран мост от меден проводник между входяща и изходяща фазова клема на електромера. След премахване на моста елект-ромерът работи в класа си на точност."

 От фактура № 0238429107/21.03.2018г. се установява, че дължимата от ищеца на основание чл.83,ал.1,т.6 ЗЕ и чл.51 ПИКЕЕ ел.енергия сумата в размер на 3011.20 лв. по констативен про-токол за периода от 17.12.2017 г. до 16.03.2018 г.

От предложение за корекция на сметка, се установява, че във връзка с цитирания констативен протокол за процесния период следва да се доначислят 16 403 kWh за консумирана и незаплатена електроенергия./л.9-10-ти от делото на ОРС/

От писмо изх. №1202892968/22.03.2018г. се установява, че ищецът е уведомен за извършената корекция и е поканен да зап-лати дължимата сума от 3011.20 лв./ л.8-ми делото на ОРС/

От показанията на свидетелите М.П.Н. и Д.Р.Т. - техници  НТЗ в ЧЕЗ Разпределение България АД се установява, че на 16.03.2018 г., извършвали про-верки в с.***. При извършване на проверка на едно табло на ул.„***“установили,че липсва пломба на предпазния щит, след което установили че пломбата на клемния блок на единия от двата електромера е манипулирана.Извършили проверка с еталон-ния уред,който отчел голяма грешка в минус на електромера с на-рушена пломба.При тези констатации,потърсили съдействие от по-лицията и след изпращане на техен представител,както и в при-съствието на представители на Федерацията за защита на потре-бителите премахнали нарушената пломба, свалили капачката на клемния блок и установили, че между входяща и изходяща фазова клема на електромера, е монтиран мост от меден проводник. Пре-махнали моста и възстановили правилната схема на електромера. Премерили с еталонен уред и той работел в класа си на точност. За констатираното нарушение съставили КП, който е подписан от представителите на Федерацията за защита на потребителите и представител на полицията, които били на мястото през цялото време на проверката.Абонатът не е бил намерен на адреса,при което няма и негов подпис в КП.

По делото е налично приетото заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза изготвена от вещото лице Н.Л.,което потвърждава,че описаните в КП № 3022665/ 16.03.2018г. отклонения в работата на проверения електромер, представляват неправомерна промяна на ел.схема на свързване на СТЕ,постигната чрез нерегламентирано преднамерено въздействие, като то не е последица от производствен дефект.Експертизата установява също така и,че преизчисляването на консумираната, но не отчетена и незаплатена електроенергия е направено при спаз-ване на методиката по реда на чл.48 ал.1,т.1,б.“б“ от ПИКЕЕ, като е използвана формула в съответствие с обстоятелствата от-разени в КП и по цени за консумираната ел.енергия одобрени от КЕВР на тарифата, по която абоната е приел да заплаща консуми-раната в неговия дом ел.енергия.

При така установената фактическа обстановка,районният съд, след обсъждане,съпоставка и отчитане на съответните взаимовръз-ки между отделните доказателства и приложимите материалноправни разпоредби,е направил фактически и правни изводи,които въззив-ната съдебна инстанция напълно споделя, поради което по силата на чл. 272 ГПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд, като по този начин те стават част от правните съждения в нас-тоящия съдебен акт.

В допълнение излага следното:

Спорен по делото е въпросът,както сочи и районния съд, дали в полза на ответното дружество, в качеството му на краен снаб-дител с електрическа енергия, съществува правото едностранно да извършва корекции в сметките на клиента си за изминал период и при какви условия.

С Решение № 1500/06.02.2017 г. по адм. дело № 2385/2016 г. на петчленен състав на ВАС са отменени ПИКЕЕ с изключение на чл.48,чл.49,чл.50 и чл.51 от този акт. Подзаконовият нормативен акт се смята отменен занапред - т.е от деня на влизане в сила на съдебното решение и няма обратно действие, като за периода от приемането му до неговата отмяна, актът се счита за зако-носъобразен и поражда валидни правни последици. В настоящия случай процесният период (от 17.12.2017г.-16.03.2018г.) е след постановяване на цитираното решение на ВАС.

Следователно към момента на съставяне на констативния протокол и предложението за корекция не са действали правила, регламентиращи принципите на измерване, начините и местата за измерване и реда на тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Въпреки наличието на оставените в сила разпоредби на чл. 48 - чл. 51 от ПИКЕЕ, които касаят единствено изчислението на количеството ел. енергия, то чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ посочва, че при установена промяна на схемата на свързване, корекция може да се извърши само въз основа на констативен протокол за уста-новяване на намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл.47 ПИККЕ (отм.). Към съставянето на кон-стативния протокол обаче ПИКЕЕ относно процедурата по чл. 47 не са действали, поради изричната им отмяна за нарушена процедура по приемането им.

Поради това съдът намира, че поради липсата на действащи ПИКЕЕ,регламентиращи принципите на измерване, начините и мес-тата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия, крайният снабдител не е имал законово основание да коригира сметката на ищеца, тъй като не е изпълнил задължението си по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ (норма-та препраща към правила - вече отменени). Въпреки че е пред-виден ред за уведомяване на клиента по чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ в ОУ от крайния снабдител, то тази норма също така препраща към предвидените в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ правила (ПИКЕЕ), съгласно които следва да бъде извършена корекцията на сметка, за която корекция вече клиентът да бъде уведомен по съответния ред от общите условия.

От друга страна,както сочи и районния съд, съгласно чл. 195,ал. 2 АПК правните последици от отменения акт се уреждат служебно от съответния компетентен орган - в случая КЕВР. В предвидения в цитираната разпоредба срок от 3 месеца, КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ.След тяхната отмяна и към момента на проверката на електромера на ищеца,не са били налице действащи и приложими правила за уста-новяване на случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия. Не е била изпълнена законовата делегация в чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ за предвиждане на такъв ред, като ос-нование за извършване на корекцията. Именно затова не е налице и въведената с ПИКЕЕ (отм.)обективна отговорност на потреби-теля, поради което приложение в конкретния случай отново следва да намерят общите правила. При това положение се явяват неосно-вателни и доводите във въззивната жалба за обективна отговор-ност на потребителя.

По делото не се установява неправомерно въздействие върху СТИ от страна на потребителя  или такова с негово знание,като са събрани доказателства,само досежно факта на неточното отчи-тане на електроенергия.В тази връзка следва да се съобрази и,че съгласно чл.120,ал.1 ЗЕ, СТИ, е собственост на оператора, мон-тирано е извън обекта на собственост на ищеца,а задължението за поддържане изправността и годността му е в тежест на ответното дружество,което е следвало да положи дължимата грижа, като из-вършва текущ контрол и проверка на последното.

В контекста на изложеното, действително до изричната отмя-на на ПИКЕЕ е било налице въведено законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената електроенергия, ако е изпълнил задъл-женията си по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и по чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ - т.е при предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента, че има основание за корекции и при на-личие на одобрени правила за измерване на количеството електри-ческа енергия, каквито са именно цитираните от ответника ПИКЕЕ.     С оглед обаче на установения факт,че в конкретния случай проверката на СТИ е от дата 16.03.2018 г. - т.е след отмяната на ПИККЕ,следва да се приеме, че възможността за извършване на корекция в сметката на потребителя и ангажиране на неговата обективна отговорност,съобразно приетото в Решение № 118/ 18.09.2017 г. по т.д. № 961/2016 г., II т.о на ВКС и Решение № 115/20.09.2017 г. по т.д. № 1156/2016 г., II т.о на ВКС,не може да намери приложение,предвид обстоятелството,че,както се посочи,към момента на проверката липсват действащи и приложими правила,които да я регламентират.

Като съобрази изложеното и доколкото крайните изводи на двете инстанции съвпадат, атакуваното решение следва да се пот-върди.Този извод се налага за решението и в частта за раз-носките,които са съобразени с изхода от спора и представените доказателства за реално платени разноски.

С оглед изхода на спора, на въззиваемия се следват раз-носки, в размер на представените доказателства за ангажирана адвокатска защита в лицето на адв.М.Л.,САК,т.е. в размер на сумата от 560 лв.Въпреки че в представения списък по чл.80 ГПК се претендират и пътни разноски в размер на 80 лв.,съдът, счита че те не следва да се присъждат,тъй като не са предста-вени писмени доказателства,че разноски в такъв размер действи-телно са направени.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

                      

                     Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение №130/30.11.2018г., постановено по гр. д. № 403/2018г. на РС- Оряхово.

ОСЪЖДА„ЧЕЗ Електро България” АД, с ЕИК ***, със седа-лище и адрес на управление гр. София, бул. ***,представлявано от Ж.В.П., К.С.С. и К.К. ДА ЗАПЛАТИ на  В.И.Н.,с ЕГН **********,*** сумата от  560.00 лв. /петстотин шестдесет и лева/ - разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на ос-нование чл.280, ал. 3 ГПК.

 

 

 

        Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........