О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №....

гр. Враца, 11.04.2019 г.

 

ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РЕНАТА Г.МИШОНОВА - ХАЛЬОВА

ЧЛЕНОВЕ: М. АДЖЕМОВА

мл. с. ИВАН НИКИФОРСКИ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия Никифорски ВГД № 623 /2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

     Производството е образувано по въззивна жалба, вх. № 4021/26.09.2018 г. на адв. М.К., в качеството и на пълномощник на  Г.А.П. *** против  Решение № 223 от 11.07.2018г., постановено по гр.д. №1780/2017г. по описа на РС - гр. Мездра.

    В срока за произнасяне, при проверка на процесуалната дейност на пъвоинстанционния съд, въззивният състав констатира допуснато процесуално нарушение.Преди да бъде изпратено на РС - гр. Мездра,делото е разглеждано от РС - гр. Козлодуй.Със свое определение № 1091 от 26.10.2016 г., РС - гр. Козлодуй е конституирал като страна в процеса И.П.И., в качеството му на собственик на един от делбените имоти  УПИ L от 1543 кв.м. с идентификатор 37798.505.362.На 15.11.2016 г. От ищеца по делото, чрез адвокат М.К. е постъпила молба, с която се сочи, че конституирания ответник  И.П.И. е починал и желае вместо него да бъдат конституирани като страни в процеса наследниците му,а именно Ц.Б.И. - съпруга, П.И.П. - син и дъщеря А.И.П.. Със свое определение № 1145 от 16.11.2016 г., постановено по гр.д. № 969 по описа за 2016 г., РС - гр. Козлодуй е заличил като страна в  процеса И.П.И. и е конституирал неговите наследници.Копие от исковата молба е връчена на същите. Новоконституираните страни са редовно призовани за първото заседание пред РС - гр. Козлодуй, проведено на 06.02.2017 г., не се явяват и не изпращат представител. Със свое определение № 715 от 16.08.2017 г., постановено по гр.д. № 969 по описа за 2016 г. на РС - гр. Козлодуй съдията докладчик се отвежда от разглеждане на делото, като последва отвод и на останалите съдии от РС - гр. Козлодуй, поради което делото е прекратено.

   В резултат на това делото е изпратено за разглеждане на РС - гр. Мездра, където е образувано под № 1780 / 2017 г. по описа на съда.При провеждане на съдебните заседания пред РС - гр. Мездра ответниците Ц.Б.И., П.И.П. и  А.И.П. изобщо не са призовавани. РС - гр. Мездра се е произнесъл с Решение - № 223 от 11.07.2018г., постановено по гр.д. №1780/2017г.Същото не  е било връчено на ответниците Ц.Б.И., П.И.П. и  А.И.П..Против решението е подадена въззивна жалба от ищеца по делото  Г.А.П..Копие от въззивната жалба не е връчена на ответниците Ц.Б.И., П.И.П. и  А.И.П..Лишаването на надлежно конституирани страни от участие в процеса е процесуално нарушение, което съществено накърнява правото им на защита. Не е самостоятелно основания за връщане делото на РС - гр. Мездра за администриране, чрез връчване на въззивната жалба, доколкото въззивният съд може сам да преодолее този порок. Предвид обаче обстоятелството, че и решението на РС - гр. Мездра не е връчено на въпросните надлежно конституирани страни, то настоящият съдебен състав намира, че следва да  отмени определението си, с което е обявил съдебното дирене за приключено и е поставен ход на устните състезания, да прекрати производството пред себе си и да върне делото на РС - гр. Мездра с указания за  връчване на Решение на № 223 от 11.07.2018г., постановено по гр.д. №1780/2017г.,на РС - гр. Мездра, както и копие от въззивна жалба вх. № 4021/26.09.2018 г. на ответниците Ц.Б.И., П.И.П. и  А.И.П..След извършване на тази процедура и изчакване сроковете, в които ответниците Ц.Б.И., П.И.П. и  А.И.П. могат да депозират въззивна жалба, респективно отговор на въззивна жалба вх. № 4021/26.09.2018 г., делото следва да се върне на Окръжен съд - гр. Враца.  

    Така мотивиран, Врачанският окръжен съд

                                             О П Р Е Д Е Л И:

         ОТМЕНЯ Определение от 23.01.2019 г., с което е обявил съдебното дирене за приключено и е поставил началото на устните състезания.

    ПРЕКРАТЯВА производството по в.г.д № 623 / 2018 г. по описа на Окръжен съд - гр. Враца.

    ВРЪЩА делото на РС - гр. Мездра за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.

    СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА делото да бъде върнато отново за разглеждане в Окръжен съд - гр. Враца.

    ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните преписи от настоящия съдебен акт за сведение.

     Определението не подлежи на обжалване.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.    

 

 

 

                                                2.