ПРОТОКОЛ

гр. Враца, 10.04.2019 г.

 

Врачанският окръжен съд, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично

съдебно заседание на 10.04.2019 год. в състав:

 

                       Председател: РЕНАТА Г.МИШОНОВА-ХАЛЬОВА

                                   Членове: МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                 Мл.съдия: ИВАН НИКИФОРСКИ

 

 

                                       

при секретар: МАРИЯ ЦЕНОВА

разгледа възз.гр. дело N`42 по описа на съда за 2019 год.

докладвано от ИВАН В. НИКИФОРСКИ

На именното повикване в 10,05 часа се явиха: 

 

 

Д.Й.П., явява се лично и с адв. С.Г..

 

И.К. Н., лично с адв. М.М..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдебният състав счита, че няма пречки за даване ход на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството продължава след възобновяването му при спиране по взаимно съгласие между страните поради постигнато споразумение между тях относно упражняване на родителски права, издръжка и режим за виждане на малолетните деца.

 

АДВ.Г.: Поддържам споразумението, което сме представили за съвместно упражняване на родителските права от родителите на двете малолетни деца, като днес правим изменение относно срока по т.1, раздел 2 от Споразумението за родителски права. Съгласни сме вместо един месец, срока да бъде 3 месеца  пребиваване на децата при всеки един от родителите, като другия родител съответно да има право да вижда децата както сме се уговорили в т.4 на този раздел 2-ри. Останалата част от споразумението поддържаме.

 

Д.П.: Съгласен съм със споразумението и корекцията днес, лично съм го подписал.

 

АДВ.М.: Поддържам споразумението и съм съгласна с промяната за времето, през което децата да пребивават при всеки от родителите, вместо 1 на 3 месеца.

 

И.К. Н.: Съгласна съм с корекцията днес, подписала съм споразумението.

 

С оглед постигнатото писмено споразумение между страните с корекцията, направена днес в същото от датата на внесената молба на 26.03.19 г., съдът счита, че то следа да бъде одобрено на основание чл.234 ГПК, тъй като не противоречи на закона и добрите нрави, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между И.К. Н.  с ЕГН:**********, адрес: *** и Д.Й.П., с ЕГН:**********, с адрес ***, "***" №29, по силата на която:

1. Родителските права над родените от брака на И. Н. и Д.П. малолетни деца - Д.Д.  П.,  ЕГН:********** и С. Д.П., с ЕГН:********** занапред ще се упражняват съвместно и от двамата родители, като децата ще бъдат представлявани от двамата родители, заедно или по отделно.

2. За в бъдеще двете деца Д. и С. ще имат местоживеене по 3 /три/ месеца при всеки от родителите, на неговия адрес, посочен по-горе в споразумението както следва: считано от 01.05.2019 г. - първите 3 /три/ месеца децата ще имат местоживеене при майката на адреса й, посочен по-горе в гр. К., а следващите 3 /три/ месеца при бащата, като тази последователност продължава до навършване на пълнолетие на двете деца. Летните почивки на децата до пълнолетие или други обстоятелства, които да наложат този режим да се промени, ще бъдат по споразумение между двамата родители и няма да се отразяват определени летни месеци в настоящото споразумение.

3. В тримесечния период, когато децата са при единият родител, другия родител има право на лични отношения с тях, както следва: всяка събота и неделя на съответния месец с преспиване от 18.00 ч. на петъчния ден до 18.00 ч. на неделния ден.

4. Единият родител дължи на другия родител за децата си съответно по 140.00 лв. за всяко от тях, месечна издръжка за периода, когато децата не са при него, считано от 01.05.2019 г. до навършване на пълнолетие на децата или важни обстоятелства, които ще наложат промяна или прекратяване на издръжката.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:  1. И.К. Н.

 

                   ...............

 

 

               2. Д.Й.П.

 

                   ..................

 

 

Поради постигане на спогодба,производството по делото следва да бъде прекратено и съда

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно гр.д. №42/2019 г. по описа на ВРОС поради постигната спогодба.

 

ОСЪЖДА И.К. Н. с ЕГН:**********, адрес: *** да заплати държавна такса върху определената издръжка за двете деца по сметка на ВОС в размер на 100.80 лв. и

ОСЪЖДА Д.Й.П., с ЕГН:**********, с адрес ***, "***" №29 да заплати държавна такса върху определената издръжка за двете деца по сметка на ВОС в размер на 100.80 лв.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в прекратителната му част в едноседмичен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 10,20 часа.

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                             

       

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                               2.

 

 

                                      СЕКРЕТАР: