О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд гражданско отделение в закрито    заседание на 03.04.2019г.в състав:

 

   Окръжен съдия: НАДЯ ПЕЛОВСКА

 

Като разгледа докладваното от съдията

Гр. дело N 89          по описа за  2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Е.С.Г. ***, чрез упълномощения си адвокат Д.М., е предявил обективно съединени искове против С.И.К. ***, съответно за сумата от 20 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в резултат на причинена му от ответника средна телесна повреда и за сумата от 50 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на същата телесна повреда.

Твърди се, че в резултат на нанесен му от ответника побой на 05.02.2018г., на ищеца са причинени средни телесни повреди-обезобразяване, счупване на скулите и челюстите, като това е наложило лечението на ищеца в клиники по неврохирургия и УНГ за период от 15 дни. Твърди се също, че във връзка с побоя е било образувано НОХД №377/2018г. /не се сочи по описа на кой съд/, което е приключило със споразумение, по силата на което ответника е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл.129 от НК.

С определение на съда от 01.03.2019г. така предявената искова молба е била оставена без движение, поради констатирани нередовности по смисъла на чл. 127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК. На ищеца е указано, че в едноседмичен срок, с писмена молба, с препис за ответника, следва да конкретизира: 1. в какво се изразяват претендираните от него неимуществени вреди и за кой период от време са търпени; 2. в какво се изразяват претендираните имуществени вреди-средства за лечение и какво точно са; 3. по описа на кой съд е приключилото НОХД №377/2018г.

В срока за отстраняване на констатираните нередности, от пълномощника на ищеца е постъпила писмена молба вх.№2677/20.03.2019г., в която се сочи, че образуваното и приключило НОХД №377/2018г. е по описа на Районен съд-Козлодуй. Сочи се също, че неимуществените вреди се претендират считано от датата на извършване на престъплението 06.02.2018г., от когато и до настоящия момент ищецът е неработоспособен, с няколко хирургически интервенции на челюстта, обезобразен, трудно подвижен, със забавен говор и необходимост от провеждането на пластични операции. Поддържа се, че имуществените вреди са във връзка със средствата, дадени от семейството на ищеца и от самия ищец за лечение, което продължава 13 месеца.

Изхождайки от така постъпилата молба вх.№2677/20.03.2019г. съдът намира, че недостатъците на исковата молба са само частично отстранени-досежно конкретизацията на наказателното производство и досежно началната дата, от която се претендират неимуществените вреди. Изцяло неотстранени обаче са останали нередовностите, свързани с петитума на исковете за имуществени и неимуществени вреди от гледна точка на това в какво се изразяват вредите. Както в исковата молба, така и в молбата от 20.03.2019г.ищецът определя имуществените вреди само най-общо, поддържайки, че са разходи за лечение, извършени от увреждането до момента. Липсва обаче каквато и да е конкретизация в какво точно се изразяват тези разходи и дали са свързани със заплащането на конкретни медицински процедури /операции и пр./, лекарства или рехабилитации например. Липсата на такава конкретизация не позволява да бъде определен предмета на доказване и възпрепятства защитата на ответника против иска, тъй като съгласно разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗЗД обезщетението се дължи само са онези конкретни вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Ето защо и съобразно разпоредбите на чл.6, ал.2 от ГПК и  чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК, за да бъде приет иска за разглеждане, в него ясно и точно следва да са посочени конкретните имуществени вреди /разходи/, претърпени от ищеца и стойността на тези разходи, която се иска да бъде присъдена под форма на обезщетение.

Изцяло неуточнена е и претенцията за неимуществени вреди, тъй като изобщо липсва посочването на такива вреди. Неимуществените вреди са субективните негативни преживявания на увреденото лице и като такива те подлежат на конкретизация от него. В случая ищецът излага твърдения само за настъпилите физически увреждания-обезобразяване, трудна подвижност и пр., без да сочи до какви психически преживявания водят те.

Изложените съображения дават основание на съда да приеме, че исковата молба е останала с неотстранени недостатъци, които правят невъзможно определянето на спорния предмет и водят до необходимост от  прекратяване на делото.

Водим от горното и на основание чл.129, ал.3 от ГПК, Врачанският окръжен съд

 

 

               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №89/2019г.по описа на Окръжен съд-Враца, поради неотстранени недостатъци на исковата молба.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-София в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

 

                    Окръжен съдия: