О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                     

гр.Враца,08.04.2019 год.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско  отделение,в  закрито заседание на  08 април 2019 год. в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

                   Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                  ПЕНКА  Т.ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия М.Досов възз.ч.гр.дело №144 по описа за  2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

П.А.Д. *** е обжалвал разпореждане №819/30.01.2019 год. на Районен съд - Враца,постановено по гр.дело №4839/2018 год. по описа на същия съд,с което е върната частната му жалба вх.№1409/29.01.2019 год. против определение №83/09.01.2019 год.,с което е прекратено производството по делото.

Излага,че не е просрочил срока за обжалване на определението за прекратяване на производството,тъй като това определение не му е връчено лично - връчено е на лице, което не е сред лицата по чл.46,ал.1 и ал.2 ГПК.Нарушен е и чл.39,ал.1 ГПК,тъй като жалбоподателят изрично е посочил съдебен адресат - адв.М.К. от САК,и определението за прекратяване  е следвало да бъде изпратено за връчване на адреса на адв. К. в гр.София.Освен това, в съобщението има посочени две дати на получаване -едната,изписаната ръкописно,е 16.01.2019 год.,а другата 17.01.2019 год. е положена от печат.И ако се приеме за дата на получаване 17.01.2019 год.,то частната жалба / против определението за прекратяване/ е подадена в срок - на 24.01.2019 год.

Иска отмяна на обжалваното разпореждане и връщане на делото на първоинстанционния съд за администриране на частна жалба вх.№1409/29.01.2019 год.

В условията на евентуалност ,ако съдът приеме, че срокът за обжалване / на определение №83/09.01.2019 год./ е изтекъл, моли на основание чл.64,ал.2 от ГПК за въстановяване на този срок.

Производството е по чл.274 ал.1 т.1 ГПК.

С частната жалба не са сочени нови доказателства.

Частната жалба е процесуално допустима.Подадена е в преклузивния срок по чл.275,ал.1 ГПК,от страна,имаща право и интерес от обжалване,и против акт на съда, подлежащ на обжалване.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Пред първоинстанционния съд частният жалбоподател е предявил искова молба, въз основа на която е образувано гр.дело №4839 по описа за 2018 год. Посочил е като съдебен адресат адв.М.К. от САК и адрес за кореспонденция в гр.София.С молба /л.10 от делото на РС-Враца/ Д. е заявил,че желае адреса на кореспонденция да бъде променен на ул.*** в гр.Враца. Районният съд е приел предявения иск за недопустим и с определение №83/09.01.2019 год. е прекратил производството по делото на това основание.

Съобщението за прекратяване производството по делото, ведно с препис от самото определение, е изпратено за връчване на адрес гр.Враца, ул. ***. Връчено е на 16.01.2019год. на намерения на адреса Е.Ч., който е поел задължение да го предаде на Д.,като собственоръчно е записал,че е братовчед на ищеца. Върху разписката към това съобщение е положена с печат дата 17.01.2019 год. като дата на връщането му в съда. На 29.01.2019 год. в съда е входирана  с вх.№1409 частна жалба против определението за прекратяване производството по делото. С разпореждане №819/30.01.2019 год. тази частна жалба е върната на жалбоподателя като просрочена. Съобщението с препис от разпореждането за връщане е връчено на жалбоподателя на 06.02.2019 год. Срещу това разпореждане за връщане е депозирана нова частна жалба – вх.№ 2413/13.02.2019 год.,  която е предмет на настоящето производство.

При така изяснената фактическа обстановка настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.

Жалбоподателят е уведомен за определението за прекратяване на производството по делото на 16.01.2019 год. по реда на чл.46,ал.1 и ал.2 ГПК, като в определението  изрично е указано,че то подлежи на обжалване в едноседмичен срок от уведомяването. Този срок е изтекъл на 23.01.2019 год.,а частната  жалба е входирана в съда на 29.01.2019 год.Изпратена е по пощата с дата на пощенското клеймо 24.01.2019 год.,т.е. след изтичане на преклузивния едноседмичен срок от уведомяването.

Съобщението и определение №83/09.01.2019 год. са изпратени на посочения от ищеца - жалбоподател адрес гр.Враца,ул.***,а по делото няма приложено пълномощно на адв.М.К.,при което твърдяното нарушение на чл.39, ал.1 ГПК не е налице.Съобщението е връчено на намереното на адреса лице - роднина на Д.,което е поело задължението да му го предаде,при което са спазени и изискванията на чл.46,ал.1 и ал.2 ГПК,като съдът приема за голословни твърденията на жалбоподателя,че Е.Ч. не е от лицата по чл.46,ал.2 ГПК.Доказателствената тежест е негова.Не може да се приемат и разсъжденията му,че за дата на връчване би могла да се приеме 17.01.2019 год., предвид положената от печат дата върху разписката. Разписката е оформена от връчващото лице четливо и без никакви поправки,задрасквания,или добавяния,с един и същи почерк и официалният удостоверителен характер на съобщението,включващо и датата на получаване 16.01.2019 год.,не е опроверган.

Изводът,който се налага е,че разпореждане №819/30.01.2019 год.,което се обжалва и с което се връща частната жалба против определението на РС-Враца от 09.01.2019 год. за прекратяване на производството по делото , е правилно и законосъобразно,тъй като подадената частна жалба е просрочена и като такава следва да се върне на основание чл.262,ал.2,т.1 вр.чл.275,ал.2 вр.ал.1 ГПК,както правилно е процедирал и първоинстанционния съд.

При гореизложеното,частната жалба е неоснователна.Следва да бъде оставена без уважение,а първоинстанционният акт – потвърден.

Доколкото в частна жалба вх.№2413/13.02.2019 год. се съдържа и искане за възстановяване на срок по реда на чл.64,ал.2 ГПК,по което компетентен да се произнесе е първоинстанционния Районен съд-Враца,делото следва да се върне на този съд за преценка на допустимостта и основателността на това искане.

Водим от горните съображения,Окръжен съд-Враца

 

 

                 О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №819/30.01.2019 год. на Районен съд - Враца, постановено по гр.дело №4839/2018 год. по описа на същия съд,с което е върната на П.А.Д. ***  негова частна жалба вх.№1409/29.01.2019 год. против определение №83/09.01.2019 год.,с което е прекратено производството по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване-чл.274,ал.4 вр. чл.280,ал.1,т.1 ГПК.

ВРЪЩА гр.дело №4839/2018 год. на Районен съд-Враца за произнасяне по искането на П.Д. с правно основание чл.64,ал.2 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                                 ЧЛЕНОВЕ:1..........           2..........