ПРОТОКОЛ

 

гр. Враца, 17.04.2019 г.

 

Врачанският окръжен съд, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично

съдебно заседание на 17.04.2019 год. в състав:

 

                       Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

                            Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ

                                     ПЕНКА ПЕТРОВА

 

                        

при секретар: МИГЛЕНА КОСТАДИНОВА 

и участието на прокурора:

разгледа възз. гр. дело N`156 по описа на съда за 2019 год.

докладвано от Т. АЛЕКСАНДРОВА

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

 

 

ВЪЗЗИВНИКЪТ Е.И.Д. - не се явява, представлява се от особения представител адв. В.Л. от ВрАК, като същевременно от самия въззивник Е.Д. е постъпила молба, с която заявява искане за оттегляне на жалбата.

ЗА ВЪЗЗИВАЕМАТА "ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА" ЕАД се явява ю.к. В. Н..

 

АДВ. Л.: По даване ход на делото - предоставям на съда. Като особен представител на длъжника, и като съм назначен с акт на ВрРС, след постановяване на неговото решение в изпълнение на задълженията си, съм пуснал своевременно въззивна жалба. Констатирах, че с молба, подадена от въззивника, подадената от мен въззивна жалба е оттеглена, при което положение, ако вие прие-мете, че делото следва да се прекрати, моля да ми бъде присъдено възнаграждение за изготвянето на жалбата и осъществяване на процесуалното ми представителство пред настоящата инстанция.

 

Ю.К. Н.: Ход на делото. Във връзка с молбата заявявам, че ответникът се яви лично в управлението на "Топлофикация - Враца", за да плати други стари свои задължения и по този повод колегите го изпратиха при мен и аз го уведомих за настоящото производство, тъй като той не беше уведомен до настоящия момент. Той каза, че не желае да се обжалва. Пред мен заяви, че ще бъде депозирана такава молба, с която желае да се прекрати производството по делото, с оглед на което аз считам, че при наличието на тези доказателства, производството следва да бъде прекратено поради оттегляне на жалбата. Не възразявам да бъде платеното възнаграждението за особен представител на колегата Л., което е внесено от нас, защото все пак той е изготвил жалбата и си е изпълнил вменените му с нормативната уредба задължения. Моля за този направен разход за особен представител да бъде осъден длъжника.

 

СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ намира, че с оглед постъпилата молба от въззивника Е.И.Д., с която оттегля подадената въззивна жалба, са налице процесуалните предпоставки на чл. 264 ГПК за прекратяване на делото, поради оттегляне на жалбата, с оглед на което

 

               О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА към делото молба вх. № 2902/26.03.2019 г. на Е.И.Д. ***.

 

На основание чл. 264, ал. 1 ГПК ПРЕКРАТЯВА производството по възз. гр. дело 156/2019 г. по описа на ВрОС, поради оттегляне на жалбата.

 

ПОСТАНОВЯВА на особения представител адв. В.Л. ***, назначен с акт на РС-Враца, да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300.00 лв., внесени с бележка с червен № 153/2019 г. за извършените действия по изготвяне на въззивната жалба и образуване на въззивното производство.

 

ОСЪЖДА Е.И.Д. *** да заплати на "Топлофикация-Враца" ЕАД сумата от 300.00 лв. разноски за особен представител пред въззивната инстанция.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред САС.

 

СЪДЕБНИЯТ СЪСТАВ обяви устните състезания за приключени и ще се произнесе с решение в законния срок.

 

ПРОТОКОЛЪТ се написа в с.з. и приключи в 10.10 часа.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                             2.

 

 

 

       СЕКРЕТАР: