О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд гражданско отделение в закрито    заседание на 25.04.2019г.  в състав:

 

   Председател:НАДЯ ПЕЛОВСКА

Членове:ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

        МАРИЯ АДЖЕМОВА

                                 

Като разгледа докладваното от съдията Пеловска

В.ч.гр. дело N 159          по описа за  2019  г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

А.Г.В. от гр.Нови Искър е подал частна жалба вх.№554/24.01.2019г., с която е обжалвал определение №2727/21.12.2018г. на Районен съд-Бяла Слатина, постановено по гр.дело №351/2018г., с което е върната въззивната му жалба вх.№7636/05.11.2018г. В частната жалба се поддържа най-общо, че въпреки, че в качеството му на ищец по делото жалбоподателят изпълнявал всички указания на районния съд, искът му не бил разгледан. Сочи се, че предявеният иск е за прекратяване на сключения с ответника аренден договор, поради неизпълнение на насрещното задължение за заплащане на арендната цена.

Въззивният съдебен състав констатира, че частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 от ГПК и е насочена против обжалваем съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Първоинстанционното гр.дело №351/2018г.по описа на Районен съд-Бяла Слатина е било образувано въз основа на подадена от А.Г.В. против  А.А.Х. от гр.Бяла Слатина, искова молба, с която ищецът е поискал прекратяване на сключения с ответника договор за аренда и осъждането му да заплати арендната цена за три последователни стопански години, в размер на общо 807,879 лв. В исковата молба ищецът ясно поддържа, че желае прекратяване на договора, поради неизпълнение на насрещното задължение за заплащане на арендната цена.

С разпореждане от 16.03.2018г. така подадената искова молба е била оставена без движение, като на ищеца са били дадени многобройни указания за индивидуализация на имотите с граници и съседи, посочване на правното основание, на което се иска прекратяването на договора за аренда, за вписване на исковата молба, за заплащане на държавна такса и пр. Последвали са многобройни уточнения от ищеца и нови указания от съда, като конкретно указанията за внасяне на държавна такса и за вписване на исковата молба са изпълнени от ищеца. С молба вх.№2950/25.04.2018г. ищецът е представил и втори договор за аренда от 23.02.2007г., имащ за предмет посочената в исковата молба нива от 9 дка в м.”Дългата поляна”, представляваща имот №016008 в землището на с.Попица. С поредна уточнителна молба вх.№7634/05.11.2018г. ищецът е посочил, че се отказва от иска за заплащане на арендната цена, при което настоява за разглеждане на иска му за разваляне на арендния договор, във връзка с която е внесъл държавна такса от 60 лв. Въпреки това уточнение, с разпореждане от 06.11.2018г. районният съд отново е изискал представянето на актуални скици на имотите, предмет на договора за аренда, макар представянето на такива скици да не е необходимо по делото. Съображения, че скици не следва да бъдат представяни са изложени и от самия ищец в молба от 14.12.2018г., но въпреки това с разпореждане от 21.12.2018г.районният съд е удължил срока за представяне на скиците, указвайки, че ще върне исковата молба, ако указанията не бъдат изпълнени. Последвали са и нови указания в разпореждане от 29.01.2019г., касаещи имот №016008-нива от 9 дка в м.”Дългата поляна”.

Заедно с уточнителната си молба вх.№7634/05.11.2018г. ищецът е представил и въззивна жалба вх.№7636/05.11.2018г., с която развива оплаквания, че въпреки конкретността на иска му-да бъде прекратен /развален/ договорът му за аренда с ответника и му се присъдят деловодните разноски, районният съд не разглежда иска, а изисква неследващи се данъчни оценки и кадастрални скици.Развиват се и оплаквания за непрекъснати нови указания на първоинстанционния съд. Поискано е произнасяне по предявеният иск за разваляне на арендния договор.

С разпореждане от 06.11.23018г. РС-Бяла Слатина е оставил въззивната жалба без движение, като е дал указания за уточняване на съдебния акт, против който тя е насочена. Тъй като уточнение не е последвало, с обжалваното определение №2727/21.12.20188г. жалбата е била върната.

Разглеждайки обжалваното определение и изложените в частната жалба доводи, въззивният съд намира, че определението следва да бъде потвърдено, но като се дадат и указания до първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Единствената причина, поради която обжалваното определение следва да бъде потвърдено е тази, че с него е върната жалба, която действително няма характер на въззивна жалба, доколкото не е насочена против конкретен съдебен акт на районния съд и то от категорията на актовете, които да подлежат на обжалване. Независимо, че т.нар. от ищеца въззивна жалба е адресирана до Окръжен съд-Враца, с нея не се обжалва конкретен акт-решение, определение или разпореждане на РС-Бяла Слатина, който да е от категорията на актовете по чл.258 и чл.274, ал.1 от ГПК. Жалбата има характер на общо оплакване против процесуалните действия на съда по администриране на исковата молба, които действия не позволяват и не водят до разглеждане на предявения иск по същество. По тази причина жалбата действително не подлежи на администриране за горестоящ съдебен контрол. Ето защо и тъй като въззивната жалба не е насочена против подлежащ на обжалване съдебен акт, тя правилно е била върната от районния съд, поради което е определението за връщане ще следва да бъде потвърдено от въззивния съд.

Независимо от потвърждаването на определението на връщане на т.нар.въззивна жалба, делото ще следва да бъде върнато на РС-Бяла Слатина с указания за продължаване на съдопроизводствените действия в следната насока:

С исковата молба и с молбата вх.№7634/05.11.2018г. ищецът ясно е посочил, че иска прекратяване /разваляне/ на сключен с ответника договор за аренда относно земеделски имоти-ниви, представляващи поземлен имот №973001 от 11 дка в м.”Кировското”, поземлен имот №063025 от 9,293 дка в м.”Кнежкото” и поземлен имот №016008 от 9 дка в м.”Дългата поляна”, всички в землището на с.Попица. Ясно е посочено също, че прекратяването се иска, поради твърдяно от ищеца неизпълнение на задълженията на ответника да заплаща арендната цена, като тези твърдения обуславят извод, че се иска разваляне на аренден договор, поради насрещно неизпълнение. Доколкото ищецът не сочи изрично кой е арендния договор, чието разваляне иска, а същевременно с това представя два арендни договора, съответно от 17.12.2010г. и от 23.02.2007г., предмет на които са описаните в исковата молба земеделски земи, то районният съд следва на първо място да изиска уточнение от ищеца кой от двата договора иска да бъде развален /или и двата/, след което да пристъпи към преценка на допустимостта на иска, според критериите по чл.28 от Закона за арендата в земеделието. Тъй като предявеният иск е облигационен, не е необходима нито индивидуализация на имотите, според действащата към настоящия момент кадастрална карта, нито са необходими актуални скици на същите. Не е необходима и данъчна оценка на имотите, каквато е изискана с разпореждането на районния съд от 16.03.2018г., тъй като следващата се държавна такса подлежи на определяне по реда на чл.69, ал.1, т.5 от ГПК. Фактите и обстоятелствата, на които се основава исковата претенция са посочени от ищеца, при което правната квалификация на иска следва да бъде поставена не от него, а от районния съд, съответно да бъде извършена преценка за допустимостта на иска.

При тези съображения обжалваното определение ще следва да бъде потвърдено, а делото върнато на районния съд с указания за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно изложените в настоящето определение насоки.

Водим от горното, Врачанският окръжен съд

 

 

 

                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2727/21.12.2018г. на Районен съд-Бяла Слатина, постановено по гр.дело №351/2018г., с което е върната подадената от А.Г.В. от гр.Нови Искър въззивна жалба вх.№7636/05.11.2018г.

ВРЪЩА делото на Районен съд-Бяла Слатина за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно изложените в настоящето определение указания.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........