О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Врачанският окръжен съд, Гражданско отделение, в закрито заседание на 04 април 2019 год., в състав:

 

Председател: ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА                        Членове: МИРОСЛАВ ДОСОВ                                                         ПЕНКА Т. ПЕТРОВА

                                                

като разгледа докладваното от съдия Досов в.гр.дело №184 по описа за 2019 год,  за да се произнесе ,взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба на адв.Н.П. *** , в качеството му на особен представител на  Т.К.С. , против Решение №18/31.01.2019  год. по гр.дело №213/2018 год. на Районен съд-Мездра.

При извършената проверка на редовността на жалбата възивният съд констатира следното:

В първоинстанционното производство ответницата Т.К.С. е призована по реда на чл.47 ГПК и на основание ал.6 от същата разпоредба й е назначен особен представител на разноски на ищеца. Възнаграждение на особения представител се дължи за всяка инстанция без оглед резултата по делото. Размерът на това възнаграждение се определя от съда, внася се авансово от ищеца и се изплаща от съда на особения представител, а с крайния съдебен акт съдът присъжда разноските в тежест на съответната страна съобразно изхода на делото. Тогава, когато е подадена въззивна жалба против постановеното решение, както е в настоящата хипотеза, указанията за внасяне на разноските за особен представител пред въззивния съд следва да се дадат от страна на администриращия жалбата съд /в този смисъл вж. Определение №456/22.07.2015 по дело №3679/2015 на ВКС, ГК, III г.о./.

В случая въззивната жалба е подадена от особения представител адв. Н.П. . При администриране на жалбата районният съд обаче не е дал указания на ищеца за внасяне на разноски за възнаграждение на особения представител пред въззивната инстанция. Ето защо производството по настоящето дело следва да бъде прекратено, а жалбата - върната на Районен съд-Мездра за даване  указания на ищеца за внасяне възнаграждение на особения представител за въззивната инстанция. След изпълнение на указанията жалбата следва да бъде върната на Окръжен съд-Враца за продължаване на въззивната проверка.

Водим от горното, Врачанския окръжен съд

 

                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №184/2019 год. по описа на Окръжен съд-Враца.

ВРЪЩА делото на Районен съд-Мездра за изпълнение на дадените указания за авансово внасяне от ищеца " БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.", клон България,ЕИК ***,гр.София на възнаграждение за особения представител на ответницата - за въззивната инстанция по сметка  на Окръжен съд-Враца.

След изпълнение на тези указания въззивната жалба и делото да се върнат на Окръжен съд-Враца за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........                          ЧЛЕНОВЕ:1..........       2..........