О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                     гр.Враца,16.04.2019г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско  отделение,

в   закрито    заседание на 16.04.2019г., в състав:

 

   Председател:Татяна Александрова

Членове:Мирослав Досов

        Пенка Т.Петрова

                                 

при участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията П.Петрова

в.ч.гр.   дело N` 194   по описа за  2019 година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.419 ГПК.

Н.П.В. ***,е обжалвала разпореждане за незабавно изпълнение на заповед за незабавно изпълнение,издадена по реда на чл.417 ал.1 т.2 ГПК на 21.01.2019г.по ч.гр.д.№ 80/2019г.на РС Мездра.Поддържа се в частната жалба,че кредитът не е обявен за предсрочно изискуем,или доколкото е обявен,това волеизявление не било сведено до знание на жалбоподателката-длъжник,поради което заповедта за незабавно изпълнение била издадена в нарушение на процесуални правила,тъй като документите,въз основа на които била издадена не удостоверявали подлежащо на изпълнение вземане.Иска се отмяна на разпореждането за незабавно изпълнение.

Противната страна оспорва частната жалба.Поддържа,че вземането на банката било изискуемо,поради настъпване на крайния срок за връщане на получения кредит,който не е бил обявяван за предсрочно изискуем.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,становището на противната страна,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима,доколкото ПДИ от ЧСИ Ц.Д. е връчена на жалбоподателката на 19.02.2019г.,а жалбата е входирана в РС Мездра на 05.03.2019г.-в преклузивния двуседмичен срок по чл.419 ал.1 ГПК.Жалбата е подадена в срок,от лице,имащо право и интерес от обжалване,и против акт,подлежащ на обжалване.Настоящият състав приема,че жалбата касае разпореждането за незабавно изпълнение на издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 80/2019г.на РС Мездра,което е инкорпорирано в самата заповед,макар и да не съществува като отделен съдебен акт.

От данните по делото/ч.гр.д.№ 80/2019г./на РС Мездра,е видно,че кредиторът „Банка ДСК““ ЕАД гр.София е подало заявление за издаване заповед за изпълнение против длъжника – настоящ жалбоподател на основание чл.417 ал.1 т.2 ГПК.Към заявлението е приложено извлечение от счетоводните книги на кредитора,договор за преструкториране на кредитна карта в кредит за текущо потребление от 26.04.2017г.с краен срок за погасяване 20.10.2018г.,общи условия за предоставяне на кредити за текущо потребление,договор за издаване и обслужване на кредитна карта.Първоинстанционният съд е приел заявлението за основателно и издал заповед за изпълнение- № 38/21.01.2019г. за сумата 143,93 лв.- главница,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от датата на подаване на заявлението до окончателното и изплащане,120лв.-разходи при изискуем кредит,20,26 лв.-договорна лихва,10,24 – наказателна лихва и 25 лв.разноски,като разпоредил длъжникът да заплати на кредитора посочените суми.На същата дата е издаден и изп.лист,получен от кредитора на 21.01.2019г.Въз основа на издадения изп.лист е образувано изп.д.-№ 22/2019г. по описа на ЧСИ Ц.Д.,рег.№ 900,с район на действие ОС Враца,по което на длъжника е връчена ПДИ на 19.02.2019г.На 05.03.2019г.по делото на РС Мездра е постъпило възражение против заповедта за изпълнение,прието от заповедния съд за редовно и допустимо.На кредитора е дадено указание предвид постъпилото възражение,че може да предяви иск за установяване на вземането си.На същата дата – 05.03.2019г.е постъпила и процесната частна жалба.

При така изяснената фактическа обстановка и събрани доказателства,настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.Заповедта за незабавно изпълнение е издадена въз основа на предвиден в закона акт – извлечение от счетоводните книги на Банката,редовен от външна страна,и удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане против длъжника.Доводите в частната жалба за недължимост на вземането са неоснователни.Видно от приложените доказателства вземането произтича от договор за кредит,чиито краен срок за връщане е изтекъл.Всички вноски по договора за падежирали,и не стои въпроса за обявяване на предсрочната му изискуемост и свеждането и до знание на жалбоподателката-длъжник.С оглед изложеното частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение.

Водим от горното,ВОС

 

              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна частна жалба вх.№ 834/05.03.2019г.,подадена от Н.П.В. *** против разпореждане за незабавно изпълнение на РС Мездра,инкорпорирано в заповед за незабавно изпълнение № 38/21.01.2019г.,издадена по ч.гр.д.№ 80/2019г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

      Председател:           Членове:1/             2/