О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

                     гр.Враца,16.04.2019г.

 

Врачанският окръжен съд,гражданско  отделение,

в   закрито    заседание на 16.04.2019г., в състав:

 

   Председател:Татяна Александрова

Членове:Мирослав Досов

        Пенка Т.Петрова

                                 

при участието на

прокурора                    секретар         

като разгледа докладваното от съдията П.Петрова

в.ч.гр.   дело N` 219   по описа за  2019 година,

 

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.419 ГПК.

П.П.Б. ***,чрез процесуален представител адв.С.М. от САК ,е обжалвал разпореждане за незабавно изпълнение,инкорпорирано в заповед за незабавно изпълнение,издадена по реда на чл.417 ал.1 т.9 ГПК на 12.08.2008г.по ч.гр.д.№ 1305/2008г.на РС Враца.Поддържа се в частната жалба,че жалбоподателят получил на 19.01.2019г.ПДИ по изп.д.№ 696/2018г.по описа на ЧСИ Г.Б.,рег.№ 722,ведно с препис от изп.лист,издаден по цитираното ч.гр.д. на РС Враца.Излага се,че на жалбоподателя не е връчван препис от разпореждането за незабавно изпълнение на издадената заповед за незабавно изпълнение,както и от самата заповед.В изпълнителния лист не било посочено конкретното основание за издаването му.Тези пороци водели до нищожност на заповедта за изпълнение.Иска се обезсилване на заповедта за изпълнение и издадения изп.лист.Претендират се разноски.

Противната страна не е ангажирала становище по частната жалба.

Врачанският окръжен съд,като взе предвид изложените в частната жалба доводи и съображения,и събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима,доколкото ПДИ от ЧСИ е връчена на жалбоподателя чрез неговия баща на 19.01.2019г.,а жалбата е входирана в РС Враца на 30.01.209г.-т.е.в преклузивния двуседмичен срок по чл.419 ал.1 ГПК.Жалбата е подадена в срок,от лице,имащо право и интерес от обжалване,и против акт,подлежащ на обжалване.Настоящият състав приема,че жалбата касае разпореждането за незабавно изпълнение на издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д.№ 1305/2008г.на РС Враца,което е инкорпорирано в самата заповед,макар и да не съществува като отделен съдебен акт.С оглед изложеното доводите в частната жалба за нищожност на заповедта за изпълнение поради липса на изричен акт – разпореждане за издаването и се явяват неоснователни.Неоснователни и неотносими към предмета на спора са и доводите дали с ПДИ жалбоподателят е получил или не екземпляр от заповедта за изпълнение,както и дали в издадения изп.лист било отразено основанието за издаването му.Видно от данните по делото и изложеното в ч.жалба,жалбоподателят е разбрал за издадената заповед за изпълнение и не е имало пречка да поиска съдът да го снабди с препис от същата.

От данните по делото/ч.гр.д.№ 1305/2008г./на РС Враца,е видно,че кредиторът „Ти би ай кредит“ ЕАД гр.София е подало заявление за издаване заповед за изпълнение против длъжника – настоящ жалбоподател на основание чл.417 ал.1 т.9 ГПК.Към заявлението е приложен запис на заповед без протест,издаден от длъжника на 07.03.2008г. в полза на взискателя за сумата 809,44 лв.,и предявен за плащане на същата дата.Първоинстанционният съд е приел заявлението за основателно и издал заповед за изпълнение- № 988/12.08.2008г. за сумата 809,44 лв.,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от датата на подаване на заявлението до окончателното и изплащане и 25 лв.разноски,като разпоредил длъжникът да заплати на кредитора посочените суми.На същата дата е издаден и изп.лист,получен от кредитора на 19.08.2008г.Въз основа на издадения изп.лист е образувано изп.д.-№ 696/2018г.по описа на ЧСИ Г.Б.,рег.№ 722,с район на действие ОС Враца,по което на длъжника е връчена ПДИ на 19.01.2019г.На 30.01.2019г.по делото на РС Враца е постъпило възражение против заповедта за изпълнение,прието от заповедния съд за редовно и допустимо.На кредитора е дадено указание предвид постъпилото възражение,че може да предяви иск за установяване на вземането си,и е прогласено настъпилото по силата на закона спиране на принудителното изпълнение на издадената заповед.На същата дата – 30.01.2019г.е постъпила и процесната частна жалба.

При така изяснената фактическа обстановка и събрани доказателства,настоящият състав намира частната жалба за неоснователна.Заповедта за незабавно изпълнение е издадена въз основа на предвиден в закона акт – запис на заповед,редовен от външна страна и удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане против длъжника.Частната жалба се явява неоснователна.Като такава следва да се остави без уважение.Останалите доводи,навеждани в частната жалба не влизат в предмета на настоящето производство,поради което въззивната инстанция не ги коментира.Същите евентуално ще бъдат предмет на разглеждане в исковото производство при предявяване иск за установяване на вземането.

Водим от горното,ВОС

 

              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна частна жалба вх.№ 1446/30.01.2019г.,подадена от П.П.Б. ***,чрез адв.Св.М. против разпореждане за незабавно изпълнение на РС Враца,инкорпорирано в заповед за незабавно изпълнение № 988/12.08.2008г.,издадена по ч.гр.д.№ 1305/2008г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........