О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ...

 

Врачанският окръжен съд  гражданско       отделение

в   закрито    заседание на   18.04.2019г.    в състав:

 

   Председател:ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА

Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

        ПЕНКА Т.ПЕТРОВА

                                 

При участието на

прокурора                    секретар         

Като разгледа докладваното от съдията Т.Александрова

   в.ч.гр.        дело N` 223    по описа за  2019   г.

 

за да се произнесе взе предвид:

 

Производството се развива по чл.419,ал.1 вр. с чл.417 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М.А.С. *** против разпореждане № 475/16.01.2019г. постановено по ч.гр.д.№4666/2018г. по опис на ВрРС,издадено за допълване на разпореждане № 8495/31.10.2018г.,с което е издадена заповед № 2910/31.10.2018г. за незабавно изпълнение и изпълни-телен лист за парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.Поддържа се,че разпореждането е неправилно и незако-носъобразно,тъй като жалбоподателят никога не е давал съгласие си,респ. не е упълномощавал трети лица за действат от негово име и за негова сметка във връзка с учредяване на договорна ипотека в полза на "Финас Холд България" ООД,учредена за обезпечение на вземане  до договор за паричен заем № 0230/ 21.02.2018г.,сключен със заемополучателите и солидарни длъжници Т.Г.П.,"Суифт Риспоне"ЕООД и него като физическо лице.Счита,че разпореждането,с което е конституиран като солидарен длъжник за неправилно и иска неговото обезсилване.

Едновременно с частната жалба по производството пред РС-Враца е постъпило и възражение по чл.414 ГПК от частния жалбо-подател с вх. № 2772/19.02.2019г.

В срока за отговор по чл.276,ал.1 ГПК,ответната страна в лицето на заявителя в заповедното производство "Финанс Холд България" ООД,гр.София,ЕИК *** дава такъв,с който оспорва допустимостта на частната жалба,предвид липса на правен интерес и преждевременност,тъй като от районния съд в  образуваното за-поведното производство няма издадени съдебни актове насочени против частния жалбоподател.Освен това е налично и определение от 15.02.2019г. постановено по ч.гр.д.№ 84/2019г. по опис на ВРОС,по което процесното разпореждане е било предмет на обсъж-дане,като е налице частичната негова отмяна,рес.дадени задължи-телни указания на първостепенния съд,които към настоящия момент все още не са изпълнени.

Окръжният съд,като съобрази оплакванията в частната жалба, взе предвид становището на ответната страна и след като сам,от своя страна прецени събраните по делото доказателства, съобразя-вайки разпоредбата на чл.235,ал.2 ГПК,от фактическа и правна ст-рана приема следното:Частната жалба видно от връчената на част-ния жалбоподател покана за доброволно изпълнение от ЧСИ И.Ц.,рег.№899,с район на действие ОС-Враца е подадена в срока по чл.419,ал.1 ГПК,т.е. в законоустановения срок,насочена е про-тив съдебен акт от категорията на обжалваемите,при което е про-цесуално допустима,като разгледана по същество е неоснователна, при следните съображения:

Производството е пред районен съд-Враца е образувано по заявление от „Финанс Холд България” ООД, ЕИК ***, със се-далище и адрес на управление: гр.София, ж.к. ***, представля-вано от законния представител - В.Д.К., чрез адв.Р.Ш., с искане за издаване на заповед за из-пълнение солидарно против Т.Е.П.,ЕГН **********, с адрес: *** , „Суифт Риспонс“ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Враца, ул.***, със законен предста-вител Т.Г.П. и М.А.С. за следните суми: 87 000 евро - главница по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 187, том II, per. № 4512, дело № 249/ 22.02.2018г. по описа на Г.Н., помощник нотариус по заместване при М.Г., нотариус с район на действие Софийски районен съд; 6 960,00 евро - дължима възнаградителна лихва за месец септември 2018 г. и м.октомври 2018 г.; ведно със законната лихва върху главницата и възнаградителната лихва, считано от 29.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане; 3 675,40 лв,- платена държавна такса и 4000.00лв.- платено адво-катско възнаграждение.М.А.С. от гр.Б.Слатина е вписан в заявлението като допълнителен солидарен длъжник. Искало се е и постановяване на незабавно изпълнение на заповедта чрез издаване на изпълнителен лист.

Заявлението е правно основание чл.417, т.3 ГПК, а про-изводството се е движило по реда на чл.418 ГПК,като е образувано ч.гр.д.№ 4666/2018г. по опис на ВРС.

Разгледано от съответния съдебен състав на районния съд,с разпореждане № 8495/31.10.2018г. е разпоредено издаването на за-повед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист против първите двама солидарни длъжници.

Против тях за вземането на заявителя-кредитор е била из-дадена заповед № 2310/31.10.2018г. за изпълнение на парично за-дължение въз основа на документ по чл.417 ГПК,както и изпъл-нителен лист.

По молба на заявителя,тъй като е бил констатиран пропуск за включване и на третия солидарен длъжник М.С. в из-дадените от съда заповед и изпълнителен лист, е било издадено разпореждане № 475/16.01.2019г. за допълване на първоначалното такова по реда на чл.250,ал.3 ГПК.

Това разпореждане е било обект на въззивна проверка по реда на проведен въззивен инстанционен контрол образуван по частна жалба на заявителя "Финанс Холд българия" ООД,като ок-ръжния съд с определение № 143/15.02.2019г. постановено по ч.гр.д.№ 84/2019г. ,частично го е отменил,в частта,в която е прието,че то неразделна част от издадените заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК № 2910/31.10.2018г. и изпълнителен лист от 31.10.2018г.Дадени са били задължителни указания на първата инстанция,какви действия следва да се извършат във връзка с пропуска за вписване на посо-чения като солидарен длъжник в производството М.С..

Разпоредено е било да се изиска ,респ.анулира издадената в полза заявителя заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ № 2910/31.10.2018г. и е разпоредено изда-ването на нова такава, с включване на тримата солидарни длъж-ници,както и да се изиска и задължи заявителя да върне изда-деният на 31.10.2018г. изпълнителен лист,който също да се анули-ра,респ.да се издаде нов срещу тримата солидарни длъжници.

В изпълнение на тези указания,състав на районния съд, се е произнесъл със съответно разпореждане № 1462/22.02.2019г.с което от заявителя е изискан предоставеният му изпълнителен лист от 31.10.2018г.,като с разпореждане от същата дата, заповед № 2910/ 31.10.2018г. е била анулирана.

Междувременно ЧСИ И.Ц. е изпратила покана за доб-роволно изпълнение на частния жалбоподател,очевидно въз основа на постъпилите при нея допълнителни изпълнителни основания.Тя е получена от негов пълномощник-адв.В.Ч. на 13.02.2019г., и е дала основание за изготвяне частна жалба,респективно и до пода-ването на възражение в производството ,произтичащо от частния жалбоподател.

При така установеното по фактическото развитие по делото, настоящата частна жалба,предмет на разглеждане се явява проце-суално допустима,но неоснователна.

В момента,видно от извършените от заповедния съд съдо-производствени действия по образуваното пред него по заявление на ""Финанс Холд България" ООД заповедно производство,извършени след задължителните указания от по-горната съдебна инстанция,по делото все още не са издадени нова  за  заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК против тримата солидарни длъжници,респ.изпълнителен лист.

Дотолкова,доколкото,частния жалбоподател с обжалваното от него разпореждане № 475/16.01.2019г. е осъден и включен като со-лидарен длъжник в заповедното производство и с оглед предоста-вената процесуална възможност по чл.419,ал.1 да го обжалва в частта за незабавното изпълнение,за него е налице правен интерес от проведеното обжалване.

Предмет на частната жалба по чл.419 ГПК могат да бъдат съображения извлечени от актовете по чл.417 ГПК.Като се съобрази разпоредбата на чл.418,ал.2 ГПК, доводите следва да бъдат от-носими към редовността от външна страна на документа,на който се основава претендираното вземане,както и с това дали той удосто-верява определено по размер,подлежащо на изпълнение вземане в полза на заявителя срещу лицето,против което се иска издаването на заповедта за изпълнение и изпълнителния лист.В случая, зая-вителят основава вземането си въз основа на писмен документ за предоставен паричен заем № 0230 в размер на 87 000 евро,по си-лата на който заявителят е предоставил същия в посочения размер, и съобразно договорените условия,както и при поета солидарна от-говорност на заемателите Т.Г.П. и М.А. С.,като последният е бил представляван по пълномощие от Т.Г.П..Съдържанието на договора за заем е удос-товерено с документ с нотариална заверка на подписите по смисъла на чл.417,т.3 ГПК,за което е изготвен и приложен в оригинал към заявлението н.а. № 187, т.ІІ,рег.№4512,д.№249/22.02.2018г. на нотариус Г.Н.. Документът е редовен от външна страна, като падежът и условието на дължимата главница и възнаградителна лихва е настъпил.Това в заповедното производство е достатъчно,за да се приеме основателност на подаденото заявление.

Всички въпроси поставени в частната жалба относимо към действителността на представеното при учредяването на договорна ипотека  пълномощно в полза на Т.Г.П.,за което се твърди,че не е давана,респ.изразявана воля за  представителна власт по пълномощие от страна на частния жалбоподател на същата да действа от неговото име и за негова сметка,а от тук и, че всички действия във връзка с възникналото заемно правоотношение са явяват недействителни и не пораждат задължение по отношение на него,не могат да бъдат предмет на настоящото заповедно произ-водство,което се развива едностранно.

Те могат да бъдат предмет на разглеждане и преценка в исковото производство по чл.422 ГПК,което предвид подаденото от частния жалбоподател възражение,следва евентуално да се развие между страните,при евентуално предявяване на иск за установяване на вземането.

При изложените съображения,правилно,районният съд, отчи-тайки съдебната практика за приложение на разпоредбата на чл.250 ГПК и в заповедното производство е издал обжалваното разпореж-дане,включвайки като солидарно задължено по договора за заем лице и договорения солидарен длъжник М.А.С.,при което то ще следва да се потвърди.

Отделен е въпросът,че с оглед предходно развилото се въз-зивно производство по проведено въззивно обжалване по частна жалба на заявителя,въззивната инстанция е дала коментираните по-горе задължителни указания,касателно вече издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл.417 ГПК/анулирана към момента/ и изпълнителен лист,а към делото няма данни да е изда-дена нова такава,както и изпълнителен лист с включване и тримата солидарни длъжници.Това обстоятелство не е основание да се приеме,че настоящата частна жалба е процесуално недопустима, както се поддържа в писмения отговор на заявителя,тъй като е налице осъдително разпореждане,което в частта за незабавното му изпълнение е процесуално допустимо да се обжалва от длъжника.

При този изход на делото пред въззивната инстанция,на въз-зиваемия се следва възстановяване на направените разноски.

Водим от горното,Врачанският окръжен съд

 

              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 475/16.01.2019г. постановено по ч.гр.д.№ 4666/2018г. по опис на РС-Враца,В ЧАСТТА,в която соли-дарния длъжник М.А.С.,ЕГН **********,*** е ОСЪДЕН заплати на „Финанс Холд България”ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.София,ж.к.***, представлявано от законния представител - В.Д.К., следните суми: 87 000 евро - глав-ница по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №187,том II, peг. № 4512, дело № 249/ 22.02.2018г. по описа на Г.Н., помощник нотариус по заместване при М.Г., нотариус с район на действие Софийски районен съд;6 960,00 евро - дължима възнаградителна лихва за месец сеп-тември 2018 г. и м.октомври 2018 г.; ведно със законната лихва върху главницата и възнаградителната лихва,считано от 29.10.2018 г. /датата на подаване на заявлението в съда/ до окончателното изплащане;3 675,40 лв.- платена държавна такса и 4000.00лв.- платено адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА М.А.С.,ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "Финанс Холд България" ООД, ЕИК ***,гр.София,ж.к.*** сумата 600 лв. разноски пред въззивната инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  е окончателно.

 

 

 

Председател:...........        Членове:1..........

 

 

 2..........